Kategórie
Humanistická pomoc

Venujte 2 % príbehom, na ktorých záleží

Dodávame ľuďom odvahu a po­mocnú ruku, aby sa nebáli po­žia­dať o pomoc v núdzi. Pridajte sa k nám. Stačí, ak na týchto ľudí budete myslieť vo svojom da­ňo­vom priznaní.

Donio (2 % z dane)

Postup je naozaj veľmi jed­no­duchý. Stačí do tla­či­va Vyhlá­se­nie o po­u­ká­za­ní podielu zapla­te­nej dane… vyplniť tieto údaje do II. od­die­lu – údaje o pri­jí­ma­te­ľo­vi:

IČO:54143624
Obchodné meno (názov):DONIO N. F.

IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, ne­po­u­ži­té polia ostá­va­jú prázdne.

Bližšie podrobnosti nájdete na stránke ne­in­ves­tič­ného fondu Donio. Sú tam edi­to­va­teľ­né pred­vypl­nené daňové tlačivá pre za­mestnan­cov, fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

Prečo venovať 2 % dobrosti práve nám?

Pomôžete ľuďom pri neočakávaných uda­lostiach, ktorí ne­vi­dia iné vý­cho­disko. Takýchto uda­lostí sme v ostat­nom období zažili nie­koľ­ko – trva­júca vojna na Ukra­jine, požiar v Banskej Štiavnici či neprá­vosti voči vy­šetro­va­te­ľom na­zý­va­ným Čurillovci. Spo­ločne s ti­síc­kami štedrých darcov sme pomohli rodinám s deťmi, seniorom, utečencom a ute­čen­kám či ko­mu­ni­tám požiadať o pod­poru vtedy, keď ju najviac potre­bo­vali.

Čo je to Donio?

Fundraisingová platforma Donio
Fundraisingová platforma Donio.

Donio je miesto, kde každý má možnosť jed­no­du­cho získať financie na zme­nu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakla­da­te­ľom vždy odo­vzdá­vame 100 % získa­nej sumy.

Tak poďme na to!

Srdce (emotikon)

Autor: Donio n. f.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *