Kategórie
Zošity humanistov

Masové streľby v novších dejinách USA

V tomto výpise je 291 obetí.

18. 7. 1984, masakra u McDonalda v San Ysidro, 21 mŕtvych.

18. júla 1984 zastrelil vo filiálke McDonalda v San Ysidro, štvrti San Diega v Ka­li­for­nii, 41-ročný James Huberty 21 ľudí a po­ra­nil ďalších 19, kým ho polícia ne­zastre­li­la. Deň pred ma­sakrou volal Huberty o po­moc na jed­nu kli­ni­ku pre du­šev­né po­ru­chy. Odmietli ho, lebo v ňom ne­vi­de­li núdzový prípad.

* * *

20. 8. 1986, streľba na pošto­vom úrade v Ed­mon­de, 14 mŕtvych.

V čase útoku bolo na pracovisku 100 zamestnancov. Zú­ria­ci poštový úradník Patrick Sherrill v Ed­mon­de, Okla­ho­ma, strie­ľal na svo­jich 20 kolegov a za 15 minút z nich zabil 14; potom spá­chal samo­vraždu. Šiesti boli zra­ne­ní. Najprv sa snažil zastreliť svojich nad­ria­de­ných. Jeho nad­ria­de­ný Bill Bland pre­žil, pre­to­že v ten osudný deň prišiel do práce o ho­di­nu neskôr, keď už bolo strie­ľa­nie ukončené. Od tejto uda­losti sa v USA udo­mác­nil zvyk po­ve­dať, že sa „spoštáril“ («going postal») ten, komu presko­či­lo a zúri.

* * *

20. 4. 1999, Kolumbínska škola v Co­lo­ra­de, 13 mŕtvych.

20. apríla 1999 zastrelili dvaja mladíci, Eric Harris (18) a Dylan Klebold (17), oblečení v čiernych kabátoch a so slneč­ný­mi oku­liar­mi na očiach, na Ko­lum­bín­skej strednej škole v Co­lum­bine, Co­lo­ra­do, 12 spo­lu­žia­kov a jed­né­ho uči­te­ľa; potom spá­cha­li samo­vraždu.

* * *

16. 10. 1991, reštaurácia v Killeene, Texas, 23 mŕtvych.

16. októbra 1991 vrazil George Hennard so svo­jím pikapom cez okno do reštau­rá­cie Luby’s v te­xas­kom Killeene a strie­ľa­júc okolo seba zastrelí 23 ľudí, kým zastrelí aj seba. Streľba je známa ako ma­sakra u Lubyho. 27 ľudí bolo zra­ne­ných, z toho 19 pria­mou streľbou.

* * *

16. 4. 2007, streľba na Virginia Tech v Blacksburgu, 32 mŕtvych.

Pri streľbe na Vysokej škole Virginia Tech v Blacksburgu zastrelil 23-ročný študent juho­kó­rej­ského pô­vo­du Seung-Hui Cho (Čo Sung-hui) 27 štu­den­tov a 5 uči­te­ľov, spolu 32 obetí, kým spá­chal samo­vraždu. Ďalších 29 zra­nil. Virginia Polytechnic Institute and State Uni­ver­sity, známa pod názvom Virginia Tech, je štátna poly­tech­nická uni­ver­zita pod­po­ro­va­ná štátom v Blacksburgu vo Vir­gí­nii v Spo­je­ných štátoch ame­rických.

* * *

5. 11. 2009, streľba na vo­jen­skej zá­klad­ni Fort Hood v Te­xa­se, 14 mŕtvych.

5. novembra 2009 strieľal okolo seba Nidal Hasan, major a psy­chia­ter s pa­les­tín­skymi ko­reň­mi. Kým ho zatkli, zastre­lil 14 ľudí (vrá­ta­ne ne­na­ro­de­né­ho die­ťa­ťa u Fran­chesky Ve­le­zo­vej, ktorá bola v tom čase te­hot­ná) a po­ra­nil 32.

* * *

14. 12. 2012, streľba v škole v New­towne, Connecti­tut, 27 mŕtvych.

Adam Lanza, 20-ročný muž s ťažkými psy­chic­kými pro­blé­ma­mi strieľal 14. de­cem­bra 2012 okolo seba, pri­čom zabil 20 detí vo veku 6 a 7 rokov a šesť dospe­lých. Už pred­tým zabil svoju matku. Po či­noch si vzal život.

* * *

2. 12. 2015, streľba pri via­noč­nej sláv­nosti v North Parku v San Ber­nar­dine, Ka­li­for­nia, 14 mŕtvych.

Americký občan pakistanského pôvodu a jeho man­žel­ka zastre­li­li v de­cem­bri 2015 pri via­noč­nej sláv­nosti ich za­mestná­va­te­ľa v jed­nom stre­disku pre postih­nu­tých 14 ľudí a 22 po­ra­ni­li. O pár hodín polícia obi­dvoch mosli­mov, ktorí sa ra­di­ka­li­zo­va­li cez in­ter­net, zastre­li­la. Streľba je známa aj ako streľba v zá­klad­nej škole v North Parku.

* * *

12. 6. 2016, Orlando, Florida, LGBT-Bar, 49 mŕtvych.

29-ročný Omar Mateen, syn afganských migrantov, 12. júna 2016 spustil paľbu na hostí Pulsu, ta­neč­ného klubu pre ho­mo­se­xu­á­lov. Zabil 49 a po­ra­nil 53 ľudí, kým ho polícia ne­zastre­li­la. Počas troj­ho­di­no­vé­ho drža­nia ru­ko­jem­ní­kov sa te­le­fo­nicky vy­hla­so­val za mi­li­cio­ná­ra te­ro­rizmu Islam­ského štátu, ktorý rekla­mo­val ten čin pre seba. V byte mal pá­cha­teľ viac ako 10 rôznych strel­ných zbraní.

* * *

1. 10. 2017, amokové vraž­de­nie v Las Vegas, 58 mŕtvych.

Pri hudobnom festivale v hoteli Mandalay Bay le­žia­com južne od Las Vegas, zastrelil 64-ročný mul­ti­mi­lio­nár Stephen Paddock 1. ok­tó­bra 2017 z okna svojej izby na 32. poscho­dí hotela 58 ľudí a po­ra­nil ďalších 851 (z toho 422 zra­nil priamou streľbou). Pred prí­cho­dom po­lí­cie spá­chal samo­vraždu.

* * *

5. 11. 2017, masakra v Suther­land Springs, 26 mŕtvych.

V nedeľu 5. novembra 2017 vykonal 26-ročný Devin Patrick Kelley, bývalý vojak, počas bo­ho­služ­by streľ­bu na ve­ria­cich v te­xas­kom vi­diec­kom kosto­lí­ku v Suther­land Springs. Zavraž­dil dvadsať­šesť osôb a ďal­ších 20 bolo zra­ne­ných. Mŕtvi tvoria desať žien, sedem mužov, sedem diev­čat, jed­ného chlapca a ne­na­ro­de­né dieťa. Dvadsať­tri ľudí zom­re­lo vo vnútri cirkvi, dve osoby vonku a jed­na v ne­moc­ni­ci. Naj­star­šia obeť mala 77 rokov. Jed­nou obeťou bola 14-ročná dcéra pastora Franka Pomeroya, ktorý bol mimo miesta tra­gé­die v deň útoku. Hosťu­jú­ci pastor Bryan Holcombe zom­rel s ôsmimi ro­din­ný­mi prísluš­ník­mi, vrá­ta­ne ne­na­ro­de­né­ho vnú­ča­ťa. Po streľ­be našli pá­cha­te­ľa mŕtveho v jeho aute.


Prameň: Informácie z internetu.

Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 118 v sobotu 8. decembra 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *