Kategórie
Humanizmus

Z Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus

18. mája 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Val­né­ho zhro­mažde­nia Spo­loč­nosti Prometheus – zdru­že­nia svetských huma­nistov, na ktorom jeho delegáti vy­hod­no­tili čin­nosť v rokoch 2022 až 2024.

Valné zhromaždenie Spoločnosti Prometheus

Schválili zameranie činnosti spoločnosti na bu­dúce obdobie, zmeny stanov a návrhy na no­si­te­ľov Cien humanistov 2024. Zvolili na ďalšie obdobie členov Ústrednej rady, pred­sed­níctva a pred­sedu spo­loč­nosti. Stal sa ním PhDr. Roman Hradecký, ktorý viedol spo­ločnosť aj v pred­chá­dza­jú­com období.

V závere diskusie prítomní členovia Spo­ločnosti Prometheus dôrazne od­sú­dili úkladný a ne­hu­mánny čin atentátu na pred­sedu vlády Roberta Fica. Ako humanisti aké­koľ­vek násilie jed­no­značne a ostro od­su­dzu­jeme. Pre­sa­dzo­vanie svojho názoru sa nemôže robiť násilnou formou. Pre svetský huma­nizmus je cha­rak­te­ristická to­le­ran­cia, rešpekt k inému názoru a vzá­jomná úcta človeka k člo­veku. Toto sú podľa nás jediné možné vý­cho­diská pre zasta­venie eska­lá­cie napätia v slo­ven­skej spo­loč­nosti.

Predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi pra­jeme skoré uzdra­ve­nie, aby sa mohol opätovne venovať naplno plneniu progra­mo­vého vyhlá­se­nia tejto de­mo­kra­ticky zvo­le­nej vlády.

V Banskej Bystrici 18. mája 2024


Spoločne: účastníci Valného zhro­maždenia Spo­ločnosti Prometheus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *