Kategórie
Zošity humanistov

Kto sa bojí sekularizmu?

Na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia sa v USA hlá­si­lo za pro­testantov alebo ka­to­lí­kov 90 % dospe­lých Ame­ri­ča­nov; ostatní boli väčšinou židia.

Aj dnes síce dominuje tu kresťanstvo a USA sú naďalej štátom s naj­väč­ším počtom kresťanov na svete (173 milió­nov), ale v ostatnom čase pribúda „niečkarov“, t. j. tých, ktorí nemajú for­málnu ná­bo­ženskú iden­titu, alebo sa hlásia k niekto­rému ne­kres­ťan­skému ná­bo­žen­stvu. Od roku 2008 pri­budlo 6 % „niečkarov“ a ubudlo 6 % kresťanov, čo je predsa zhruba 20 miliónov občanov.

Trend preč od formálneho náboženstva pokračuje, a ak kedysi bolo bez ná­bo­žen­stva len 2 – 3 percent, v 70. rokoch mi­nu­lého sto­ro­čia začal ich počet stúpať, v 90. rokoch prekročil 10 %, a dnes je ich 21 %.

Citeľne klesá aj počet cirkevníkov. V roku 1937 bolo 73 % občanov príslušníkmi kresťanskej, židovskej alebo moslimskej ná­bo­žen­skej orga­ni­zá­cie, v roku 1980 ich ešte bolo vyše 60 %, a dnes je ich 56 %.

Už len 22 % Američanov vidí v spoločnosti nárast významu ná­bo­žen­stva, a až 75 % Ame­ri­ča­nov po­zo­ruje úpadok významu a vplyvu ná­bo­žen­stiev na spo­lo­čenský život.

To všetko svedčí pre postupujúcu sekularizáciu a po­zo­ro­vať ju tak v USA, ako u nás, kde to táto má ľahšie, ako aj inde v zá­pad­nom svete.

Ak je to však nový radikálny trend modernej civi­li­zo­va­nej spo­ločnosti, vlastne vôbec nie nový, ale okolo 250-ročný a získa­va­júci na ak­tu­ál­nosti, ako možno volať po jeho anu­lá­cii a návrate k pre­ko­na­ným morálnym hod­no­tám mi­nu­losti?

Príkladom veľmi zriedkavého javu premeny sekulárneho štátu na ná­bo­ženský je Irán, kde Pahlavího sekulárne vládnuca dynastia bola nahradená Islamskou re­pub­li­kou Irán s jej ajatolláhmi.

Násilná protireformácia a rekatolizácia končila po de­sať­ro­čiach vojen to­le­ran­tným kom­pro­mi­som podľa hesla: „Koho panstvo, toho ná­bo­ženstvo.“ Niečo podobné očakáva se­ku­la­rizmus – ale aj kresťanstvo.

Tí, ktorých desí pojem sekularizmu (A. Gavlaková), by sa mali zamyslieť nad ne­dáv­nymi slovami pápeža Františka:

„Konfesionálne štáty skončia zle… Verím, že se­ku­la­rizmus spre­vá­dzaný silným zákonom, ktorý za­ru­čuje ná­bo­ženskú slobodu, posky­tuje rámec pre posun vpred,“ vyhlásil pápež František v rozho­vo­re s Guillaumom Goubertom, ria­di­te­ľom fran­cúz­skeho rímsko­ka­to­líckeho den­níka La Croix.

Článok bol uverejnený po redakčnej úprave 9. júna 2017 v den­níku Pravda.

Rastislav Škoda, biológ


Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 112 v sobotu 10. júna 2017.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *