Kategórie
Tlačové správy

Obrovské regionálne rozdiely pretrvávajú

Organizácia pre hospodársku spo­lu­prácu a rozvoj (OECD) uve­rej­nila naj­novší rebríček štátov, v kto­rých sú naj­väčšie regio­nálne rozdiely. Vôbec nie je náhoda, že Slo­ven­ská re­publi­ka opäť oku­puje popredné priečky. Bolo to tak aj v mi­nu­losti a v prí­pa­de, že budeme bez nad­ra­de­nej cestnej infra­štruk­túry (diaľnic), bude to tak aj na­ďa­lej.

Diaľnica na Zemplín (logo)

A čo sa píše v správe OECD?

V štátoch, ktoré majú obrovské regio­nál­ne roz­diely, majú regióny s naj­lep­šími výsled­kami viac ako dvoj­ná­sob­ný príjem na oby­va­te­ľa! Kým na vý­chod­nom Slo­ven­sku je prie­mer HDP na oby­va­te­ľa 16 400 eur, v Bra­tisla­ve je to 48 200 eur. emotikon

Zdroj: Regionálny výhľad OECD 2023. Údaje pre regióny TL3.
Zdroj: Regionálny výhľad OECD 2023. Údaje pre re­gi­ó­ny TL3.

Chudobnejšie regióny prichádzajú o pra­cov­né prí­le­ži­tosti, plytvajú talentom mladých ľudí a musia sa po­ty­kať s rýchlo star­nú­cim oby­va­teľ­stvom. Tento pocit ne­spra­vod­li­vosti vy­vo­láva ne­spo­koj­nosť, rozpa­ľuje medzi­ge­ne­račný konflikt či na­ru­šuje dôveru v de­mo­kraciu.

Riešením je podľa OECD lepší prístup k ve­rej­ným službám, lepšia infra­štruk­túra na zvý­še­nie pro­duk­ti­vity a kon­ku­ren­cie či lepší rozvoj miestnych zručností.

Opakujeme to stále dookola – bez diaľ­ni­ce je re­gi­o­nál­ny rozvoj ne­reálny!


Autori: Tím OZ Diaľnica na Zemplín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *