Kategórie
Humanizmus

Medzinárodný deň nezvestných detí

Linka detskej istoty, ktorá prevádzkuje krízové linky na číslach 116000 a 116111 non­stop, bezplatne a ano­nymne, si aj tento rok pri­po­mína Medzi­ná­rodný deň nezvestných detí.

Linka detskej istoty (28 rokov)

Medzinárodný deň nezvestných detí si kaž­do­ročne pri­po­mí­name 25. 5. na celom svete, s cieľom zvýšiť infor­mo­va­nosť o probléme nezvestných detí a po­de­liť sa o po­sol­stvo nádeje s ich rodinami.

25. máj je zároveň dňom, kedy si pripomína výročie svojho vzniku aj Európska federácia pre nezvestné a se­xu­álne vy­ko­risťo­vané deti – “Missing Children Europe” (MCE), ktorá spája orga­ni­zácie v 32 krajinách v Európe s cieľom zabra­ňo­vať strateniu detí a chrániť deti pred akým­koľ­vek násilím, zne­uží­va­ním alebo vy­ko­risťo­va­ním, ktoré vedie alebo vyplýva z ich nezvestnosti. Linka detskej istoty je jej členom už od roku 2007.

LINKA DETSKEJ ISTOTY je najdlhšie fungujúcou linkou pre deti a mládež na Slo­ven­sku. Jej tím odborných poradcov psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych, liečebných, či sociálnych pedagógov poskytuje psy­cho­lo­gické a so­ciálno-právne po­ra­denstvo, emocionálnu podporu, informácie, prevenciu a krízovú intervenciu deťom a mládeži nepretržite už 28 rokov, a to prostred­níctvom Linky pre deti a mládež – 116111, na ktorej zároveň prevádzkuje pravidelne aj Rodičovskú psy­cho­lo­gickú linku, Sociálno-právnu poradňu a Po­radňu inklúzie pre pe­da­gó­gov a ďalších pra­cov­níkov s deťmi a mlá­dežou.

LINKA DETSKEJ ISTOTY – ako jeden z členov Európskej federácie “Missing Children Europe ”, od roku 2009 prevádzkuje pre celé Slovensko aj Krízovú linku pre nezvestné deti, ktorá funguje na me­dzi­ná­rod­ne zjedno­te­nom tel. čísle 116000, ktoré je vyhradené EK pre nezvestné a se­xu­álne vy­ko­risťo­vané deti.

Krízová linka pre nezvestné deti na tel. č. 116000 (bez predvoľby) je dostupná NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre celú SR a je určená:

 • rodičom, príbuzným a všetkým tým, ktorí potrebujú informácie alebo pomoc v prípade nezvestnosti dieťaťa;
 • deťom a mladým ľuďom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli mimo domova, pomáha hľadať riešenia, ktoré by im umožnili návrat domov, alebo dostať sa čo najskôr do bezpečia alebo poslať blízkym správu;
 • každému, kto vie poskytnúť akékoľvek informácie o hľadanom/nezvestnom dieťati, môže tak urobiť anonymne aj bez uvedenia svojich osobných údajov.

Prostredníctvom tohto bezplatného tel. čísla majú deti alebo rodičia nezvestného dieťaťa prístup k emočnej a psy­cho­so­ciál­nej podpore. Služby v rámci krízovej linky 116000 sú poskytované v piatich kategóriách nezvestnosti:

 • deti na úteku,
 • kriminálne únosy,
 • rodičovské únosy,
 • maloletí bez sprievodu,
 • náhodne stratené deti.

Prvé hodiny po stratení dieťaťa bývajú väčšinou rozhodujúce, preto chceme pri tejto príležitosti všetkým pripomenúť podstatnú skutočnosť, že na Slovensku neexistuje 24-hodinová lehota hlásenia nezvestnosti od doby zmiznutia dieťaťa. Je dôležité, možné a potrebné hneď po zistení základných informácií ohľadom strateného dieťaťa nezvestnosť hneď oznámiť na tel. čísle 158 a následne i na útvare Policajného zboru, ktorý je povinný po dieťati začať pátrať ihneď. Ďalšie informácie o postupovaní pri stratení dieťaťa, ale aj o službách Krízovej Linky 116000 si môžete prečítať na odkaze: 116000.

Krízová linka 116000 je preto mimoriadne dôležitá služba, ktorej číslo sa oplatí si zapamätať.

V roku 2014 začala LINKA DETSKEJ ISTOTY z poverenia Ministerstva vnútra SR realizovať v spolupráci s Prezídiom PZ SR projekt „AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života“. Jeho výsledkom bolo spustenie pohotovostného systému na záchranu detí v bezprostrednom ohrození života a zdravia – ako ďalšieho nástroja pátrania po nezvestných deťoch, ktorý má v prípade potreby k dispozícii PZ SR. Používa sa v prípadoch, kedy má polícia informácie o únose dieťaťa alebo ak sa dieťa stalo obeťou trestného činu, pričom je bez­prostredne ohrozené na živote alebo zdraví.

V prípade vyhlásenia AMBER Alertu sa do pomoci pri hľadaní dieťaťa môže zapojiť každý! A to zaregistrovaním svojej e-mailovej adresy na stránke AMBER Alert. Ak PZ SR vyhlási pátranie po dieťati s použitím pohotovostného systému AMBER Alert obdržíte o tom správu.

Každoročne je v Európe nahlásených 250 000 nezvestných detí. V roku 2023 prijali európske linky 116 000 spolu 67 345 hovorov týkajúcich sa 7 274 prípadov nezvestných detí. Z tohto množstva až 66 % predstavovali deti, ktoré buď utiekli, alebo boli vyhodené zo svojich domovov. (Zo správy Missing Children Europe.)

Pár tipov, ako chrániť svoje dieťa:

 • uistite sa, že vaše dieťa pozná svoje meno, adresu bydliska a telefónne číslo;
 • dajte dieťaťu do školskej tašky lístoček s dôležitými kontaktnými informáciami – na rodičov, tiesňové linky 112, 158, prípadne i na bez­platné tel. čísla 116111 a 116000 LINKY DETSKEJ ISTOTY;
 • majte aktuálnu a kvalitnú fotografiu svojho dieťaťa;
 • fotografie svojho dieťaťa/detí šírte len so svojimi najbližšími, ktorým dôverujete;
 • na verejných miestach si s dieťaťom vopred dohodnite ľahko dohľadateľne miesto stretnutia v prípade zatúlania dieťaťa;
 • pri hromadných spoločenských udalostiach môžete napr. dieťa obliecť do výrazných farieb, ľahšie ho tak rozpoznáte v dave;
 • vysvetlite dieťaťu, že je v poriadku odmietnuť rozhovor s neznámym človekom a nikdy nie je v poriadku odísť s ním, či nastúpiť s ním do auta, ale naopak porozprávajte sa s ním – kto by mohol byť bezpečnou osobou, na ktorú sa môže dieťa v prípade potreby obrátiť (niekoľko typov nájdete aj na Linke detskej istoty;
 • rozprávajte sa s dieťaťom o nástrahách internetu, najmä sociálnych sietí a princípoch ich bezpečného používania – napríklad neposkytovať svoju aktuálnu polohu, pridávať si do priateľov len blízkych ľudí, neuvádzať osobné údaje, fotografie pridávať na sociálne siete s rozvahou atď.;
 • dohodnite sa s dieťaťom napr. na špeciálnom hesle, v prípade, že by dieťa mal zo školy či krúžku vyzdvihnúť niekto iný – toto heslo je dôkazom, že dieťa môže danej osobe veriť;
 • zisťujte využitie fotografií školou či akoukoľvek organizáciou, ktorá chce fotiť vaše dieťa;
 • uisťujte dieťa, že sa vám môže zdôveriť s čímkoľvek.

Poďakovanie za podporu činnosti LDI: Vďaka Spoločnosti Orange sa môžu deti a mládež dovolať na Linky 116111 a 116000 a 0800-500-500 z každej siete na Slovensku úplne bez­platne a vďaka Nolimit Developers a ich Livechatoo môžu s nami denne četovať! Vďaka podpore Ministerstiev SR a tiež vďaka Nadácii Orange, Nadácii Markíza, Nadácii Donio, Nadácii Volkswagen, CHI, MCE i mnohých ďalších spoločností a verejnosti, môžeme spoločnými silami zmysluplne pomáhať tým, ktorí to potrebujú!


Autorka: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *