Kategórie
Tlačové správy

Test detských autosedačiek

Nárazovým skúškam, testom ovládania, ergo­nó­mie aj che­mickej ana­lý­ze sme pod­ro­bili 19 nových auto­se­da­čiek.

Kategórie
Tlačové správy

Test energetických nápojov

Výživoví špecialisti, psychológovia aj pedagógovia v ostat­ných rokoch varujú pred rastú­cou obľubou ener­ge­tických nápojov medzi deťmi.

Kategórie
Tlačové správy

Najproblémovejšia údenina?

Podľa zistenia spotrebiteľskej organizácie dTest je ňou anglická slanina.

Kategórie
Tlačové správy

Študentská súťaž Spotreba pre život pozná svojich víťazov

Takmer tri desiatky časopisov súťažili o prvenstvo v práve ukončenom šestnástom ročníku študentskej súťaže Spotreba pre život.

Kategórie
Tlačové správy

Lákavé legálne praktiky obchodníkov

V rámci našej činnosti sa stretávame s mno­hý­mi ne­ka­lý­mi prak­ti­kami obchod­ní­kov. Na tie myslí i zákon, ktorý nie­ktoré vy­me­no­vá­va, k iným posky­tuje vše­o­becný návod a všetky za­ka­zu­je. Obchod­níci však po­u­ží­vajú mnoho praktík, ktoré sú pre spo­tre­bi­te­ľov lákavé a úplne v sú­lade s práv­nymi pred­pismi.

Kategórie
Tlačové správy

Kvinoa. Celý rad výrobkov sľuboval viac bielkovín a vlákniny, než aká bola realita

Kvinoa (Chenopodium quinoa) je jednou z najstarších plodín sveta, ale Európa ju objavila len nedávno.

Kategórie
Tlačové správy

Tavené sýry (dTest)

Jak jsou na tom s obsahem nežádoucích látek?

Kategórie
Tlačové správy

Nedoručenie vopred zaplateného tovaru

S rastúcou dostupnosťou a popularitou bez­ho­to­vos­tných platieb stúpa počet kúpnych zmlúv, kde je tovar spotre­bi­te­ľom zapla­tený vopred.

Kategórie
Tlačové správy

Ako nenaletieť pri nákupe na sociálnych sieťach

Podvodníci na internete sú stále rafinovanejší a len malá chvíľka nepozornosti môže vyjsť draho. Pri inzercii či nákupe na sociálnych sieťach sa preto vyplatí preveriť osobu záujemcu a venovať pozornosť najmenším detailom.

Kategórie
Tlačové správy

V digitálnom svete platíme i osobnými údajmi

dTest vyhlasuje 16. ročník štu­den­tskej sú­ťa­že.