Kategórie
Tlačové správy

Spoznajte nového obyvateľa ZOO Bratislava, takina zlatého

Takin zlatý (Budorcas taxicolor bedfordi) je po­zo­ru­hod­né zviera, čínsky endemit, patriaci do če­ľade turovité.

Takin zlatý, samec (18. 9. 2023)
Takin zlatý, samec (18. 9. 2023).

Má zavalité telo a svojím vzhľadom pri­po­mína krí­žen­ca losa, jeleňa, kozy, anti­lopy, zubra a med­veďa. Výzorom a nád­herne zlato sfar­be­nou srsťou roz­hod­ne zaujme na prvý pohľad.

Číňania sú na takiny veľmi hrdí a v minulosti bolo veľmi ťažké získať zviera do chovu. Aj v sú­čas­nosti je v zoo­lo­gic­kých záhradách chovaných približne 91 jedincov. Na Slo­ven­sku ho nájdete v Ná­rod­nej zoo Boj­nice a v Česku v ZOO Liberec, ZOO Plzeň a Zoo­parku Cho­mu­tov.

„Do ZOO Bratislava sme v septembri priviezli mladého samca po­chá­dza­jú­ceho zo ZOO Liberec, ku kto­rému v týchto dňoch pri­budla samica zo ZOO Wroclav. Oboch jedincov je možné vidieť v exter­nom výbehu v su­sed­stve tiav dvoj­hrbých v lesnej časti zoo. Veríme, že v bu­dúc­nosti vytvoria chovný pár a prispejú tak k roz­ší­re­niu popu­lácie tohto vzácneho druhu živo­čícha,“ vysvetľuje zoológ Ján Adler.

Zaujímavosťou je, že takin má dva druhy srsti – pri­már­nu a se­kun­dár­nu, ktorá počas leta vy­pa­dá­va. Pokožka vy­lu­čuje mastnú látku chrá­niacu telo pred vlh­kos­ťou. Voda z dažďa alebo hmly ne­pre­nikne až ku koži, ale steká ako po dáždniku a telo ostáva suché. Špe­ci­fický je aj nos. Je pri­spô­so­bený chladnej klíme, dutiny sú zväč­šené, vdy­cho­vaný chladný vzduch sa v du­tine ohreje a až následne po­kra­čuje ďalej v dý­cha­cej sústave. Bez tejto adap­tácie by strácal veľa energie už len na sa­mot­né dý­cha­nie.

Spôsob života a hierarchia takinov je veľmi podobná ako u jeleňov. Pasú sa skoro ráno a pod­večer a zvy­šok dňa od­po­čí­vajú. Hie­rar­chia v stáde sa počas roka mení. Samce sú sa­mo­társke a stáda vyhľa­dá­vajú len v ob­dobí párenia. Samice a mlá­ďatá sa držia v stá­dach a po­čet­nosť je roz­diel­na v lete a v zime. Ak je potravy dostatok, zrážajú sa do stád o veľ­kosti aj nad 100 je­din­cov, ak je po­tra­vy menej, tak sa tieto stáda roz­de­lia na men­šie. Vo voľ­nej prírode ho ohro­zuje pre­do­všet­kým odles­ňo­vanie, lov a frag­men­tácie krajiny.

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!

ZOO Bratislava

Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *