Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených áut na trhu medziročne výrazne pribudlo, rastú aj ceny

Vo februári 2024 pribudlo v slovenskej inzercii me­dzi­ročne 13 percent áut. Sú zá­ro­veň o 1 300 eur drahšie a majú menej najazde­ných ki­lo­metrov.

Skupina AURES Holdings

Tuzemský trh s ojazdenými auto­mo­bil­mi tento rok vo feb­ru­ári výrazne narástol, a to ako v me­dzi­me­sač­nom, tak i v me­dzi­roč­nom po­rov­naní.

V slovenskej inzercii sa v uplynulom mesiaci objavilo 61 259 áut, o 2 per­centá viac ako tento rok v ja­nu­ári; medzi­ročný nárast však činí bez­mála 13 percent. Svedčí to o jed­no­znač­nom oži­vo­vaní sekun­dár­neho trhu. Vyplýva to z jeho analýzy, ktorú pripravili experti AAA AUTO, naj­väč­šieho predajcu ojazde­ných vozidiel na Slo­ven­sku. Zároveň to koreš­pon­duje aj s to­ho­roč­nými rekordnými predajmi v sieti auto­centier AAA AUTO a Mo­to­techna.

„Za výrazným nárastom stojí nielen mimo­riadne teplotne priaznivý február, ktorý pri­vá­dza do auto­ba­zá­rov viac ľudí, ale aj zvýšená chuť domácností obnoviť a om­la­diť svoj vozový park,“ hovorí Petr Vaněček, co-CEO (spo­ločný ge­ne­rál­ny ria­di­teľ) AURES Holdings, pre­vádz­ko­va­teľa AAA AUTO a Mo­to­techny.

Autá v slovenskej inzercii tiež neustále dražejú – me­diá­nová cena 9 900 eur je vyššia o 100 eur ako v to­ho­roč­nom januári, avšak o 1 300 eur v po­rov­naní s feb­ru­árom 2023. Mediánový počet najazde­ných kilo­metrov je ale tento rok o 5 400 km nižší (170 000 vs. 164 600 km).

Čo sa týka skladby pohonov ponúkaných áut, podiel ben­zí­no­vých a naf­to­vých vozidiel sa mení len mini­málne. V po­nu­ke inze­ro­va­ných vozidiel pri­budli 2 % ben­zí­no­vých a 3 % dieselo­vých áut. Neustále rastie počet elektro­mo­bi­lov – me­dzi­me­sač­ne ich pribudlo 190 kusov, stúpla tiež ale ich inzerovaná cena z 33 950 eur na 36 700 eur (+ 2 750 eur). Vlani vo feb­ru­ári pritom v inzercii fi­gu­ro­valo len 381 elektro vozi­diel.

Poradie najinzerovanejších značiek sa medzi­me­sačne ne­zme­nilo a vy­zerá takto: Škoda, VW, BMW, Audi, Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, Hyundai, Renault. Čo sa týka kon­krét­nych modelov, na prvých piatich priečkach fi­gu­rujú škodovky a volkswageny v po­radí – Škoda Octavia, Volkswagen Passat, Škoda Fabia, Volkswagen Golf a Škoda Superb. Len vo­zi­diel značky Škoda Octavia bolo tento rok vo feb­ru­ári v po­nu­ke 4 437.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *