Kategórie
Zošity humanistov

Kanada zrušila zákon o blasfémii (urážke boha)

V rámci rušenia prekonaných zákonov, prípadne zmien ich znenia, odhlasoval kanadský senát zrušenie zákona o blasfémii, čo je rúhanie sa bohu, prípadne urážka boha.

Podľa článku 296 kanadského trestného zákona z roku 1892 bol zločin blasfémie principiálne trestateľný väzením až do dvoch rokov. Okrem ochrany „názoru“, blasfémie vyslovenej „slušnou rečou“, slúžil zákon historicky na trestné stíhanie satiry a kri­ti­cizmu. K poslednému odsúdeniu došlo v roku 1927 a ešte v roku 1979 jeden angli­kánsky duchovný neúspešne obžaloval z blasfémie film Brianov život Monty Pythona.

Ian Bushfield, výkonný riaditeľ Humanistickej asociácie Britskej Kolumbie, vystupoval v kampani Skončime so zákonmi o blasfémii ako partner a po­ve­dal:

„Prijatie tohto zákona je zreteľným uznaním Parlamentu, že archaické obmedzenia slobody prejavu nemajú v Kanade miesto. Je aj svedectvom, že Kanada odsudzuje tie teokracie vo svete, ktoré sú ochotné trestať za ne­súhlas s ná­bo­žen­skou orto­do­xiou.“

Humanistické a voľnomyšlienkárske skupiny organizovali po celej Kanade parlamentnú petíciu, volajúcu po zrušení článku 296, pre čo sa získalo a stačilo 7 400 podpisov.

V oficiálnej odpovedi ministerky spravodlivosti Jody Wilson-Ray­boul­do­vej na pe­tí­ciu sa potvrdzuje, že zru­še­nie zákona o blas­fé­mii bolo časťou širšej reformy zákonov, ktorá zahrnula zrušenie článku 296 do zá­kona o mo­der­ni­zácii trestného zákona, známeho ako zákon C-51, ktorý kon­so­li­duje a ruší mnohé usta­no­venia, pova­žo­vané za ar­cha­ické alebo pro­ti­ústavné.

Teraz sa čaká na kráľovský súhlas generálnej gu­ver­nérky Julie Payetteovej, čo de­fi­ni­tívne zruší kanadský zákon o blas­fémii.

* * *

Toto bolo uverejnené 11. decembra 2018.

13. decembra 2018 bol článok aktualizovaný oznamom:

Zákon C-51 dostal dnes kráľovský súhlas, čo znamená, že Kanada oficiálne zrušila zákon o rúhaní.

Blahoželáme Humanistickej asociácii Britskej Kolumbie a všetkým Kanaďanom, ktorí sa zúčastnili kampane za zmenu Trestného zákona.


Autor: BC Humanist Association.

Prameň: The British Columbia Humanist Association, Canada repeals blasphemy law, 11. a 13. 12. 2018.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 118 v utorok 25. de­cem­bra 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *