Kategórie
Tlačové správy

Aj neprofesionálni herci vedia zahrať veľké divadlo

Presvedčte sa o tom na Festivale amatérskych divadiel v Ko­ši­ciach.

Festival amatérskych divadiel

Festival amatérskych divadiel v Košiciach je prí­le­ži­tos­ťou pre ne­pro­fe­sio­nál­ne divadelné súbory prezentovať svoju činnosť pred publi­kom a uká­zať svoj talent a na­danie.

Jeho 4. ročník sa uskutoční v dňoch 10. – 12. no­vem­bra 2023 v Ka­sár­ňach/Kul­tur­parku. Počas troch dní diváci uvidia deväť predstavení ochotníkov. Festival je priestorom na vzá­jomnú spo­lu­prácu a vďaka pestrej palete diva­del­ných žánrov sa otvára možnosť na inšpi­ráciu či objek­tívnu kritiku.

Košické Divadlo P.A. sa bude prezentovať netra­dič­nou diva­del­nou jedno­aktovkou „Terapia tmou“. Prinesie príbeh mladého muža, ktorý sa kvôli mladíckej neroz­váž­nosti sám uväznil vo vlastnom pekle.

Počas vyhliadkovej plavby po dne vodného diela Oravskej priehrady a ľudskej duše pozýva divákov zažiť expe­ri­ment v čase a priestore divadlo dNO z Ná­mes­tova. Na pre­hliadku pripravilo autorskú do­ku­men­tárnu hru „NO LAND“. Insce­nácia získala na fes­ti­vale Scénická žatva 2023 ceny za naj­lepšiu réžiu, naj­lepšiu hudbu a naj­lepší kolek­tívny herecký výkon.

Čriepky zo života civilného obyvateľstva“ vo voj­no­vých pod­mien­kach od dvoch ukra­jin­ských dra­ma­tikov Pavla Arie a Natalje Vorožbyt „pospája“ divadlo AmfiTeatro z Tre­bi­šova. Prinesie príbeh o tom, aké je žiť svoj život ďalej, keď okolo vás zúri vojna.

Divadlo ASI zo Šale sa na festi­vale pred­staví s trpkou komédiou „Tri grácie z uma­kartu“. Nosnou témou sú vzťahy – sú­ro­de­necké, man­žel­ské, mile­necké i ro­di­čov­ské. Hra ironizuje aj spo­lo­čen­ské pomery, čo dáva pred­sta­veniu sati­rický rozmer.

O odpovede na otázky ako sa vysporiadať s mi­nu­los­ťou počas vojnových rokov, ktorá sa dotkla našich starých rodičov a pra­ro­dičov a či o nej vieme dosta­točne veľa, aby sme pocho­pili, čo sa deje dnes, sa pokúsi DS Datív pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre – Di­vadlo pamäti v hre „Úkryty a úteky“.

Sociálne divadlo Hopi hope si na festival pripravilo mýtický japonský príbeh „Urashima Taro“ v ta­neč­nom spra­co­vaní. Japonská ľudová rozprávka je o chu­dob­nom rybárovi a jeho neo­by­čaj­nom príbehu v pod­mor­skom krá­ľov­stve.

Michalovské ochotnícke Divadlo pri fontáne do pestrej palety pred­sta­vení Festivalu amatérskych divadiel prispeje autorskou drámou „È pericoloso sporgersi“ o pred­sud­koch, oča­ká­va­niach, cynizme, samo­ľú­bosti, egoizme a túžbe po pri­jatí, uspo­ria­da­nosti a istote.

O priazeň divákov sa bude uchádzať aj ochotnícke divadlo Theatro­balans zo Spišskej Belej s ko­mé­diou súčasného argentínskeho dramatika Eduarda Rovnera „Vrátila sa raz v noci“. Pred­sta­venie prinesie komický pohľad na život starého mládenca Manuela, ktorému matka vstala z hrobu, aby dozrela na to, koho si jej synáčik vybral za manželku.

Festival uzavrie dobová komédia z 15. sto­ro­čia „Doha­dzo­vačky“ v po­daní ochot­níc­kych hercov Divadla nad vecou z Košíc. Hra je o troch pria­teľ­kách, ktoré si rady navzájom pomôžu najmä pri vý­bere chlapa pre tú druhú. Nie vždy sa to však uberá tým správnym smerom, a tak vznikajú komické situácie.

Vstupenky nájdete na www.k13.sk (jedno pred­sta­venie 3 €, celý festi­val 15 €).

Program

Piatok 10. 11. 2023

18.00 h • Divadlo P.A. – Terapia tmou (expe­ri­men­tál­na tra­gi­ko­mé­dia | od 15 rokov | 60 min.)
20.30 h • dNO – NO LAND (autorská dokumen­tárna dráma | od 15 rokov | 60 min.)

Sobota 11. 11. 2023

14.00 h • AmfiTeatro – Čriepky zo života civil­ného oby­va­teľ­stva vo voj­no­vých pod­mien­kach (dráma | od 15 rokov | 60 min.)
16.30 h • Divadlo ASI – Tri grácie z uma­kartu (trpká komédia | od 13 rokov | 70 min.)
19.00 h • DS Datív pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre – Divadlo pamäti: Úkryty a úteky (dráma | od 13 rokov | 50 min.)

Nedeľa 12. 11. 2023

10.30 h • Sociálne divadlo Hopi hope – Urashima Taro (mýtický japonský príbeh | od 12 rokov | 35 min.)
14.00 h • Divadlo pri fontáne – È pericoloso sporgersi (dráma | od 15 rokov | 45 min.)
16.30 h • THEATROBALANS – Vrátila sa raz v noci (komédia | od 14 rokov | 70 min.)
19.00 h • Divadlo nad vecou – Dohadzovačky (dobová komédia z 15. sto­ro­čia | od 12 rokov | 60 min.)

Festival amatérskych divadiel (program)

Autorka: Mgr. Gabriela Mišurová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *