Kategórie
Zošity humanistov

Kto je Donald Trump?

Donald Trump sa narodil tak ako Bill Clinton a George W. Bush v prvom po­voj­no­vom roku 1946.

Kategórie
Zošity humanistov

Hľadá sa sedem statočných žien

USA už viac ako 45 rokov uľahčujú ženám v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách prístup k anti­kon­cep­cii prostred­níctvom USAID, Agentúry pre me­dzi­ná­rodný rozvoj, ktorá v roku 2016 pod­po­rila programy repro­duk­čného zdravia a plá­no­vania rodiny 607 miliónmi $.

Kategórie
Osobné

Anatómia tyranie a prípad Donalda Trumpa

The Constitution of the United States established a democracy with clear separation of powers between the three branches of government. Nevertheless, achieving a democracy still depends upon the citizens and certain qualities of the elected officials. This essay examines several famous historical leaders identified as tyrants by noted historians, and describes the common strategies all of them used to gain autocratic power in diverse societies. The president of the United States, Donald Trump, is then shown to have applied the same strategies to gain autocratic power in this country.