Kategórie
Tlačové správy

Prihláste svoju školu do Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Posledná možnosť je v piatok 24. 11. 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Drahá budúcnosť zdravia na Slovensku

Slovenské zdravotníctvo bude v najbližších dekádach výrazne ovplyvnené starnutím obyvateľstva. Ľudia sa už dnes dožadujú nových spôsobov liečby, ktoré však často prichádzajú s ne­za­ned­ba­teľ­nou cenovkou. Počet starých a teda viac chorých ľudí bude v bu­dúc­nosti len zvyšovať. Tento vývoj bude nutne spojený so stúpajúcimi výdavkami na zdravotníctvo.

Kategórie
Tlačové správy

Nová publikácia o cenách potravín

Predstavujeme stručné analytické zhrnutie situácie s cenami a s pre­dajom potravín na Slo­ven­sku.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenské zdravotníctvo 2023 – 2030

Problémy a ich zlepšenia.

Kategórie
Tlačové správy

Sladké daňové pokušenie

Súčasťou balíčka opatrení na ozdravenie verejných financií, ktoré začiatkom októbra 2023 predstavila úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, je aj daň zo sladených nápojov.

Kategórie
Tlačové správy

Ekonomický base camp 2023 od INESS

Štipendium pre študentov.

Kategórie
Tlačové správy

Pôdohospodárstvo

V hodnotení volebných programoch v oblasti pôdohospodárstva sme sa zamerali na 4 kľúčové oblasti, na ktoré by mal program reagovať, aby dokázal posunúť sektor vpred.

Kategórie
Tlačové správy

Podnikateľské prostredie

V našom hodnotení volebných programov pred voľbami 2023 nemôže chýbať ani pod­ni­ka­teľské prostredie.

Kategórie
Tlačové správy

Verejné financie

Hodnotenie volebných programov v tejto časti sa zameriava na opatrenia so zásadným dopadom na bilanciu verejných rozpočtov.

Kategórie
Tlačové správy

Spoločné hodnotenie zdravotníckych programov 2023

Zdravotníctvo bude po voľbách patriť k naj­dô­le­ži­tejším témam pre novú vládu. Ako k tejto téme pristúpili politické strany vo svojich programoch? Na túto otázku odpovedala skupina piatich zdra­vot­níckych analy­tikov vo svojom hod­no­tení zdra­vot­níckej časti volebných programov.