Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavé informácie o ženách v Slovenskej republike z publikácie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ), ktorý si pri­po­mí­na­me 8. marca, vám pri­ná­ša­me zaujímavé, stručné infor­má­cie o ženách v Slo­ven­skej re­publi­ke tak, ako nám ich pri­nieslo Sčí­ta­nie oby­va­te­ľov domov a bytov v roku 2021.

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska
Publikácia Štatistika v sú­vis­los­tiach: Rodin­né sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Prehľadne ich nájdete vo veľkej publi­ká­cii Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska, ktorú Šta­tistický úrad SR vydal koncom mi­nu­lé­ho roku.

Ženy na Slovensku prevládajú

V Slovenskej republike žije podľa sčítania v roku 2021 5 449 270 oby­va­te­ľov. Z toho je 2 783 894 žien, ktoré tvoria podiel cez 51 % po­pu­lá­cie oby­va­te­ľov SR. Najviac žien – 408 704 žije v Pre­šov­skom kraji, naj­me­nej v Trnavskom kraji – 288 487 žien.

Ženy a ich rodinný stav

Na Slovensku je podľa SODB 2021 slobod­ných 1 104 232 žien, 1 099 929 je vydatých, ovdovelo 328 122 žien a 251 611 je rozve­de­ných.

Ženy a ich priemerný vek pri prvom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek žien pri sobáši 32,1 roka. V roku 2011 to bolo 29 rokov a v roku 2001 25,6 roka. Za sle­do­va­né obdobie (2001 – 2021) sa prie­merný vek žien pri prvom sobáši zvýšil o 6,5 roka.

Rozvedené ženy a ich priemerný vek pri ďal­šom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek rozve­de­ných žien pri ďal­šom sobáši takmer 45 rokov, v roku 2011 to bolo 40,5 roka a v roku 2001 sa rozve­dené ženy opäť vydali v 37 rokoch. Prie­merný vek pri so­báši rozve­de­ných žien sa za sle­do­va­né obdobie (2001 – 2021) zvýšil o 8 rokov.

Rozvedené ženy a čas do ďal­šieho sobáša

Priemerná doba uplynulá od rozvodu po sobáš rozve­de­ných žien sa v sle­do­va­nom období zvy­šo­vala. V roku 2021 bola prie­merná doba uply­nulá od rozvodu po ďalší sobáš 9,7 roka, v roku 2011 to bolo 7 rokov a v roku 2001 sa ženy opä­tovne vy­dá­vali po ne­ce­lých 6 rokoch.

Ovdovené ženy a ich priemerný vek pri ďal­šom sobáši

V roku 2021 bol priemerný vek ovdo­ve­ných žien pri ďal­šom sobáši viac ako 52 rokov, v roku 2011 to bolo 49,7 roka a v roku 2001 sa ovdo­vené ženy opäť vydali v 45,8 roka. Prie­merný vek pri so­báši ovdo­ve­ných žien sa za sle­do­vané obdobie (2001 – 2021) zvýšil o 6,2 roka.

Vdovy a čas do ďalšieho sobáša

V roku 2021 bola priemerná doba uplynulá od ovdo­ve­nia po ďalší sobáš 10,5 roka, v roku 2011 to bolo podobne cez 10,7 roka a v roku 2001 sa ženy opä­tovne po ovdo­vení vydá­vali po ne­ce­lých 9 rokoch.

* * *

Ženy a ich deti

Zo všetkých žien, ktoré majú dieťa, najviac žien má podľa SODB 2021 2 deti (47 %). Zo žien – matiek má v prie­mere jedna žena 2,2 die­ťaťa.

Ženy a ich vek pri naro­de­ní prvého die­ťa­ťa

V roku 2021 bol priemerný vek žien pri na­ro­de­ní prvého živého die­ťaťa viac ako 28 rokov. V roku 2011 to bolo 27,8 roka a v roku 2001 ženy rodili prvé dieťa ako 24-ročné.

Ženy a ich deti narodené mimo man­žel­stva

Rok 2021 priniesol výrazný nárast detí na­ro­de­ných mimo man­žel­stva. V roku 2021 bol podiel detí na­ro­de­ných mimo man­žel­stva viac ako 40 %. V roku 2011 to bolo 34 % a v roku 2001 len 19,8 %.

Ženy – osamelé matky

Počet neúplných rodín v roku 2021 dosahoval viac ako 357-tisíc, čo je takmer jedna štvrtina (25 %) zo všet­kých ro­din­ných do­mácností v SR. V ta­kýchto rodinách žije tak­mer 870-tisíc oby­va­te­ľov SR. Takmer 86 % z neúplných rodín tvoria rodiny osa­me­lých matiek. Na Slo­ven­sku je podľa SODB 2021 305 567 rodín, v ktorých je osa­me­lým rodičom matka.

Naj­me­nej rodín osa­me­lých matiek je v Tren­čian­skom kraji s počtom 31 345. Naj­viac rodín osa­me­lých matiek je v Ko­šickom kraji s počtom 45 123.

Až 68 % osamelých matiek vycho­vá­va jedno dieťa

Jedno dieťa vychováva 68 % osamelých matiek, 24 % má dve deti a zvy­šok má viac ako 2 deti.

* * *

Ženy sú vzdelanejšie

Na Slovensku máme 567-tisíc žien s vy­so­ko­škol­ským vzdelaním. V roku 2011 bolo na Slovensku 399-tisíc vy­so­ko­škol­sky vzde­la­ných žien a v roku 2001 194-tisíc. Za sle­do­va­né obdobie (2001 – 2021) pribudlo 373-tisíc žien s naj­vyš­ším stupňom vzde­la­nia. SODB 2021 od­ha­lilo, že máme viac vy­so­ko­škol­sky vzde­la­ných žien ako mužov.

Ženy a ich najčastejšie profesie podľa SODB 2021

Najčastejšie profesie žien podľa SODB 2021 sú pre­da­vačky s počtom 99 548 žien. Nasle­dujú učiteľky a od­bor­né pe­da­go­gické pra­cov­níčky s počtom 97 411 žien, odborné pra­cov­níčky ad­mi­nistra­tív­nych, pod­por­ných a ob­chod­ných činností s počtom 79 595 žien.

Ženy na Slovensku pracujú aj ako špe­cia­listky admi­nistra­tív­nych, pod­por­ných a ob­chod­ných čin­ností s počtom 71 942 žien a ad­mi­ni­stra­tívne pra­cov­níčky na záznam čísel­ných a skla­do­vých údajov s počtom 57 494 žien.

Ženy zamestnankyne a ženy pod­ni­ka­teľky

Na Slovensku je podľa SODB 2021 v za­mestna­neckom po­mere 991 033 žien a 100 454 žien sú pod­ni­ka­teľky.

Pre stručnosť uvádzame v tlačovej infor­má­cii údaje od roku 2001, ale publi­ká­cia Ro­dinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska ana­ly­zuje ob­do­bie už od roku 1991.

Publikácia je dostupná na stránke Šta­tistického úradu SR.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *