Kategórie
Tlačové správy

Lacno na webe, draho na faktúre

Úskalia nákupov zo zahraničia.

Prišli ste pri nákupoch na internete na to, že v za­hra­ničí majú vami vybraný tovar výrazne lac­nejší než na našom trhu?

Alebo zháňate konkrétny model, ktorý na Slo­ven­sku, a ta­kisto ani v Eu­róp­skej únii, nie je k dispo­zí­cii? Objed­ná­vanie tovaru zo za­hra­ni­čia nebolo nikdy jed­no­duch­šie ako dnes. Pokiaľ takú kúpu zva­žu­jete, je dobré mať na pa­mäti nie­koľko úskalí, ktoré pritom môžu nastať, a zvá­žiť si po­ten­ciál­ne pre a proti.

Kúpna zmluva „pekne po slovensky“?

Aby ste vedeli, aké máte práva a ako sa bude kúpa, prí­pad­ne následne i rekla­má­cia odvíjať, musíte najprv zistiť, právo ktorého štátu sa na vašu objed­návku pou­žije. Pra­vidlo, podľa ktorého to zistíte, je spo­ločné pre všet­kých občanov členských štátov Eu­róp­skej únie.

„Kľúčové je zistiť, či predajca svoju obchodnú činnosť za­me­riava na štát bydliska spo­tre­bi­teľa, v na­šom prí­pade teda Slo­ven­sko,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, ria­di­teľ­ka spo­tre­bi­teľ­skej orga­ni­zácie dTest.

Či je to tak, je možné poznať podľa nie­koľ­kých ty­pic­kých znakov. Pokiaľ má zahra­ničný predajca jazykovú verziu svojich webových stránok v slo­ven­čine, tovar ponúka v eurách alebo uvádza údaje o do­prave na Slo­ven­sko, dá sa povedať, že sa na slo­ven­ského spo­tre­bi­teľa zame­riava. Uvedené znaky však nie sú jediné možné, zame­ranie sa dá odvodiť aj inakšie. Pokiaľ existuje zame­ranie, na vami uza­tvo­renú kúpnu zmluvu, pou­žije sa slo­ven­ské právo a kúpa, spory i re­kla­má­cie budú pre­bie­hať podľa nášho práva.

Pokiaľ však zameranie neexistuje, použije sa právo štátu, v kto­rom predajca sídli. V ta­kom prí­pade by sa kúpa i prí­padné spory a re­kla­mácie riadili cudzím právom. Vyššie uvedené je rele­van­tné najmä v prí­pade nákupu online. Pokiaľ totiž pocestujete na­prí­klad do Ta­lian­ska a kú­pite tam niečo v ka­men­nej predajni, je mizivá možnosť, že obchod bude zame­raný práve na slo­ven­ského spo­tre­bi­teľa.

Nie je však zahraničie ako zahraničie

Pokiaľ zistíte, že sa nepoužije slovenské právo, ale právo iného štátu, je potrebné rozlíšiť ešte to, či ide o právo členského štátu Európskej únie alebo iného štátu. Štáty EÚ totiž majú v oblasti ochrany spo­tre­bi­teľa har­mo­ni­zo­vanú, teda zjed­no­tenú, právnu úpravu. Tieto pra­vidlá vyplý­vajú z eu­róp­skych právnych pred­pi­sov, a tak budú po­dob­né.

„Funguje tiež Európske spo­tre­bi­teľ­ské centrum ako poradný orgán, kam sa môžete obrátiť vo ve­ciach práv spo­tre­bi­te­ľov na spo­loč­nom európskom trhu,“ dodáva Eduarda Hekšová.

Avšak, ak objednávate zo štátu, ktorý nie je súčasťou EÚ, je pre vás si­tu­ácia menej výhodná. Aj keď pre­dajca zame­riava svoju čin­nosť na Slo­ven­skú re­pub­liku, a po­u­ži­je sa teda slo­ven­ské právo, môže byť vymá­ha­teľ­nosť vašich práv veľmi náročná ako admi­ni­stra­tívne, tak finančne. A po­kiaľ sa pou­žije právo štátu pre­dajcu, právna úprava môže byť značne odlišná a proble­ma­ticky vymá­ha­teľná. V ne­posled­nom rade budete musieť prav­de­po­dobne zaplatiť clo, čím sa vám môže prí­padná výhodná za­hra­ničná ponuka značne pred­ražiť.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *