Kategórie
Zošity humanistov

Je boh morálny?

Biblia prikazuje dodržiavať pravidlá, ktoré ustanovil boh pre prácu so svo­jím stvo­ren­stvom. Tým sú ľudia a biblia sa stala akousi príručkou aj pre ich sprá­va­nie sa. No, ak zo­be­rieme do úvahy, že boh je údajne vše­ve­diaci, je veľmi chybným kon­štruk­térom. Keby nejaký auto­mo­bi­lový inži­nier pracoval tak chabo, nedostalo by sa jeho auto na vý­rob­nú linku.

Boh trestá ľudí za neposlušnosť bez ohľadu na to, či sú nemo­rálni alebo morálni. Jeho idea spásy ľudí sa zakladá len na pojme obetí – najprv jedál a zvierat, ale neskôr aj seba samého ako človeka pod po­do­bou Ježiša Krista. Čudné? Iste, ale predo­všet­kým smiešne.

Niekto môže namietnuť, že cieľom božieho plánu bola slo­bod­ná vôľa, a že roz­ličné myšlienky ľudí tohto sveta svedčia, že boží plán bol úspešný. Ale počkajte – ako to, že boh sa roz­ho­duje potrestať a aj mučiť ľudí za to, že pou­ží­vajú slo­bod­nú vôľu, ktorú im sám dal? Neposlú­chajú ho, a tak budú po smrti trpieť večné muky?

Čo čakal boh, že urobia ľudia so svojou slo­bod­nou vôľou? Nevedel, že ho neposlúchnu? Ak to vedel a aj tak im dal slo­bod­nú vôľu, potom je zlým dizaj­né­rom. Alebo je sadistom, ktorý rád trápi svoje stvo­renia zato, že robia práve tie veci, pre ktoré ich stvoril.

Čo sa týka trestov, tu mnohí teisti tvrdia, že tresty sú len pre hrieš­nikov a hriechy sú niečo nemo­rálne. Mnohí odvo­dzujú svoju morálku z archa­ickej knihy s po­čet­nými zmienkami o vraž­dách, mučeniach a ge­no­cí­dach, často pri­ká­za­ných samotným bohom. No, ak ani sám boh nie je morálny, ako sa dá pred­po­kla­dať, že ľudia prebrali svoju morálku z tejto „svätej“ knihy?

O morálke ateistov sa stále diskutuje ako o otáznej, ale problém morálky boha sa ignoruje.


Autor: Atheist Republic.

Prameň: Atheist Republic, “Is God moral?”, 28. 5. 2018.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 116 v nedeľu 3. júna 2018.

* * *

Ako odpovieš na námietku, že ateisti nemajú morálku? Alebo že morálka je za­ko­re­nená v bo­žích dekrétoch? Morálka exis­to­vala dávno pred zves­to­vaním a na­nu­co­va­ním tej božej morálky. Aj nemať morálku je „morálka“ – ne­mo­rálna. To sú teda móresy!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *