Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Prosím, nedávajte mi nálepku!

Britská humanistická asociácia opäť oslovuje verejnosť.

V štyroch mestách, v Londýne, Edinburghu, Cardiffe a Bel­faste, vy­ve­si­li pla­gá­ty so slo­ga­nom:

„Prosím, neznačkujte ma. Nechajte ma vyrásť a vybrať si.“

Please Don’t Label Me
Please Don’t Label Me.

Kampaň sa začala 20. novembra, súčasne so Sve­to­vým dňom detí, a nad­vä­zu­je na kam­paň v auto­bu­soch, ktorú spustila Britská hu­ma­nistická aso­ci­á­cia (BHA) za­čiatkom roka so slo­ga­nom:

„Pravdepodobne neexistuje žiadny boh. Prestaňte sa stra­cho­vať a uží­vajte si svoj život.“

Pravdepodobne neexistuje žiadny boh. Prestaňte sa strachovať a užívajte si svoj život
Pravdepodobne neexistuje žiadny boh. Prestaňte sa stra­cho­vať a uží­vajte si svoj život.

Výkladový slovník slovenského jazyka vysvet­ľu­je, že slovo nálepkovať znamená aj:

Nálepkovať – hovorovo dávať nálepky (s cenou a pod.): nálepkovať tovar; nálepkovať prenesene expresívne označovať niečím hanlivým: nehodno nálepkovať ľudí; prenesene klamný, falošný vonkajší vzhľad, výzor; hanlivé označenie: dali mu nálepku zradcu.

Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na po­chybný jav v spo­loč­nosti, že už u ma­lých detí sa stre­tá­vame s ozna­če­ním „katolík“, „moslim“, „evanjelik“, „hinduista“ a rôzne inak.

Zošity humanistov č. 67 z decembra 2007; preklad knihy: Richard Dawkins – Sklamanie z Boha (The God Delusion)
Zošity humanistov č. 67 z decembra 2007; preklad knihy: Richard Dawkins – Sklamanie z Boha (The God Delusion).

V knihe Delúzia boha významný humanista Richard Dawkins píše:

„Naša spoločnosť, a to vrátane jej ne­re­li­gi­óznej časti, akcep­to­vala pre­ču­desnú ideu, že je nor­málne a správne indoktri­no­vať už celkom malé deti ná­bo­žen­stvom ich rodičov a dávať im ná­bo­ženské ozna­če­nia ‚kato­lícke dieťa‘, ‚pro­testantské dieťa‘, ‚židovské dieťa‘, ‚moslimské dieťa‘ atď. – hoci ne­exis­tu­je nijaká podobná značka na po­rov­na­nie: niet kon­zer­va­tív­nych detí, niet li­be­rál­nych detí, niet re­publi­kán­skych ani demo­kra­tických detí. Prosím vás, veľmi vás prosím, uve­domte si to a ohraďte sa, ak po­ču­jete niečo po­dob­né. Dieťa nie je kresťanské ani moslimské dieťa, ale je dieťa kresťanských či moslimských rodičov. Mimo­cho­dom, takéto názvo­slo­vie bude výborným budičom vedomia pre deti. Keď dieťa začuje, že ‚je dieťa moslimských rodičov‘, okam­žite si uve­do­mí, že ná­bo­žen­stvo je niečo, čo sa dá voliť – alebo zamietnuť – keď na to do­rastie.“

Kampaň Prosím, nedávajte mi nálepku! nad­vä­zu­je na pre­došlú kampaň s auto­busmi.

Ariane Sherine
Ariane Sherine.

Pôvodná myšlienka pochádza od novinárky a sce­ná­ristky tele­víz­nych komédií Ariany Sherinovej a od za­čiatku je pod­po­ro­vaná Britskou hu­ma­nistickou aso­ciá­ciou, najmä vice­pre­zi­dentom BHA Richardom Dawkinsom, ktorý sa podstatne (a najmä finančne) anga­žo­val v kam­pani s auto­busmi zo za­čiatku roka. Zbierka pre kam­paň s auto­busmi sa začala v októbri 2008, a už od 6. januára 2009 sa po ce­lom Spo­je­nom krá­ľov­stve s po­mo­cou desiatok auto­bu­sov šírilo posolstvo: „Prav­de­po­dobne ne­exis­tuje žiadny boh. Prestaňte sa stra­cho­vať a uží­vajte si svoj život.“

Ariane Sherinová o kampani hovorí:

„Jedna z vecí, ktorá sa vynára znova a znova u darcov v kam­pani, bola zá­le­ži­tosť toho, že deti majú mať slo­bo­du po odrastení sa samy rozhodnúť, v čo veria, a ne­mali by sme deti nálepkovať žiadnou ide­o­ló­giou. Dúfam, že táto pla­gá­tová kam­paň posmelí vládu, mas­médiá a ve­rej­nosť vidieť deti ako slobodné indi­vi­du­a­lity schopné konať vlastné rozhod­nutia vzhľadom na slo­bodu a úctu, ktorú si zaslu­hujú.“


Autor: Ján Parada.

Zdroj: The British Humanist Association (BHA) – zdru­že­nie britských hu­ma­nistov, From buses to billboards: the next stage of the Atheist Bus Campaign is unveiled for Universal Children’s Day, 19. 11. 2009.

Článok bol pôvodne uverejnený 30. 11. 2009.

Odkazy:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *