Kategórie
Tlačové správy

Test: Pracie prostriedky na vlnu a jemnú bielizeň

Bielizeň ochránia, ale škvrny nechajú.

Test pracích prostriedkov

S nástupom mrazu a klesajúcich teplôt kde-kto siahne po vl­ne­nom svetri. Vlna, rov­na­ko ako ďalšie chú­los­tivé ma­te­riály, ale vy­ža­duje šetrnejšiu sta­rostli­vosť než bežné oble­čenie, a je teda vhodné ju prať odde­lene od ostat­ných odevov a s po­u­ži­tím špe­ciál­nych de­ter­gen­tov.

Ktorý prací prostriedok vybrať, aby odev z chú­losti­vého ma­te­riálu vydržal v dobrom stave aj v ďalšej sezóne? Spo­tre­bi­teľ­ský ča­so­pis dTest nechal otes­to­vať 15 výrobkov urče­ných pre vlnu a jemnú bie­li­zeň. Žiadny z pracích gélov ne­do­pa­dol lepšie než uspo­ko­jivo.

Pracím prostriedkom sa časopis dTest venuje pra­vi­del­ne. Po pia­tich rokoch sa opäť za­me­ral na tie určené pre jemnú bie­li­zeň a vlnu, ktoré oproti kla­sic­kým prí­prav­kom ne­ob­sa­hujú chemi­kálie ako sú bielidlá alebo enzýmy, ktoré by mohli vlnu alebo hodváb poničiť.

„Lenže práve tieto agresívnejšie zložky sú účinné v boji so škvrnami,“ hovorí šéf­re­dak­torka časo­pisu dTest Hana Hoffmannová a po­kra­čuje: „Účin­nosť odstra­ňo­vania škvŕn zni­žuje i fakt, že chú­los­tivé ma­te­riály vyža­dujú pranie pri čo naj­niž­šej tep­lote a pri špe­ciál­nych kratších programoch.“

Typov škvŕn a znečistenia nebolo v teste málo – kon­krét­ne išlo o mastné, enzy­ma­tické, biele a zmie­ša­né škvrny. Mieru odstrá­ne­nia škvŕn po vy­pratí ove­ro­val spek­tro­fo­to­me­ter, labo­ra­tórny prístroj schopný zmerať redukciu nečistôt omnoho pres­nej­šie než ľudské oko. Naj­lep­šie si prí­prav­ky po­ra­dili so škvrnami od čer­ve­ného vína, väčšina hod­no­te­ných výrobkov si viedla dobre. Po­dob­ne tomu bolo pri zmie­ša­ných škvrnách od mlieka, oleja a pig­men­tu, i v tejto ka­te­górii dostali prí­prav­ky dobré hod­no­te­nie.

„Oproti tomu sa prípravkom veľmi nedarilo v boji s mastnými škvrnami. Jediný výrobok v tejto ka­te­górii získal uspo­ko­ji­vé hod­no­te­nie, ostatné boli hod­no­tené ako dosta­točné alebo do­kon­ca ne­dosta­toč­né,“ uvádza Hana Hoffmannová.

Najhoršie si vo všetkých testovaných skupinách škvŕn viedol výrobok „Tierra Verde Prací gel“ z myd­lo­vých orechov, ktorý si v kaž­dej kate­górii vyslúžil ne­dosta­toč­né hod­no­te­nie.

Čo sa týka ďalších testovaných parametrov, pri­nieslo la­bo­ra­tó­rium lepšie správy: bez väč­ších problémov dopadli skúšky stá­losti farieb a ochrany jem­ného ma­te­riálu. Ani pri jed­nom z vý­rob­kov ne­hrozí, že by sa po vypratí odev vý­raz­nej­šie zrazil.

„Zmenšenie bielizne bolo v ich prípade mini­mál­ne. Na­me­rané hod­noty zmŕštenia sa po­hy­bo­vali od 3 do 5 %,“ uvádza šéf­re­dak­tor­ka dTestu.

V záverečnej časti testovania sa laboratórium za­me­ralo na prí­tom­nosť ne­žia­du­cich látok. Väč­šina vý­rob­kov sa obišla tak­mer bez ne­žia­du­cej chémie, dva výrobky si odniesli len dosta­toč­né hod­no­te­nie. Perwoll Renew Wool a Omino Bianco Cuore di Mar­sig­lia totiž obsa­hu­jú ako po­ten­ciál­ne aler­génne kon­zer­vač­né látky zo sku­piny izo­tia­zo­li­nó­nov, aler­génne par­fumy i látky zne­čis­ťu­júce slad­ko­vod­né pro­stre­die, ale v prí­pa­de Perwollu tiež látku boritan, ktorý je na pôde Eu­róp­skej únie spo­mí­na­ný v sú­vis­losti s mož­nou toxi­ci­tou pre re­pro­duk­ciu. Omino Bianco obsa­huje po­ten­ciál­ny endokrinný disruptor BHT, ktorý môže naru­šo­vať hor­mo­nálny systém živých orga­niz­mov.

„Prítomnosť potenciálne rizikových látok v pracích pro­stried­koch auto­ma­ticky ne­zna­me­ná, že sa pri ich po­u­ží­vaní pre­javí u spo­tre­bi­te­ľov nech­cená aler­gická alebo iná reakcia. Je ale dobré pa­mä­tať na to, že látky pri­jí­mané počas života z rôz­nych zdrojov, na­príklad po­tra­vín, ovzdušia alebo práve koz­me­tiky, sa môžu v tele kom­bi­no­vať a vytvá­rať ne­pred­ví­da­teľný che­mický koktail, ktorý môže prispievať k roz­voju rôznych zdra­vot­ných ťažkostí,“ uzatvára za dTest Hana Hoffmannová.

Kompletné výsledky testu pracích prostriedkov na vlnu a jemnú bie­li­zeň spolu s pod­rob­ným ná­kup­ným radcom náj­de­te na stránke spo­tre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest alebo v ok­tóbro­vom vydaní ča­so­pisu dTest.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *