Kategórie
Tlačové správy

Študentská súťaž Spotreba pre život pozná svojich víťazov

Takmer tri desiatky časopisov súťažili o prvenstvo v práve ukončenom šestnástom ročníku študentskej súťaže Spotreba pre život.

Kategórie
Tlačové správy

Lákavé legálne praktiky obchodníkov

V rámci našej činnosti sa stretávame s mno­hý­mi ne­ka­lý­mi prak­ti­kami obchod­ní­kov. Na tie myslí i zákon, ktorý nie­ktoré vy­me­no­vá­va, k iným posky­tuje vše­o­becný návod a všetky za­ka­zu­je. Obchod­níci však po­u­ží­vajú mnoho praktík, ktoré sú pre spo­tre­bi­te­ľov lákavé a úplne v sú­lade s práv­nymi pred­pismi.

Kategórie
Tlačové správy

Kvinoa. Celý rad výrobkov sľuboval viac bielkovín a vlákniny, než aká bola realita

Kvinoa (Chenopodium quinoa) je jednou z najstarších plodín sveta, ale Európa ju objavila len nedávno.

Kategórie
Tlačové správy

Tavené sýry (dTest)

Jak jsou na tom s obsahem nežádoucích látek?

Kategórie
Tlačové správy

Nedoručenie vopred zaplateného tovaru

S rastúcou dostupnosťou a popularitou bez­ho­to­vos­tných platieb stúpa počet kúpnych zmlúv, kde je tovar spotre­bi­te­ľom zapla­tený vopred.

Kategórie
Tlačové správy

Ako nenaletieť pri nákupe na sociálnych sieťach

Podvodníci na internete sú stále rafinovanejší a len malá chvíľka nepozornosti môže vyjsť draho. Pri inzercii či nákupe na sociálnych sieťach sa preto vyplatí preveriť osobu záujemcu a venovať pozornosť najmenším detailom.

Kategórie
Tlačové správy

V digitálnom svete platíme i osobnými údajmi

dTest vyhlasuje 16. ročník štu­den­tskej sú­ťa­že.

Kategórie
Tlačové správy

Zábavná pyrotechnika – zábavná len pre niekoho

Sviatky pokoja rýchlo striedajú bujaré oslavy konca roku. Pre časť ve­rej­nosti sa taká ve­se­lica ne­za­o­bí­de bez de­lo­bu­chov, petárd či prska­viek. Nie­koľ­ko okam­žikov zábavy však prináša závažné riziká a ne­priaz­nivé do­pady na ži­votné prostredie. dTest pri­po­mína základné pra­vidlá za­ob­chá­dza­nia so zá­bav­nou pyro­tech­ni­kou.

Kategórie
Tlačové správy

Dávajte si pozor na e-shopy, ktoré nekomunikujú

Aj keď je nákup cez e-shopy v súčasnosti relatívne bežnou súčasťou životov spo­tre­bi­te­ľov, v pred­via­noč­nom období do­chá­dza k extrém­nemu nárastu nákupov tovarov v e-shopoch.

Kategórie
Tlačové správy

Test športových kočíkov

Na bezpečnosť nie je spoľahnutie.