Kategórie
Humanizmus

ZREJME prináša Diskusie o domove

Odlišujeme sa v názoroch, hod­no­tách aj potrebách, ale všetci sme tu doma.

Občianske združenie ZREJME v spo­lu­práci s mies­tnymi centrami kul­túry pri­náša do šty­roch slo­ven­ských miest sériu diskusií o kva­li­tách, po­do­bách a hra­ni­ciach nášho domova. Ich cieľom je cez prí­behy rozma­ni­tých hostiek a hostí vyvolať v prí­tom­ných záujem o pod­poru de­mo­kra­tických síl v blí­žia­cich sa voľbách a po­sil­niť ľudí v roz­ho­vo­roch o dô­le­ži­tosti aktívnej infor­mo­vanej voľby.

Občianske združenie ZREJME sa dlho­dobo venuje po­sil­ňo­vaniu medzi­ge­ne­rač­nému dialógu a od­stra­ňo­vaniu stereo­typov v medzi­ľudských vzťahoch. Keďže osobné príbehy sú naj­kratším pre­po­jením medzi nami, hostia budú cez svoje osobné skú­se­nosti hľadať to, aký je domov vo všetkých svojich významoch: domov ako miesto, kde zo­sú­la­dzu­jeme nesúlad; domov, ktorý je miestom bezpečia a pri­jatia; domov, kde sa dusíš a musíš odísť. OZ ZREJME chce povzbudiť k tomu, aby sme v blí­žia­cich sa par­la­men­tných voľbách, ako aj v kaž­do­den­ných voľbách počas našich bežných dní, tvo­rili okolo seba prostredie domova, v kto­rom sa každý z nás cíti bez­pečne a pri­jatý.

Cieľom diskusií je vyvolať v prí­tom­ných, a ne­priamo aj cez so­ciálne siete a streaming, záujem o voľby a pod­poru de­mo­kra­tic­kých síl, povzbudiť ľudí v roz­ho­vo­roch o dô­le­ži­tosti aktívnej infor­mo­vanej voľby, ktorá je ďalším prejavom každo­dennej sta­rostli­vosti o svoje prostredie. Súčasťou diskusie bude malá video kampaň na so­ciálnych sieťach.

Harmonogram série diskusií o do­move

Piešťany: ARTA, v piatok 8. 9. 2023 o 18.00 h

Moderátorka: Eva Sládková.
Hostia: Dušo Martinčok – ko­mu­nitný akti­vista a spi­so­vateľ; Heňa Mičkovicová – he­rečka, Roman Džambazovič – so­cio­lóg, ka­tedra so­cio­lógie FiF UK; Táňa Sedláková – so­ciálna psy­cho­lo­gička.

Piešťany

Poprad: Espresso bar, v stredu 13. 9. 2023 o 18.00 h

Moderátorka: Eva Sládková.
Hostia: Henrieta Mičkovicová – he­rečka; Ľudmila Kolesárová – blo­gerka a mi­lov­níčka hôr; Roman Samotný – akti­vista a or­ga­ni­zátor eventov (po­du­jatí).

Poprad

Nitra: Kníhkupectvo pod vŕškom, v utorok 19. 9. 2023 o 18.00 h

Moderátorka: Jana Bučka.
Hostia: Eva Pavlíková – he­rečka; Monika Kompaníková – spi­so­va­teľka a edi­torka Denníka N; Dušan Martinčok – ko­mu­nitný akti­vista a spi­so­va­teľ; Viktor Šabík – ar­chi­tekt.

Nitra

Prešov: Christiania, v stredu 27. 9. 2023 o 18.00 h

Moderátor: Lukáš Kvokačka.
Hostia: Katka Koščová – hu­dob­níčka; Ivan Pasternák – pe­da­góg, člen židovskej obce; Apolónia Sejková – OZ My mamy, Zdru­ženie rodičov a pria­teľov LGBTI ľudí; Dušo Martinčok – ko­mu­nitný akti­vista a spi­so­va­teľ.

Prešov

Foto:

Medzigeneračný festival OLD´S COOL
Medzigeneračný festival OLD´S COOL.
Medzigeneračný kvíz
Medzigeneračný kvíz.
Susedia bez plota
Susedia bez plota.
Susedia
Susedia.
Susedia
Susedia.

Profil organizátora: Zámerom občianskeho zdru­že­nia ZREJME je prispievať k tomu, aby Slo­ven­sko bolo krajinou medzi­ge­ne­rač­nej spo­lu­práce a dia­lógu. Spo­loč­nosťou, v kto­rej služby určené pre star­ších budú pod­po­ro­vať začle­nenie ľudí do ro­diny, ko­mu­nity a spo­loč­nosti.

Autor: Dušo Martinčok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *