Kategórie
Tlačové správy

Piaty hackathon MIRRI SR zameraný na pomoc v regiónoch má svojho víťaza

Riešenie, ktoré dokáže merať okamžitú spotrebu elek­tric­kej energie v ob­jek­toch mesta Prešov.

Prešovský hackathon pozná svojho víťaza. Od piatka do soboty 15 tímov z celého Slovenska hľadalo digitálne ino­va­tívne riešenia na tému „Digitálne dvojča mesta Prešov“.

Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy orga­ni­zuje Minis­ter­stvo inves­tícií, regio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR v spo­lu­práci s Campus Cowork.

„Je to prvý hackathon, ktorý sa zorganizoval mimo hlavného mesta. Som veľmi rád, že sme mohli ísť do regiónov a po­má­hame hľadať riešenia na ich problémy. Myšlienka hackathonov vznikla na našom ministerstve pred dvoma rokmi a som hrdý, že projekt Hacknime.to bol nominovaný na cenu Inovácií v politike 2024,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

Za víťaza už druhého „regionálneho“ hackathonu odborná porota vybrala tím „NO LIMIT“, ktorého riešenie je postavené na meraní okamžitej spotreby elektrickej energie objektov mesta Prešov, pu­bli­ko­vaní údajov do dátového skladu mesta a vi­zu­a­li­zácií spotreby za ľubo­voľnú časovú jednotku v grafoch. Za návrh svojho ino­va­tív­neho pro­jektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3 000 eur.

Na druhom mieste sa umiestnil a odmenu 2 000 eur získal tím „ZARF“. Ich riešenie umožní premietanie kom­pli­ko­va­ných dát z dá­to­vého skladu mesta Prešov, a to pomocou jedno­du­chých zobrazení – grafov, máp a pod. S ta­ký­mito dátami by mohol pracovať každý jeden pracovník či občan.

Tretie miesto obsadil tím „DŽAWĽ“ s odmenou 1 000 eur. Počas hackathonu vyvinuli systém energetického manaž­mentu prispô­so­bený špeciálne pre mestské inštitúcie. Riešenie využíva údaje v reálnom čase zo senzorov umiestnených v každej miestnosti na meranie energetických dát a podľa toho upravuje vykurovanie.

„Všetky tímy svojimi prezentovanými riešeniami obohatili vnímanie vedenia mesta Prešov veľmi významným spôsobom. Dúfam, že čoskoro budeme vedieť pomôcť víťaznému tímu pretaviť jeho riešenie aj do reálnej podoby,“ poďakoval primátor mesta Prešov František Oľha.

Na dvojdňovej akcii Hackathon „Digitálne dvojča mesta Prešov“ sa v Prešove od piatka 20. októbra do soboty 21. októbra stretlo približne 60 účastníkov v rámci 15 tímov. Viac o podujatí nájdete na stránke Hacknime.to. MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov finan­co­va­ných z Plánu obnovy a odol­nosti SR v rámci Kom­po­nentu 17: Digitálne Slovensko. V novembri sa uskutoční ďalší hackathon v regióne – 10. a 11. novembra budú IT odborníci a nadšenci hľadať spôsob, ako vytvoriť prehľadný investičný systém pre mesto Trenčín.

Projekt Hacknime.to bol nominovaný na cenu Inovácií v politike 2024 v kategórii Government Improve­ments za „Prenášanie efektívnej biznisovej metódy rýchlych a inovatívnych riešení do prostredia štátnej správy a súčasné zvyšovanie občianskej participácie“. Ceny za inovácie v politike sa každoročne udeľujú výnimočným politikom, političkám a ich tímom za inovatívne projekty na všetkých úrovniach verejnej správy. Orga­ni­zá­to­rom ocenení je viedenský Inštitút pre inovácie v politike. O finalistoch rozhoduje 1 000-členná občianska porota vo viacerých kategóriách.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *