Kategórie
Zošity humanistov

Kríza utečencov: Čo by urobil Ježiš?

(Poznámka prekladateľa Rastislava Škodu: Treba vy­po­čuť aj druhú stranu a uznať, že nie­ke­dy sa názory ne­roz­chá­dza­jú. Zo šty­roch ohnísk arabskej jari ostáva aktív­nym len posledné – Sýria. V Tu­ni­se a Egypte veľmi skoro padli pred­sta­vi­te­lia starého režimu, a tým odpor proti novej centrálnej vláde ustal, hoci pôvodný cieľ sa ne­do­sia­hol. V Líbyi prispel zásah fran­cúz­skeho a ame­ric­kého letectva k roz­padu vládnej moci medzi povstalecké kmene a kra­jina sa od zvrhnutia Muammara al-Kaddáfího vlády už štvrtý rok zmieta v po­li­tickom chaose, roz­de­lená medzi me­dzi­ná­rod­ne uznanú vládu sídliacu v meste Tobruk a isla­mistami pod­po­ro­va­nú vládu v metro­po­le Tripolis.)

Kategórie
Zošity humanistov

Krivé svedectvo o Nietzschem

Niektorí autori nazývajú svoj osobný názor „osobitným uhlom pohľadu“ – chcú ujsť zod­po­ved­nosti za po­lo­prav­dy, či chcú sa stať hod­no­ver­nej­šími pri pred­kla­daní pochybných tvrdení?

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Kresťanstvo a humanizmus

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“

Ashley Montagu
Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus prichádza

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slo­ven­sku či v Ne­mecku, že v Spo­je­ných štátoch ame­rických na­do­búda nebez­peč­né formy diskusia o vý­voji života, pozerali na mňa ne­dô­ver­čivo až odmie­tavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni vše­o­bec­ného vzde­lania ne­mož­né; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evo­lučná teória je viac ako hy­po­téza“.

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus docenta Kováča

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký“), treba sa mať na pozore pred sirénami – či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Koniec ateizmu?

V januári 2014, po dlhej 19-ročnej kariére, ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stup­ňom teo­lo­gic­kej kva­li­fi­ká­cie, po nie­koľ­ko­roč­nej pomalej li­be­ra­li­zá­cii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Za­u­mie­nil som si po­ro­zu­mieť svetu bez do­te­raj­ších „božských okuliarov“. Ako obstojí na­tu­ra­lis­tický sve­to­ná­zor pri ta­kejto skúške?

Kategórie
Zošity humanistov

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Zdá sa, že verejný názor na nano­tech­no­ló­gie ovplyvnia ná­bo­žen­ské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského pred­pisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k obsahu ZH č. 3

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo sve­to­vej tlače, ktorým sa naše redakcie vy­hý­bajú, lebo sú písané v duchu se­ku­lár­neho huma­nizmu, t. j. ra­cio­na­lizmu, voľ­no­myšlien­kár­stva, agnosti­cizmu až ateizmu. Po­va­žu­jeme ich za ak­tu­álne, i keď sú nie­kedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a dru­hom čísle.

Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (12. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.