Kategórie
Humanizmus

Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje

Koncom júla Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvorenia.

Na myjavských kopaniciach, v obci Krajné vyrástlo pred 2 rokmi Drahuškovo – inšpi­ru­júci domov ko­mu­nit­ného bývania. Našli v ňom zázemie dospelí s au­tizmom, ktorí v ňom žijú, učia sa a pra­cujú. Starajú sa o nich odborní tera­peuti a asistenti. V tomto domove sociálnych služieb klienti nie sú „opatro­vaní a strá­žení“, ale sú rov­no­cen­nými partnermi perso­nálu. Výni­močný je aj preto, že v ňom našli svoj domov aj tí, ktorí vyrástli v detských domovoch a bez Drahuškova by sa prav­de­po­dob­ne ocitli bez práce a strechy nad hlavou. Tieto tri svety sa vzájomne dopĺňajú, po­má­ha­jú si a tak vytvá­rajú vzácny pocit prístavu, lásky a po­cho­pe­nia. Patrónom tohto zau­jí­ma­vého a inšpi­ru­jú­ceho projektu je Stanislav Štepka.

Drahuška a my, vy, oni…

Občianske združenie Drahuška a my … sa venuje sta­rostli­vosti o dospe­lých s au­tizmom.

Na Slovensku ide o ojedinelý projekt, ku ktorému v marci 2012 pribudli chránené dielne. V nich vzniklo desať pracovných miest pre zdra­vot­ne postihnutých zamestnancov, ktorí pracujú v hrnčiarskej, kuchynskej, multi­funkčnej, sto­lár­skej a ďalších dielňach.

Výsledkom ich šikovnosti a trpezlivosti sú drobné keramické výrobky ako misky, vázy, ozdobné gombíky, mydelničky, zvonkohry, vankúšiky rôznych rozmerov plnené špaldovými a po­hán­ko­vými plevami, ktoré majú liečivé vlastnosti proti migréne a reu­ma­tickým bolestiam. Ďalej vyrábajú látkové hračky plnené vlnou z ovečiek chovaných na dvore. Nechýbajú ani plstené obaly na mobil. V sto­lár­skej dielni maľujú vtáčie búdky a kŕmidlá. V ku­chyn­skej dielničke spoločne pripravujú desiaty, olovranty a pečú koláče na rôzne prí­le­ži­tosti. V prá­čovni si klienti centra rozvíjajú zručnosti od trie­de­nia po ve­ša­nie, skla­da­nie a upra­ta­nie bielizne do skríň.

Navštívte odkaz Ako môžete pomôcť Drahuškovu? Pozrite si ich výrobky z chrá­ne­ných dielní.

Inšpirujú výsledkami

Chránené dielne umožňujú ťažko zdravotne postihnutým občanom prežiť v priestore myjavských kopaníc zmyslu­plný kaž­do­den­ný život. Výroba rôznych výrobkov im pomáha pochopiť proces ich vzniku a po­u­ži­tia, a tak lepšie chápať logickú náväznosť činností v živote: vyrobím mydelničku – umiestnim ju pod mydlo na umý­vadle – umý­vam si ruky.

„Výroba úžitkových a umeleckých predmetov v chrá­ne­ných dielňach dáva prí­le­ži­tosť aj na eko­no­mické zhod­no­te­nie týchto produktov. Pre­do­všet­kým je ale dôležité morálne ocenenie zamestnancov chránených dielní a ich za­ra­de­nie do plno­hod­not­ného života, ktorého súčasťou je aj zmyslu­plná práca. V sú­čas­nosti máme voľné dve miesta v chrá­ne­nej dielni aj pre iných záujemcov, či už na denný alebo týždenný pobyt v Dra­huš­kove,“ povedal Jozef Šóth, koor­di­ná­tor projektu.

Za dva roky prevádzky komunitného zariadenia majú v Drahuškove pekné tera­pe­u­tické výsledky. Pri­chá­dza­jú k nim záu­jem­co­via z via­ce­rých miest Slovenska, ktorí plánujú podobné zaria­de­nie vy­bu­do­vať aj vo svojom meste, ako napríklad v Nitre, Košiciach a i. Do Dra­huš­kova sa môže prihlásiť každý človek s postihnu­tím nad 50 %, s autizmom, ale aj inými diagnó­zami. Záujemcovia nájdu kontakty na stránke Drahuskovo.sk.

Drahuškovo bude oslavovať

Drahuškovo vzniklo vďaka pomoci a štedrosti mnohých firiem a súkrom­ných pod­po­ro­va­te­ľov zo Slo­ven­ska. Zoznam sponzorov nájdete na we­bo­vej stránke. Zo zahra­nič­nej pomoci im k re­kon­štruk­cii domova významne pomohla pod­pora z Blo­ko­vého grantu, ktorý bol fi­nan­co­vaný z Fi­nan­čného me­cha­nizmu Európskeho hospo­dár­skeho priestoru, Nórskeho finančného me­cha­nizmu a štátneho rozpočtu SR a k roz­behnu­tiu komunitného centra významne pomohla pod­pora z Ope­rač­ného programu vzde­lá­va­nie z Európskeho sociálneho fondu a štát­neho roz­počtu SR.

Koncom júla 2012 Drahuškovo oslávi 2 roky od svojho otvo­re­nia. Oslávia ho všetci spo­ločne s donormi, patrónmi a pria­teľ­mi. Pri tejto príležitosti pri­pra­vujú na 27. júla 2012 Deň otvo­re­ných dverí, kde sa môžete so životom v tomto komunitnom centre zoznámiť na vlastné oči a prežiť v nej chvíle na vlastnej duši…

Foto z roku 2012:

Lívia plní hračky vlnou
Lívia plní hračky vlnou.
Andrej glazuje keramickú vázu
Andrej glazuje keramickú vázu.
Andy a Peťo maľujú kŕmidlá
Andy a Peťo maľujú kŕmidlá.
Peťo a zebra
Peťo a zebra.

Drahuška a my … je občianske zdru­že­nie. Je dobro­voľná a otvo­re­ná spo­lo­čen­ská orga­ni­zá­cia, zdru­žu­júca občanov so záujmom o proble­ma­tiku a život jed­not­liv­cov s autizmom a inými prí­buz­nými postihnu­tiami. IČO: 30801168.

Zdroj: Drahuskovo.sk.

Jedna odpoveď na “Drahuškovo spája tri svety a inšpiruje”

Fotografie sú len na šírku 400 bodov, pretože v roku 2012 som používal redakčný systém, kde sa ukladali fotografie na najväčšiu šírku 400 bodov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *