Kategórie
Tlačové správy

Tržby advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS v roku 2023 výrazne presiahli miliardu korún

Najväčšia nezávislá právnická firma v stred­nej Európe HAVEL & PARTNERS zazna­me­na­la za mi­nu­lý rok znovu vy­ni­ka­júce hospo­dárske výsledky.

Celkový obrat kancelárie v roku 2023 pred­sta­vo­val 1 183 mil. Kč (46,8 mil. eur). Výnosy za čisté právne a da­ňo­vé služby v Česku a na Slo­ven­sku rástli o 16,4 %.

Obdobne vysokým dvojciferným tempom rástol aj zisk. Obrat celej skupiny, do kto­rej spadajú aj inkasná agentúra Cash Collectors a ďalšie špe­cia­li­zo­va­né služby, pre­sia­hol podľa pred­bež­ných výsledkov 1,5 mld. Kč (59,2 mil. eur).

K výrazne pozitívnemu trendu prispeli pre­do­všet­kým eko­no­mické výsledky skupín za­me­ra­ných na po­ra­denstvo v oblastiach venture kapitálu, tech­no­lo­gic­kého práva a ve­rej­ného obsta­rá­vania. Rástli ale aj skupiny venujúce sa ban­kov­níctvu a fi­nan­ciám, reštruk­tu­ra­li­zá­ciám a in­sol­ven­ciám či súdnym sporom. Mimor­iadne žiadané boli v mi­nu­lom roku právne a da­ňo­vé služby pre pri­vátnych klientov, zahŕňajúce najmä po­ra­den­stvo v oblasti pro­fe­sio­nál­nej správy, ochrany a ad­mi­nistrá­cie majetku. S tým súvisí aj významné roz­ší­re­nie portfólia takto zameraných služieb v po­do­be založenia ONE FAMILY OFFICE, teda multi family office po­nú­ka­jú­ceho komplexný servis pre bo­nit­ných klientov.

„Vlaňajší rok priniesol z ekonomického pohľadu opäť mnoho premien, neistôt a výziev, na ktoré sme museli rýchlo a efektívne reagovať,“ bilancuje riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel. „Tieto aspekty majú priamy vplyv na biznis a našou úlohou bolo a na­ďa­lej bude sústrediť sa plne na ak­tu­álne klientske potreby a ich nuansy. Len tak môžeme ako kan­ce­lária dosahovať vysoké eko­no­mické čísla,“ dodáva.

Úspechy HAVEL & PARTNERS a vysokú úroveň posky­to­va­ných služieb navyše pod­čiar­kuje aj zisk mnohých ocenení, vrátane naj­prestíž­nej­ších tuzemských titulov Právnická firma roka 2023 pre do­mácu kanceláriu a Právnická firma roka 2023 za naj­lepšie klientske služby. Kan­ce­lária v mi­nu­lom roku taktiež získala v slo­ven­skej súťaži Právnická firma roka hlavnú cenu pre naj­lepšiu medzi­ná­rodnú advokátsku kanceláriu. Cel­kovo s počtom viac ako piatich desiatok titulov v českej i slo­ven­skej súťaži je tak HAVEL & PARTNERS naj­úspeš­nej­šou a naj­kom­plex­nej­šou advokátskou kan­ce­lá­riou v Českej republike.

Havel a Partners
Havel a Partners

Autorka: Veronika Brezovská, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *