Kategórie
Tlačové správy

Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb

Voľby do Európskeho parlamentu budú o sto dní, a tak pred­sta­vila svoju kan­di­dát­ku aj strana Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS). Povedie ju predseda Richard Sulík, jej súčasťou sú ženy a muži v takmer rovnakom počte.

Kandidáti SASKY do Európskeho parlamentu
Kandidáti SASKY do Európskeho parlamentu.

„Postavili sme silnú, no najmä odbornú kandidátku. Ne­vy­ťa­hu­je­me mená z klo­búka, je posta­vená na našich kádroch, pričom sme silný zohratý tím. Sú na nej aj štyria poslanci národnej rady, no na tzv. ča­kač­ke do par­la­men­tu máme ďalšie silné mená, preto sme sa roz­hod­li posilniť ju aj aktu­ál­nymi poslan­cami,“ povedal ku kan­di­dátke pred­se­da SaS a vo­leb­ná jed­not­ka Richard Sulík.

Avizoval aj volebný program, ktorý predstavíme o dva týždne a uro­bí­me opäť všetko pre to, aby bol naj­lepší spo­me­dzi všetkých politických strán.

Dvojkou na kandidátke SaS je náš súčasný euro­posla­nec Eugen Jurzyca. Tak, ako do­te­raz v euro­par­la­men­te, bude aj na­ďa­lej pre­sa­dzo­vať vyšší hospo­dársky rast, pre­tože ho po­va­žuje za to naj­lep­šie nielen pre vyššie mzdy, ale zna­me­ná aj viac peňazí na mno­hé iné oblasti.

„Presadzovať bude aj nižšie verejné dlhy a roz­ho­do­va­nie na základe dát a kva­lit­ných a objek­tív­nych analýz,“ povedal.

Za ním nasleduje naša poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorej kan­di­da­túra dáva ďalšiu nádej napĺňať sľuby, ktoré dala ľuďom.

„Jedným z mojich cieľov je boj za práva detských pacientov, čo bolo v ná­rod­nej rade stop­nuté. Snažím sa prísť s no­vými nástrojmi, aby som do­ká­za­la naplniť to, čo som sľúbila. Je to boj, ktorý zvádzajú aj okolité krajiny, aj keď sú ďalej ako my, no potre­bu­je­me v tomto smere spojiť sily,“ vysvetlila Vladimíra Marcinková.

Kandidátkou číslo štyri je Janka Bittó Cigániková, ktorá má ambíciu pomôcť v tom, aby Európska únia po­má­hala vo vytvá­raní miest v škôl­kach pre deti, aby ženy, matky mali možnosť naplniť si svoje ciele.

„Chcem obhajovať slovenské ženy. Byť ženou je totiž výsada, pričom chcem pre ne vytvo­riť rov­na­ké pod­mienky, aké majú muži. Ne­bu­dem však opúšťať ani zdra­vot­níctvo, v kto­rom sa chcem postarať o to, aby nebol ne­do­sta­tok liekov nielen u nás, ale v celej únii,“ uviedla.

Ďalším v poradí je náš expert pre energetiku Karol Galek, ktorý sa tejto oblasti dlho­dobo venuje.

„Téma energetiky je silno prepojená so ze­le­ný­mi témami. Som preto rád, že aj na našej kan­di­dátke sme kládli na to maxi­málny dôraz,“ po­ve­dal s tým, že sa týmto témam bude venovať a chce pre­sa­dzo­vať, aby sa stala Európa ener­ge­ticky sebe­stač­nou, pre­tože má na to zdroje.

Kandidátom číslo šesť je Ján Oravec, ktorý je podľa jeho slov jediným kan­di­dá­tom, ktorý má nepretržitých 25 rokov skú­se­ností s Európ­skou úniou a jej inšti­tú­ciami.

„Zastupoval som dlhé roky záujmy slovenských pod­ni­ka­te­ľov a za­mestná­va­te­ľov, v exe­ku­tíve na mi­nister­stve hospo­dárstva som mal na sta­rosti štyri rady ministrov EÚ a po­má­hal som aj so vstupom Slo­ven­ska do únie. Pri­ná­šam rele­van­tnú skú­se­nosť pre vy­jed­ná­va­nie s európ­skymi inšti­tú­ciami, pričom niečo viem aj o eko­no­mike, takže pri­ná­šam odbor­nosť,“ uviedol Ján Oravec.

Ďalšou v poradí je advokátka, ktorá sa angažuje aj v ko­mu­nál­nej po­li­tike Simona Čerevková. Číslom osem je právnička Slavomíra Henčeková. Za ňou nasleduje náš tímlíder pre bez­peč­nosť a posla­nec národnej rady Juraj Krúpa. Číslom desať je dlho­ročný saskár a od­bor­ník na potra­vi­nár­stvo Miroslav Žiak. Ďalšou na kan­di­dátke je bývalá pred­sed­níčka Úradu pre nor­ma­li­zá­ciu, metro­lógiu a skú­šob­níctvo Katarína Surmiková Tatranská, ktorá má v tomto smere obrovské množstvo skú­se­ností. Číslom dva­násť je expertka na ener­ge­tiku Jana Somorovská. Vedec s na­bi­tým ži­vo­to­pi­som Ľudovít Paulis má číslo trinásť. Za ním je bývalý pred­se­da mladých saskárov a sú­časný gene­rálny manažér strany Ladislav Kuna. Poslednou na kan­di­dátke je členka našich mladých Radka Wagingerová, pre­to­že v Európ­skom par­la­men­te sú potrební aj mladí ľudia.

Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb
Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb.

Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SASKY.

Jedna odpoveď na “Strana Sloboda a Solidarita predstavuje kandidátku do eurovolieb”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *