Kategórie
Tlačové správy

Obrovské regionálne rozdiely pretrvávajú

Organizácia pre hospodársku spo­lu­prácu a rozvoj (OECD) uve­rej­nila naj­novší rebríček štátov, v kto­rých sú naj­väčšie regio­nálne rozdiely. Vôbec nie je náhoda, že Slo­ven­ská re­publi­ka opäť oku­puje popredné priečky. Bolo to tak aj v mi­nu­losti a v prí­pa­de, že budeme bez nad­ra­de­nej cestnej infra­štruk­túry (diaľnic), bude to tak aj na­ďa­lej.

Kategórie
Tlačové správy

Rokovanie na ministerstve dopravy

Výstavba diaľnice D1 je pre novú vládu abso­lútna priorita.

Kategórie
Tlačové správy

Novelizácia ministerstva dopravy zrýchli výstavbu diaľníc

Spomínate si ešte na tor­túru, ktorou si prešla no­ve­li­zácia zákona č. 669/2007 o jed­no­ra­zo­vých mi­mo­riad­nych opatre­niach v prí­prave nie­kto­rých sta­vieb diaľ­nic a ciest pre mo­to­rové vo­zidlá?

Kategórie
Tlačové správy

Rokovanie k štúdii realizovateľnosti

Opäť pracovne v Bratislave.

Kategórie
Tlačové správy

Pribudli noví členovia

Novinky z OZ Diaľnica na Zemplín.

Kategórie
Tlačové správy

Čo sme dokázali v roku 2022?

Bilancuje občianske združenie Diaľnica na Zemplín.

Kategórie
Tlačové správy

Historický okamih pre diaľnicu!

V tieni spojených komunálnych a regionálnych volieb ostal fakt, že po jeden a polročnom snažení sme dospeli k dohode medzi Slovenskom a Ukrajinou o napojení diaľnice D1.

Kategórie
Tlačové správy

Spájame sily naprieč celým východom

Dva roky intenzívnej práce OZ Diaľnica na Zemplín vyvrcholili podpisom Memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je spojiť sily naprieč krajmi východného Slovenska.

Kategórie
Tlačové správy

Budeme mať konečne diaľnicu na Zemplín?

Výstavba diaľnice na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Združenie Diaľnica na Zemplín sa rozrastá

Veľmi nás teší, že naša práca nie je zbytočná a inšpiruje aj ľudí v našom okolí. Naberáme nových členov, ktorým záleží na osude nášho regiónu.