Kategórie
Humanistická pomoc

Petícia za splnenie požiadaviek v oblasti ochrany zvierat na Slovensku

Každá spoločnosť sa vytvára cez spoločné hodnoty a jej vyspelosť určuje aj vzťah spoločnosti k zvieratám. Na úze­mí SR bolo prijatých už niekoľko legislatívnych zmien, ktoré prispeli k zlepšeniu stavu v oblasti ochrany zvierat, avšak z praxe je zjavné, že tieto sú stále nedostatočné alebo nefunkčné.

Neustále nové prípady krutého týrania zvierat, prípady zanedbania starostlivosti, často končiace smrťou zvieraťa, stále sa zvyšujúce množstvo opustených a nechcených zvierat a s tým súvisiaci neudržateľný stav v útulkoch pre zvieratá. Všetky tieto dôvody mali za dôsledok spojenie skupiny zanietených ľudí, ktorým tento stav nie je ľa­hostajný. Preto vznikla potreba vytvorenia Iniciatívy ochrany zvierat, ktorá v spolupráci s vybranými zamestnancami RVPS, ŠVPS, UVLaF, pričom niektoré body boli prekonzultované aj s odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kri­mi­na­lity NCODK P PZ (Enviropolícia) a naj­ak­tív­nej­šími starostami obcí SR, vypracovala zoznam požiadaviek na zmeny legislatívy, a to tak, aby sa vytvoril funkčný systém – fungovania aj financovania ochrany zvierat v praxi.

Čo žiadame a prečo?

  1. Povolenie rozmnožovania psov výlučne cho­va­teľ­ským staniciam a registrovaným chovom s pra­vi­del­nou kontrolou podmienok chovu (vzor: zákony ČR).

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti Z. z. ukladá držiteľovi zvieraťa povinnosť zabezpečiť opatrenia na zabránenie neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania. Aj napriek tomu sú inzertné portály plné príspevkov s darovaním nechcených mláďat. Samo­stat­nou kapitolou je problém nelegálneho chovu zvierat, ktorý je na území Slovenskej republiky ce­lo­spo­lo­čen­ský. Netýka sa len rómskej komunity, aj keď tam je tento problém najmarkantnejší. Inzertné portály sú plné šteniatok bez preukazu pôvodu (tzv. bez PP) – ich ceny sa približujú cenám čistokrvných šteniat, chované sú však v katastrofálnych podmienkach, často bez základnej veterinárnej starostlivosti a primeranej výživy. Množitelia obchádzajú aj cykly gravidity zvierat dané prírodou, pričom na predaj idú šteniatka v príliš mladom veku. Výnimkou nie je ani vzájomné príbuzenské množenie, ktoré má za následok zníženie imunity šteniatok, ochorenia pohybového aparátu a rôzne genetické ochorenia. Lepšie to nie je ani pri vývoze šteniat do za­hra­ničia za účelom ich predaja, kde má Slovensko v rámci štátov Európskej únie súčasne dosť nelichotivé prvenstvo. Z registrovaných chovateľských staníc sa vyvezie približne 15 000 šteniat bez preukazu pôvodu a ďalšie tisíce sa vyvezú na čierno. Zvieratá pri prevozoch trpia a ne­zriedka aj uhynú. Zvieratá, ktoré sa množiteľom nepodarí predať, končia vyhodené na ulici, v blízkosti osád, alebo v útulkoch. K nezvládnuteľnej situácii prispievajú aj nezodpovední majitelia, ktorí si za­ob­sta­rajú zviera bez základných poznatkov o plemene, chove a potrebách zvieraťa a neskôr sa ich z rôznych dôvodov zbavujú. Množstvo ľudí si neuvedomuje, že vlastniť zviera je síce ich ústavným právom, ale nie povinnosťou (naopak, povinnosti prichádzajú práve s nadobudnutím zvieraťa).

Žiadame preto povolenie rozmnožovania psov a mačiek výlučne chovateľským staniciam a registrovaným chovom s pravidelnou kontrolou podmienok chovu (čím dôjde k re­gu­lácii pochybných registrovaných chovov) a úplný zákaz inzercie zvierat za účelom predaja z ne­re­gistro­va­ných chovov. Úplné znenie zákona s týmto zameraním navrhujeme prebrať z Českej republiky.

  1. Financovanie útulkov pre zvieratá, karanténnych staníc a záchranných staníc pre voľne žijúce živočíchy zo strany štátu.

Útulky pre zvieratá, OZ a karanténne stanice trpia kapacitnou nedostatočnosťou. Psy a mačky sú premnožené, ich ponuka výrazne prevyšuje dopyt. Nechcené zvieratá potom najčastejšie končia vyhodené na ulici, v blízkostiach osád, v horšom prípade sa ich majitelia zbavia ich usmrtením. Na Slovensku v sú­čas­nosti pôsobí približne stovka útulkov pre zvieratá a občianskych združení, ktoré sa starajú o túlavé, nechcené či opustené zvieratá. Svojou prácou suplujú úlohy a povinnosti štátu, pritom zo strany štátu neexistuje žiaden finančný systém pomoci, ktorý by kompenzoval náklady týchto organizácii. Situácia v nich sa stáva neúnosnou nielen z už spomínaného  kapacitného, ale aj z personálneho a finančného hľadiska. Dostali sme sa tak do stavu, kedy sa zvieratám snažia pomáhať ľudia, ktorí na to nemajú vhodné podmienky, avšak snaha zachrániť zviera je silnejšia.

Preto žiadame financovanie útulkov pre zvieratá, karanténnych staníc a záchranných staníc pre voľne žijúce živočíchy zo strany štátu. K tomuto bodu do­dá­vame, že je potrebné vypracovať systém, na základe ktorého by existujúce OZ starajúce sa o nechcené a opustené psy a mačky mohli byť zaradené do registra subjektov poskytujúcich pomoc zvieratám – akreditované občianske združenia (povolenie na odchyt túlavých zvierat, legalizácia zariadenia v zmysle legislatívy, školenie pracovníkov, ich pravidelná kontrola zo strany RVPS a po­dob­ne) a uchádzať sa o finančnú podporu, ktorú poskytne štát formou dotácie (podľa vzoru registra a zoznamu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov podľa osobitných predpisov).

  1. Vytvorenie štátnej karanténnej stanice na východe SR, navýšenie stavu zamestnancov RVPS na úseku zdravia zvierat, navýšenie platov zamestnancov RVPS, zabezpečenie kompletného materiálneho vybavenia pre RVPS, zjednodušenie udeľovania sankcií kontrolnými orgánmi.

RVPS, ako jeden z orgánov štátnej správy, ktorá má za úlohu vykonávanie úradných kontrol dodržiavania veterinárnych požiadaviek v zn. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, sú hlboko poddimenzované, nemajú dostatok zamestnancov, ani potrebné vybavenie. Za súčasného stavu nemajú tieto orgány personálne kapacity na kvalitné a efektívne preverovanie podnetov od občanov a ani možnosť umiestnenia zhabaných zvierat, nakoľko na území SR fungujú len dve štátne karanténne stanice, a to v mestách Veľký Krtíš a Martin. Na východe SK, kde je situácia najviac kritická, karan­ténna stanica absentuje. Počas vzájomnej spo­lu­prá­ce na tvorbe tejto petície sme zistili, že aj pracovníci RVPS majú častokrát zviazané ruky v rámci svojich právomocí a možností. Sú zavalení byrokraciou, na prácu v teréne nemajú dostatok časového priestoru ani potrebné vybavenie. A pritom ich finančné ohodnotenie len o málo prevyšuje hranicu minimálnej mzdy.

  1. Žiadame, aby osobe, ktorá naplnila skutkovú podstatu trestného činu podľa § 305a, § 305aa, § 305b alebo § 305c Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., a bola za ta­kýto trestný čin právoplatne odsúdená, bol automaticky uložený aj trest zákazu držania a chovu zvie­rat. Preto tiež žiadame doplniť do Trestného zákona pri uvedených trestných činoch nový trest – trest zákazu držania a chovu zvierat (vzor z ČR: Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.).

Súčasne platná legislatíva dovoľuje osobe, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin týrania zvierat, naďalej chovať a vlastniť ďalšie zvieratá. Takáto ne­do­ko­nalá právna úprava vytvára priestor pre opa­ko­vané (často nepotrestané) týranie zvierat. Objektom uvedených trestných činov je pritom záujem spoločnosti na ochrane zvierat ako živých tvorov, ktoré sú schopné pociťovať bolesť a utrpenie, pred týraním, teda pred spôsobením utrpenia, nadmernej bolesti, strachu a po­dob­ne. Na základe uvedeného navrhujeme, aby osobe, ktorá naplnila skutkovú podstatu niektorého z uvedených trestných činov, by mal byť ďalší chov, prípadne držanie zvieraťa zakázané.

  1. Žiadame zaviesť dôkladný kontrolný mechanizmus dodržiavania platnej legislatívy týkajúcej sa och­ra­ny a týrania zvierat, a tiež zavedenie efek­tív­nej formy trestu v prípade nemožnosti vy­má­hania ulo­ženia pokuty.

Súčasná platná legislatíva ponúka už dnes v niektorých oblastiach efektívnu ochranu zvierat. Problém je však v ne­do­tiahnu­tom systéme kontroly jej dodržiavania, a taktiež v následnom dokazovaní jej porušovania. Ide napríklad o držanie psov na reťazi, v kotercoch, povinnosť zabezpečenia trvalého označenia transpondérom, po­vin­nosť prihlásenia psa, pravidelného očkovania, ale aj iných, závažnejších porušení týkajúcich sa poskytovania starostlivosti zvieraťu. Z praxe je zrejmé, že osoby, ktoré sa dopúšťajú porušovania zákonov na úseku ochrany zvierat, sú si týchto skutočností vedomé, a to najmä tie, u ktorých je uloženie pokuty neúčelné z dôvodu jej nevymožiteľnosti.

Postup v prípade zistenia porušenia zákona:

  • Uloženie pokuty (výšky pokút navrhujeme zvýšiť).
  • Ak je uloženie pokuty neúčelné, prípadne priestupca nemá finančné prostriedky na jej zaplatenie, uvádzame ako vhodnú alternatívu verejnoprospešné práce. Navrhujeme definovať v zákone verejnoprospešné práce tak, aby náklady na dopravu a stravu počas výkonu práce znášal ten, komu boli nariadené.
  • Ak sa priestupca nezúčastní ani verejnoprospešných prác (marí tým výkon úradného rozhodnutia podľa § 348 Trestného zákona), nasleduje výkon trestu odňatia slobody – k tomuto kroku je potrebné rozšíriť skutkové podstaty pre marenie výkonu úradného rozhodnutia v § 348 Trestného zákona.
  1. Žiadame zavedenie projektu financovania sterilizácie a kastrácie psov a mačiek zo strany štátu.

Kastrácie sú vo svete najosvedčenejším spôsobom regulácie stavov premnožených zvierat. Uvedomujeme si však, že cena zákroku je pre niektorých ľudí vysoká a nech­ce­ných mláďat sa následne zbavujú da­ro­va­ním/vy­ho­de­ním/usmr­te­ním. Zo zahraničia sú známe úspešné projekty kastrácii, a preto by sme ocenili, keby k tomuto kroku pristúpila aj SR, nakoľko stav premnožených a nechcených zvierat začína byť na Slovensku alarmujúcim problémom.

  1. Žiadame, aby sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zameralo na plošné in­for­mo­vanie verejnosti – popularizácia témy správneho chovu zvierat u detí a mládeže a pod.).

Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto je cieľom tohto bodu priblíženie právnych predpisov o ochrane zvierat do povedomia ľudí. Cieľom tejto snahy je iniciovať účinné mechanizmy na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike nelegálnych chovov, potrebe a pozitívach kastrácií, povinnostiach vlastníkov zvierat, ale tiež následkoch nesprávneho chovu zvierat, či dôkladného vysvetlenia problematiky týrania zvierat ako cítiacich bytostí.

Podpíšte petíciu

Svojím podpisom podporovateľ petície súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci, ktorým je táto petícia adresovaná, a to na pre­u­ká­zanie a identifikáciu podporovateľov petície (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Zoznam použitých skratiek:

ČR – Česká republika
NCODK P PZ – národná centrála osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru
NR SR – Národná rada Slovenskej republiky
OZ – občianske združenie
RVPS – regionálne veterinárne a potravinové správy
SR – Slovenská republika
ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa Slo­ven­skej republiky
UVLaF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Autori: Iniciatíva ochrany zvierat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *