Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku nedáme dopustiť na kvalitné potraviny

V akej značke vždy nájdeme pridanú hodnotu?

BILLA Premium

Obyvatelia Slovenska oceňujú kvalitné výrobky a v ob­cho­doch ich pra­vi­delne vyhľa­dá­vajú. Vedeli ste napríklad, že takmer štyri pätiny ľudí po­va­žu­jú kva­litu za naj­dô­le­ži­tejší faktor pri ná­kupe potravín?

Aj takéto zistenia priniesol prieskum spoločnosti BILLA, ktorý sa za­me­ral na vý­voj nákup­ného sprá­va­nia.

Ochota investovať do svojho zdravia, preferencia vy­vá­že­ného život­ného štýlu, ale aj motivácia sledovať, čo presne človek konzumuje – dô­vo­dov, pre ktoré zákazníci vyhľadávajú potraviny vysokej kvality, je viacero. Dopyt po kva­lit­ných produktoch potvrdil aj prieskum spoločnosti BILLA, ktorý mapoval vývoj nákupného správania na Slo­ven­sku. [1] Na kva­litu a zlo­že­nie potravín prihliada podľa prieskumu 82 % opýtaných, pričom takmer štyri pätiny ľudí považujú kvalitu za naj­dô­le­ži­tejší faktor pri ná­ku­pe potravín.

„V prieskume sme tiež zistili, že približne každý piaty zákazník siaha po vy­so­ko­kva­lit­ných potra­vi­nách bez ohľadu na ich cenu. Detailne si obaly výrobkov číta viac ako polovica ľudí a deväť z 10 zákazníkov si všíma dátum spotreby alebo mini­málnej trvanlivosti potravín. Ľudia si dnes uve­do­mujú aj eko­lo­gické okol­nosti a potra­vi­nami sa snažia neplytvať – vy­jadri­li sa tak viac ako dve tretiny zákaz­ní­kov,“ po­ve­dal Juraj Hován, vedúci odde­le­nia nákupu v BILLA.

O pôvod výrobkov sa podľa prieskumu zaujímajú takmer štyri pätiny ľudí a kon­ti­nu­álne rastie záujem o zdravý potravinový sorti­ment, nakupuje ho 83 % zákazníkov. Dopyt je aj po vlastných značkách reťazcov, ktoré sa kvalitou vyrovnajú značkovým potravinám – po pri­vát­nych výrobkoch siahajú viac ako dve tretiny ľudí na Slo­ven­sku. Z prieskumu tiež vyplýva, že bežný nákup zákazníkov naj­čas­tej­šie zahŕňa chlieb a pe­čivo, mliečne výrobky, ovocie a ze­le­ninu, mäsové produkty, maslo, ale aj trvanlivé potraviny ako múku, cukor, olej či koreniny.

Vychutnajte si život

Pestrá ponuka potravín tej najvyššej kvality je prioritou pre spo­loč­nosť BILLA. V rámci svojej privátnej značky BILLA Premium prináša sieť super­mar­ke­tov viac ako 100 produktov vyrobených z prvo­tried­nych surovín. Tieto potra­viny pochádzajú od tých naj­lep­ších do­dá­va­te­ľov, ktorých BILLA prísne preveruje. Cieľom BILLA Premium je sprostred­ko­vať život v jeho plnosti a zmy­sel­nosti – zá­kaz­ní­kov značka inšpiruje k tomu, aby si vychut­ná­vali každý moment a vní­mali chute, vône i farby jedla. BILLA Premium sa pritom neustále rozširuje o nové výrobky, aby ľuďom pomohla dopriať si gastro­no­mické špeciality za výhodnú cenu. Obľúbenými produktmi tejto značky sú napríklad extra panenský olivový olej 100% gréckeho pôvodu, čerstvé vajcia z chovu vo voľnom výbehu, talianske cestoviny lumache z tvrdej pšenice alebo syr gouda, ktorý zrel viac ako 12 mesiacov. Zákazníci často siahajú aj po cukro­vin­kách a snackoch BILLA Premium, napríklad po lá­vo­vom koláčiku vyrobenom z bel­gickej čokolády, jemných mandľových makrónkach alebo zemiakových čipsoch s prí­chu­ťou hľuzovky.

„Keďže život je aj o vychutnávaní si okamihov, napríklad v spo­loč­nosti blízkych pri dobrom jedle, cieľom našej značky BILLA Premium je priniesť zákazníkom unikátne zážitky v po­do­be potravín tej naj­vyš­šej kva­lity. Na pro­duk­toch BILLA Premium si dávame mimo­riadne záležať a pri­ná­šame v nich výberové chute. Či už si chcete dopriať sladké po­te­še­nie, luxusný obed alebo vyskúšať nepoznané, so značkou BILLA Premium pozdvihnete pôžitok z jedla na novú úroveň,“ uviedol Juraj Hován.


[1] Reprezentatívny prieskum Vývoj nákupného správania vypra­co­va­la pre spo­loč­nosť BILLA v sep­tem­bri 2023 na vzorke 1 014 respon­den­tov vo veku od 35 do 70 rokov agentúra 2muse. Išlo o kvan­ti­ta­tívny ad-hoc prieskum reali­zo­vaný formou online panela s ria­de­ným prístupom.

Autor: Mgr. Marek Kravjar, hovorca BILLA.

Správu dodala Petronela Lojeková z AMI COMMU­NI­CA­TIONS SLOVAKIA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *