Kategórie
Tlačové správy

Obrovské regionálne rozdiely pretrvávajú

Organizácia pre hospodársku spo­lu­prácu a rozvoj (OECD) uve­rej­nila naj­novší rebríček štátov, v kto­rých sú naj­väčšie regio­nálne rozdiely. Vôbec nie je náhoda, že Slo­ven­ská re­publi­ka opäť oku­puje popredné priečky. Bolo to tak aj v mi­nu­losti a v prí­pa­de, že budeme bez nad­ra­de­nej cestnej infra­štruk­túry (diaľnic), bude to tak aj na­ďa­lej.

Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavé informácie o ženách v Slovenskej republike z publikácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pri­po­mí­na­me 8. marca, vám pri­ná­ša­me zaujímavé, stručné infor­má­cie o ženách v Slo­ven­skej re­publi­ke tak, ako nám ich pri­nieslo Sčí­ta­nie oby­va­te­ľov domov a bytov v roku 2021.

Kategórie
Zošity humanistov

Kto mi povie, čo je život?

Kto mi odpovie na túto otázku? Filozofia alebo prírodné vedy? Špe­ku­lá­cie filo­zo­fov o pod­state života boli prípustné a mohli byť za­u­jí­ma­vé dovtedy, kým prírodné vedy ne­existo­vali, prí­padne neboli na potrebnej tech­nickej a myšlien­ko­vej úrovni.

Kategórie
Zošity humanistov

Kto je tvoj blížny?

Veta „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ pochádza zo Sta­rého zákona (Levitikus 19, 18), ale dnešný vše­o­becný zmysel jej dal Ježiš v No­vom zákone po­do­ben­stvom o mi­lo­srdnom Sama­ri­tá­novi, ktoré má iba Lukáš (10, 29), teda od­po­ve­ďou na otázku znalca zákona „A kto je môj blížny?“ po prí­kaze „Milovať budeš… svojho blížneho ako seba samého!“ (10, 27).

Kategórie
Zošity humanistov

Kto je Donald Trump?

Donald Trump sa narodil tak ako Bill Clinton a George W. Bush v prvom po­voj­no­vom roku 1946.

Kategórie
Zošity humanistov

Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám

Hrozením výpoveďou tým zamestnancom ka­to­líckych za­ria­dení, ktorí uzatvárajú do matriky za­pí­sané rov­na­ko­po­hlavné partnerstvá, sa katolícka cirkev v Ne­mecku naďalej pokúša diskri­mi­no­vať páry homo­se­xu­álov a lesieb.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku nedáme dopustiť na kvalitné potraviny

V akej značke vždy nájdeme pridanú hodnotu?

Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených áut na trhu medziročne výrazne pribudlo, rastú aj ceny

Vo februári 2024 pribudlo v slovenskej inzercii me­dzi­ročne 13 percent áut. Sú zá­ro­veň o 1 300 eur drahšie a majú menej najazde­ných ki­lo­metrov.

Kategórie
Tlačové správy

Neviete, kam s použitým kuchynským olejom?

Existuje jednoduché a praktické riešenie.

Kategórie
Tlačové správy

Prekonávanie sezónnej afektívnej poruchy a nájdenie svetla v tmavých mesiacoch

Rozhovor s doc. MUDr. Ľubomírou Izákovou, PhD., prednostkou Psychiatrickej kliniky LFUk a UNB a hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychiatriu pri MZ SR.