Kategórie
Tlačové správy

Prijímateľom eurofondov musíme pomáhať, nie ich trestať

„Prijímateľom eurofondov v regiónoch musíme po­má­hať a nie ich trestať,“ po­ve­dal dnes minister inves­tí­cií, regio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zá­cie Richard Raši.

Richard Raši
Richard Raši.

Raši preto poveril štátneho tajomníka rezortu Michala Kaliňáka, aby hneď zorga­ni­zo­val pra­covnú skupinu, ktorá preverí korekcie, ktoré za eu­ro­fon­dové projekty dostal Ban­sko­bys­trický samo­správny kraj (BBSK). Pracovná skupina zložená zo zástupcov minister­stva a Ban­sko­bys­trického samo­správ­neho kraja sa zíde už tento týždeň.

Predseda Banskobystrického samo­správ­neho kraja Ondrej Lunter v piatok infor­mo­val, že kraj musí vrátiť časť euro­fon­dov z via­ce­rých pro­jek­tov v cel­ko­vej výške spolu 1,89 milióna eur. Toto rozhod­nutie mu zaslalo bývalé vedenie minis­ter­stva a kraj ho po­va­žuje za ab­surdné.

„Už v piatok som dal generálnym riaditeľom na mi­nis­ter­stve pokyn, aby pri­pra­vili výrazné zjed­no­du­šenie čer­pania euro­fon­dov. Aj pri­pra­vo­vané roko­vanie pra­cov­nej skupiny má za cieľ nájsť cestu, ako efek­tívne čerpať európske peniaze a nie trestať úspešných žia­da­te­ľov,“ dodal Raši.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *