Kategórie
Humanizmus

165. rokov od vydania ucelenej práce Charlesa Darwina

Charles Darwin sa narodil 12. feb­ru­ára 1809 a zom­rel 19. apríla 1882.

Jeho kniha O pôvode druhov (ori­gi­nál­ny názov: “On the Origin of Species by Means of Na­tu­ral Selection, or The Pre­ser­va­tion of Fa­vou­red Races in the Struggle for Life”), ktorá vyšla 24. no­vem­bra 1859, a ktorá vy­vo­la­la debaty na ce­lom svete, do­ka­zo­vala, že evolúcia zo spo­loč­ného predka je základným vedeckým vysvet­le­ním pestrosti prírody.

Od prvej ucelenej práce Charlesa Darwina, v ktorej pred­sta­vil kon­cept evolúcie, toho roku uplynie 165 rokov.

Čo o vzniku a vývoji živočíšnych druhov vieme dnes?

A čím je unikátna príroda v Etiópii?

Čo napovedá evolučné laboratórium v Etiópii?

Prečítajte si nové číslo časopisu A Magazín (01/2024) od Aka­dé­mie vied Českej re­pub­liky.

Zdroje: Evolúcia večne živá. V čom tkvie pod­stata bio­lo­gickej roz­ma­ni­tosti? (9. 4. 2024), ori­gi­nál ča­so­pi­su A Ma­ga­zín (vo for­máte PDF) a pred­metné video.


Pripravil: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *