Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

K úvahe, že ľavica je viac než moralizovanie

Od Ľuboša Blahu na portáli jeToTak.sk z 25. 3. 2010 mám tento komentár:

Viac než čo? Vraj než humanistické mo­ra­li­zo­va­nie. A to je čo? Skúšam pomôcť premýšľaniu poškria­ba­ním za pravým uchom, nadarmo. Pozriem sa do môjho inter­ne­to­vého prehlia­dača, na stránky písané po slo­vensky! A hľaďte, čo som s uspo­ko­je­ním zistil:

Výraz „humanistické + moralizovanie“ má 19. 4. 2010 päť výskytov, 20. 4. deväť výskytov, všetky o tomto článku, teda jediný autor tejto ori­gi­nál­nej kom­bi­ná­cie slov je Ľ. B. Myslel som si to. Nikdy som nepočul ani nečítal o hu­ma­nistickom mo­ra­li­zo­vaní. Nulová frek­ven­cia.

Keďže v celom článku je okolo dvadsať kom­bi­ná­cií podstatných mien huma­nizmus a hu­ma­nista, prípadne prídavného mena hu­ma­nistický s inými veľmi zriedkavými až ne­zvy­čaj­nými výrazmi, a to aj opa­ko­va­ne, pozrel som sa aj na ich frek­ven­ciu v našich lite­rár­nych pra­me­ňoch, a to s týmto výsledkom:

 • planý humanizmus: 0 okrem vlastného článku
 • nekompromisný humanista: 0 okrem vlastného článku
 • knižný humanista: 0 okrem vlastného článku, kde sa vyskytuje 8-krát
 • knižný humanizmus: 0 okrem vlastného článku
 • humanistické bľabotanie: 0 okrem vlastného článku
 • humanistická kritika: 0, ani vlastné
 • humanistické klišé: 0, ani vlastné
 • humanistickí kazatelia: 0 okrem vlastného článku
 • humanistický idealizmus: 2-krát
 • nekompromisný humanista: 4-krát
 • veľký humanista: 7-krát

Niet pochýb, že pojmy humanizmus, humanista a hu­ma­nistický sú v našej reči bežné a časté, ale Ľuboš Blaha ich ani raz ne­po­u­žil ani v jed­nom z ich za­u­ží­va­ných významov. Ba, raz, ale to citoval Žižeka a tam sa ne­o­po­vá­žil pridať pe­jo­ra­tívny prívlastok. Ani vo význame, ktorý dávajú výrazu hu­ma­nizmus sami huma­nisti, t. j. ateizmus, agnosti­cizmus, ra­cio­na­lizmus, se­ku­la­rizmus, voľno­myšlien­karstvo atď., ale vždy so za­me­ra­ním na člo­veka, pre­tože homo = človek. Ani vo význame humán­nosť, prípadne humánny, ktorý im niektorí občas omylom dávajú. Ich frekvencie:

– humanizmus: 25 500-krát
– humanizmus (sk.): 47 200-krát
– humanism (angl.): 2 700 000-krát
– humánny: 21 400-krát.

Myslím si, že v absolútnej väčšine prípadov by sa v tomto článku výrazy hu­ma­nizmus, hu­ma­nistický dali a mali nahradiť výrazom ľavi­čiar­stvo, ľavi­čiarsky, čo by prispelo k jeho či­ta­teľ­nosti. Ako hu­ma­nista rozhodne proti také­muto ich po­u­ží­va­niu protestujem, pre­tože hu­ma­nizmus je v prvom rade zastre­šo­vací výraz pre ateizmus, anti­teizmus, agnosti­cizmus, se­ku­la­rizmus, laicizmus, ra­cio­na­lizmus, voľno­myšlien­karstvo, bez­bož­níctvo, na­tu­ra­lizmus atď. Z prak­tických dôvodov sa pripúšťa po­u­ží­va­nie prívlastkov seku­lárny, prí­padne reli­giózny hu­ma­nizmus, no upo­zor­ňu­jem, že reli­giózny hu­ma­nizmus je oxy­mo­ron.

Prečo sa autor dopustil tejto nepresnosti? Čestnejšie by bolo, keby bol napísal: Ľavica je viac než ľavi­čiarske mo­ra­li­zo­va­nie, lebo to vyplýva z textu. Prekva­puje ma, že nevedel o peknom obsadení významu výrazov huma­nistický a hu­ma­nizmus a urazil ich vytvo­re­ním neslý­cha­ných pejo­ra­tívnych spojov typu planý huma­nizmus a hu­ma­nistické mo­ra­li­zo­va­nie.

Podrobnejšie som k výrazu humanizmus zaujal stanovisko v článku Rád vysvetlím, kto sú humanistiZo­ši­toch hu­ma­nistov č. 47, s. 15 – 18, január 2005 a v Uči­teľ­ských novinách (2004, roč. 54, č. 44 – 45, s. 4). Mrzí ma, že z 80 blogerov zatiaľ ani jeden ne­pro­testo­val proti tomuto Blahovmu mäteniu pojmov.

Rastislav Škoda


Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 83 v stredu 21. apríla 2010.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *