Kategórie
Tlačové správy

Spoznajte nového obyvateľa ZOO Bratislava, takina zlatého

Takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi) je po­zo­ru­hod­né zviera, čínsky endemit, patriaci do če­ľade turovité.

Kategórie
Tlačové správy

Test: Pracie prostriedky na vlnu a jemnú bielizeň

Bielizeň ochránia, ale škvrny nechajú.

Kategórie
Tlačové správy

Novým finančným riaditeľom Plzeňského Prazdroja je Adam Legerský

Plzeňský Prazdroj má nového finan­čného ria­di­te­ľa. Od ok­tóbra sa ním stal Adam Legerský, ktorý sa do firmy vracia po troch rokoch. Vo funkcii strieda Karinu Přibylovú.

Kategórie
Tlačové správy

Lacno na webe, draho na faktúre

Úskalia nákupov zo zahraničia.

Kategórie
Tlačové správy

Piaty hackathon MIRRI SR zameraný na pomoc v regiónoch má svojho víťaza

Riešenie, ktoré dokáže merať okamžitú spotrebu elek­tric­kej energie v ob­jek­toch mesta Prešov.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko sa v európskom hodnotení opätovne zaradilo medzi slabšie krajiny v úrovni digitalizácie

Podľa Enehano to nie je len dôsledok financií, ale aj slabšej osvety.

Kategórie
Tlačové správy

Slováci čoraz viac investujú do zahraničných nehnuteľností

Pozor však na legislatívu a na dane!

Kategórie
Zošity humanistov

Je veda náboženstvo?

Niekedy počuť ironickú námietku, že veda je v podstate viera ako iné viery, proti čomu ozajstný vedec zapro­tes­tuje: Kým veda sa zakladá na ove­ri­teľ­ných dôkazoch, nábo­žen­ská viera sa hrdí tým, že dôkazy nepo­tre­buje.

Kategórie
Humanistická pomoc

Petícia za splnenie požiadaviek v oblasti ochrany zvierat na Slovensku

Každá spoločnosť sa vytvára cez spoločné hodnoty a jej vyspelosť určuje aj vzťah spoločnosti k zvieratám. Na úze­mí SR bolo prijatých už niekoľko legislatívnych zmien, ktoré prispeli k zlepšeniu stavu v oblasti ochrany zvierat, avšak z praxe je zjavné, že tieto sú stále nedostatočné alebo nefunkčné.

Kategórie
Zošity humanistov

Je boh morálny?

Biblia prikazuje dodržiavať pravidlá, ktoré ustanovil boh pre prácu so svo­jím stvo­ren­stvom. Tým sú ľudia a biblia sa stala akousi príručkou aj pre ich sprá­va­nie sa. No, ak zo­be­rieme do úvahy, že boh je údajne vše­ve­diaci, je veľmi chybným kon­štruk­térom. Keby nejaký auto­mo­bi­lový inži­nier pracoval tak chabo, nedostalo by sa jeho auto na vý­rob­nú linku.