Kategórie
Tlačové správy

Novým finančným riaditeľom Plzeňského Prazdroja je Adam Legerský

Plzeňský Prazdroj má nového finan­čného ria­di­te­ľa. Od ok­tóbra sa ním stal Adam Legerský, ktorý sa do firmy vracia po troch rokoch. Vo funkcii strieda Karinu Přibylovú.

Adam Legerský
Adam Legerský.

Adam Legerský je s Prazdrojom spätý od roku 2014, kedy nastú­pil na fi­nan­čné odde­le­nie a počas takmer sied­mich rokov prešiel nie­koľ­kými pozí­ciami. Následne strávil rok v ma­ter­skej spo­loč­nosti Asahi Europe & In­ter­na­tio­nal (AEI) na poste vedú­ceho finan­čného plá­no­va­nia a ana­lýz. Posledné dva roky potom pô­so­bil vo funkcii finan­čného ria­di­teľa talianskej spo­loč­nosti Birra Peroni, ktorá je rov­nako ako Prazdroj súčasťou AEI.

„Adam hral kľúčovú úlohu pri transformácii spo­loč­nosti Birra Peroni. V po­zícii lídra pre fi­nan­cie vytvá­ral finan­čnú stra­té­giu firmy a zais­ťo­val, aby ostala zis­ková a zá­ro­veň udrža­teľná. Vo svo­jom pred­chá­dza­jú­com pôso­bení tiež pre­u­ká­zal, že dokáže efek­tív­ne pra­co­vať s tímom a vytvá­rať pozi­tív­ne pra­cov­né prostredie. Verím, že si toto nasta­ve­nie pri­ne­sie aj do Prazdroja,“ hovorí gene­rálny ria­di­teľ Plzeň­ského Prazdroja Dragos Constantinescu.

Adam Legerský začal svoju pracovnú kariéru už počas štúdií na praž­skej Vy­so­kej škole eko­no­mic­kej, keď nastúpil do spo­loč­nosti ExxonMobil. Pred prí­cho­dom do Prazdroja pra­co­val ne­ce­lé tri roky v spo­loč­nosti British Ame­ri­can Tobacco, kde na­do­bu­dol skú­se­nosti so seg­men­tom rých­lo­obrát­ko­vého spotreb­ného tovaru.

Svoj voľný čas trávi predovšetkým s ro­di­nou. Medzi jeho naj­väč­šie koníčky patrí cesto­va­nie, šport, gastro­nó­mia a po­čú­va­nie pod­castov.

Plzeňský Prazdroj

Autorka: Zdenka Huňady, tla­čo­vá ho­vor­kyňa Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *