Kategórie
Tlačové správy

Slovenské zdravotníctvo 2023 – 2030

Problémy a ich zlepšenia.

Slovenské zdravotníctvo 2023 – 2030: problémy a ich zlepšenia

Vážení priatelia,

zdravotníctvo prechádza ťažkým obdobím, ktorého koniec je v ne­do­hľadne. Bude stále ťažšie zlepšovať situáciu čiastkovými zmenami, mikro­ma­naž­men­tom a pe­ňaž­nými injek­ciami.

Čo sú však tie povestné „reformy“? INESS ponúka odpoveď v publi­kácii Slovenské zdra­vot­níctvo 2023 – 2030: problémy a ich zlepšenia. Sme presved­čení, že vyme­núvať problémy nestačí, treba sa baviť o kon­krét­nych riešeniach.

V publikácii nájdete 36 opatrení roz­de­le­ných do 11 oblastí na zmenu. Opatrenia v nej ne­po­pi­su­jeme detailne. Jed­not­li­vým opatre­niam sa budeme postupne venovať v nasle­du­jú­cich týždňoch, mesiacoch a ro­koch. Veríme, že sa nám publi­ká­ciou podarí vyvolať debatu aj o kon­tro­ver­znej­ších otázkach.

11 oblastí na zmenu

 1. Autonómia a decentralizácia namiesto mikro­ma­naž­men­tu
 2. Konkurencia
 3. Reforma financovania
 4. Budovanie skutočného poistného systému
 5. Komplexná definícia nároku
 6. Prilákanie nového kapitálu
 7. Otvorenosť systému
 8. Nové riešenia pre viac pracovnej sily
 9. Nové riešenia pre drahé inovatívne lieky
 10. Prioritizujúce zdravotníctvo
 11. Návrat zodpovednosti za zdravie pacienta do vlastných rúk

Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky INESS.


Autor: Martin Vlachynský.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *