Kategórie
Tlačové správy

Ďalší úspešný hackathon má svojich víťazov

Banskobystrický samosprávny kraj našiel riešenie na digitalizáciu a zefektívnenie svojho úradu.

Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši po stretnutí s podpredsedom vlády ČR Bartošom

Napriek silným slovám českej vlády pred pre­zi­den­tskými voľbami me­dzi­vládna spo­lu­práca fun­guje.

Kategórie
Tlačové správy

Minister Raši odcestoval do Prahy na neformálne zasadnutie ministrov V4

Podpíše deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Hackathon tentoraz prináša inovatívne nápady do mesta pod Urpínom

Banskobystrický samosprávny kraj hľadá pomoc s riešením správy svojich dokumentov.

Kategórie
Tlačové správy

Kvalitné vzdelanie musí byť prioritou

Z nových eurofondov sme vyčlenili takmer 200 miliónov na re­kon­štruk­cie škôl vo všet­kých regiónoch.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalší hackathon je tu

IT machri prihláste sa a pomôžte Bansko­bystrickému samo­správ­ne­mu kraju s di­gi­ta­li­zá­ciou úradu.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšie programové obdobie Grantov EHP a Nórska je úspešne na konci

V rámci programu Kultúra sme vďaka 23 miliónom eur po­mohli až 19 kul­túr­nym pamiatkam.

Kategórie
Tlačové správy

Premiér Fico podporuje myšlienku rezortu, aby čo najviac peňazí z eurofondov išlo do regiónov

Predseda vlády SR Robert Fico ocenil spôsob ko­mu­ni­ká­cie Ministerstva in­ves­tícií, re­gio­nálneho rozvoja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho s re­giónmi.

Kategórie
Tlačové správy

Premiér Fico podporuje myšlienku rezortu, aby čo najviac peňazí z eurofondov išlo do regiónov

Predseda vlády SR Robert Fico ocenil spôsob komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho s regiónmi.

Kategórie
Tlačové správy

Prvý hackathon roka 2024 je tu

Talentované IT tímy hľadajú ino­va­tív­ne rie­še­nia pre re­gistre kul­túr­nych sub­jek­tov.