Kategórie
Tlačové správy

Rodiny založené kohabitáciou

Pokračujeme v predstavení publi­ká­cie Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska
Publikácia Štatistika v sú­vis­los­tiach: Rodin­né sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal je­di­neč­nú publi­ká­ciu Rodinné správanie populácie Slovenska. Publi­ká­cia ana­ly­zuje rodiny za­lo­žené manželstvom, rodiny za­lo­žené ko­ha­bi­tá­ciou, rodiny osa­me­lých rodičov i alter­na­tívne formy rodinného spo­lu­žitia.

Teraz sa venujeme rodinám, ktoré sú za­lo­že­né ko­ha­bi­tá­ciou, to zna­me­ná, že partneri žijú v rodin­nej domácnosti bez uzavre­tia manželstva, ako druh a družka. Za pre­došlé tri desať­ročia zazna­me­nala slovenská rodina aj v dôsledku transfor­mač­ných procesov v spo­loč­nosti významné zmeny. Dochádza k od­klonu od tra­dícií najmä v tom zmysle, že rodičovstvo už nie je spájané tak striktne s man­žel­stvom.

Testovanie vzťahu pred uzavretím man­žel­stva

Dôležitým faktorom pri vzniku rodinných domácností, ako aj pri rozho­do­vaní o veľ­kosti rodiny, sa ukazuje byť rodinný stav. V čoraz väčšej miere sa v spo­loč­nosti tolerujú rôzne formy pred­man­žel­ských párových spo­lu­žití. Tie sú vyhľadávané pre­do­všetkým mladými slobodnými osobami. Ich primárnou funkciou je testovanie vzťahu pred uzavretím man­žel­stva, no viaceré signály naznačujú, že mnohé z nich sú trva­lej­šieho charakteru a v pod­state nahrádzajú funkcie manželského zväzku. Rovnako pomerne obľúbenými zostávajú aj ko­ha­bi­tá­cie medzi rozve­de­nými a ovdo­ve­nými osobami.

Viac ako 400-tisíc obyvateľov Slovenska žije v rodinných domácnostiach, v ktorých partneri ne­uzavreli man­žel­stvo

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 133 498 domácností založených ko­ha­bi­tá­ciou hete­ro­se­xuál­neho páru, čo pred­sta­vuje 9,4 % z rodin­ných domácností a v tomto type rodín žije 408 077 oby­va­te­ľov (7,5 % popu­lá­cie SR).

V rodinách založených kohabitáciou je naj­častej­šie jedno dieťa

Rodiny založené kohabitáciou sa považujú za úplné rodiny a po­dob­ne ako v ro­di­nách za­lo­že­ných man­žel­stvom, aj tu sa rozli­šujú rodiny so zá­vislými deťmi a bez zá­vislých detí.

Najčastejším typom kohabitujúcich rodín sú rodiny s aspoň jedným závislým dieťaťom, ktorých je 73-tisíc, tvoria viac ako polovicu (55 %). Druhým naj­častej­ším typom sú rodiny bez detí, ktorých je 50-tisíc, tvoria 37 %.

Vyše 2/3 párov tvoria starší druhovia s mladšími družkami

Model mladšia žena a starší muž vidíme aj pri tomto type rodín (68 % ko­ha­bi­tá­cií). Ak je druh starší, tak naj­častej­šie o šesť a viac rokov (38,3 %), v roz­me­dzí tri až päť rokov v tre­tine prí­pa­dov (33,3 %) a v 28,4 % prípadoch je druh starší o jeden alebo dva roky.

Sčítanie 2021 ukázalo zmenu v štruk­túre ko­ha­bi­tan­tov podľa rodin­ného stavu

V rodinách druhov a družiek môže byť, na rozdiel od rodín za­lo­že­ných man­žel­stvom, rodinný stav partnerov rôzny. Výsledky starších sčítaní ukazovali, že hlavnou skupinou osôb dekla­ru­jú­cich spo­lu­žitie ako druh a družka boli rozvedení obyvatelia, ich podiely, u mužov i žien, sa po­hy­bo­vali medzi 40 – 50 %. Sčítanie z roku 2021 ukázalo zmeny v štruktúre ko­ha­bi­tan­tov podľa rodinného stavu. Až 63 % osôb v ko­ha­bi­tan­tskom vzťahu sú slobodní, rozvedené osoby tvoria podiel len okolo 27 % a 7 % osôb ešte svoje pred­chá­dza­júce man­žel­stvo právne ne­ukon­čilo a má rodinný stav ženatí/vydaté.

Druh a družka sa v značnej miere zhodujú v príslušnosti k ná­rod­nosti

Rovnako ako pri manželských pároch, aj tu panuje vysoká miera ho­mo­ga­mie.

Pri pohľade na národnostný faktor si pri koha­bi­tá­ciách možno všimnúť vysokú mieru homo­gamie najmä u mužov slovenskej národnosti – až 94 % a následne rómskej národnosti. Zna­me­ná to, že 94 % mužov so slo­ven­skou národ­nosťou má družku slo­ven­skej ná­rod­nosti a 73 % mužov s rómskou ná­rod­nosťou má družku rómskej ná­rod­nosti. O niečo nižšia miera homo­gamie je u mužov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou (67 %).

Z hľadiska družiek je národnostná homogamia veľmi podobná, naj­vyššia miera homo­gamie je v prí­pa­de slo­ven­skej ná­rod­nosti (92 %), nasle­do­vaná rómskou (75 %) a ma­ďar­skou ná­rod­nosťou (70 %).

Tendencia k zhode v otázke nábo­žen­ského vyznania ko­ha­bi­tu­jú­cich partnerov

Podobne ako pri manželských pároch, aj tu je zrejmá tendencia zhody partnerov v otázke ná­bo­žen­ského vyznania. Táto sa prejavuje najmä v prí­pa­de rímsko­ka­to­lí­kov, 73 % ko­ha­bi­tu­jú­cich mužov s rímsko­ka­to­líckym ná­bo­žen­ským vyzna­ním má partnerku rímsko­ka­to­líčku. Na druhej strane, vysokú mieru zhody je možné po­zo­ro­vať i u partnerov bez ná­bo­žen­ského vyznania, tri pätiny (61 %) mužov bez ná­bo­žen­ského vyznania má partnerku bez ná­bo­žen­ského vyznania.

Z hľadiska žien je miera homogamie naj­vyššia, rovnako ako u mužov, u rímsko­ka­to­lí­čok a u žien bez vyzna­nia, ale jej úroveň je vyššia u partneriek bez ná­bo­žen­ského vyznania, 69 % žien žijúcich v ko­ha­bi­tá­cii má partnera tiež bez ná­bo­žen­ského vyznania. V prí­pa­de rímsko­ka­to­lí­čok je nábo­ženská homo­gamia na úrovni 65 %.

Polovica párov bez sobáša má zhodné naj­vyššie dosiahnuté vzde­la­nie

Rovnaké najvyššie dosiahnuté vzdelanie má 49,3 % párov žijúcich v ko­ha­bi­tácii. Po­dob­ne ako pri man­žel­ských pároch, aj pri ko­ha­bi­tan­toch platí, že ak partneri nemajú zhodné vzde­la­nie, je to častejšie žena, ktorá má vzde­la­nie vyššie (v po­me­re 63 : 37).

Viac ako 58 % rodín zalo­že­ných ko­ha­bi­tá­ciou žije v mestách

Z hľadiska rozmiestnenia rodín založených ko­ha­bi­tá­ciou podľa typu sídla je vyšší podiel týchto rodín v mestskom prostredí. Početne takmer 77,5-tisíca (58,2 %) partnerstiev za­lo­že­ných ko­ha­bi­tá­ciou žije v mestskom prostredí a 56-tisíc na vi­die­ku.


Vysvetlenie pojmov:

Kohabitácia je spolužitie partnerov bez uzavretia man­žel­stva.

Rodinnú domácnosť tvoria osoby vo vzťahu man­žel/man­želka alebo druh/družka, s deťmi alebo bez detí, alebo jeden osamelý rodič (otec/matka) s aspoň jedným dieťaťom.

Homogamia je chápaná ako zhoda v rôznych otázkach u partnerov. Môže ísť o ho­mo­ga­miu v zhode v otázkach ná­bo­žen­ského vyznania, naj­vyš­šieho dosiahnutého vzde­la­nia, ná­rod­nosti atď.

Heterogamia je chápaná ako rozdielnosť v rôznych otázkach u partnerov. Môže ísť o he­te­ro­ga­miu v nezhode v otázkach ná­bo­žen­ského vyznania, naj­vyš­šieho dosiahnu­té­ho vzde­la­nia, ná­rod­nosti atď.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *