Kategórie
Tlačové správy

Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS

Líder v oblasti fúzií a akvizícií v CEE regióne.

Vážení čitatelia, klienti a obchodní priatelia,

dovoľujeme si vám poskytnúť súhrn infor­má­cií k našej po­ra­den­skej praxi v oblasti fúzií a akvi­zí­cií, v ktorej má kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS výnimočné postavenie na trhu v celom regióne strednej a vý­chod­nej Európy, a ďalej prehľad ocenení našej kancelárie.

Fúzie a akvizície sú od založenia firmy v roku 2001 našou kľúčovou špe­cia­li­zá­ciou. S viac ako 80 transakčnými právnikmi a ďal­šími špe­cia­listami máme naj­väčší a naj­skú­se­nejší tím v stred­nej Európe. Vďaka ich erudícii, schop­nostiam a výkonnosti dlho­dobo ob­sa­dzu­jeme popredné priečky re­no­mo­va­ných zahra­nič­ných rankingov Mergermarket alebo EMIS DealWatch v počte rea­li­zo­va­ných transakcií na českom, slovenskom i stre­do­európ­skom právnom trhu.

Európsky trh fúzií a akvizícií odráža globálne trendy, a hoci bol trh v mi­nu­lom roku ovplyv­nený geo­po­li­tic­kou nesta­bi­li­tou a oba­vami z re­ce­sie, ktoré okrem iného viedli k ce­lo­sve­to­vému prepadu obchodnej aktivity, úspešne sme nad­via­zali na pred­chá­dza­júce roky a asisto­vali sme našim klientom celkom pri 30 transakciách, z kto­rých väčšina ob­sa­ho­vala medzi­ná­rodný prvok.

V oblasti M&A sa naša kancelária radí medzi TOP právnické firmy v stre­do­európ­skom regióne, čo potvrdzuje rad domácich i za­hra­nič­ných odbo­ro­vých ocenení. Kancelária sa dlho­dobo umiestňuje medzi naj­viac od­po­rú­ča­nými advo­kát­skymi kan­ce­lá­riami v oblasti fúzií a ak­vi­zí­cií na Slo­ven­sku i v Česku. V sú­ťaži Právnická firma roku na Slo­ven­sku sme sa stali naj­lepšou M&A kan­ce­lá­riou v rokoch 2015, 2020, 2021. V Česku sme zvíťazili v ka­te­gó­rii fúzie a ak­vi­zí­cie šty­ri­krát, a to v ro­koch 2019 – 2022.

Tieto vynikajúce výsledky môžeme dosahovať jedine vďaka dôvere klientov a ob­chod­ných partnerov, ktorí sa na nás obra­cajú a kto­rým môžeme pomáhať s napl­ne­ním ich bizni­so­vých ambícií. Ďakujeme preto našim klientom a ob­chod­ným partnerom za dlho­dobú spo­lu­prácu a prí­le­ži­tosti podieľať sa na ich prí­be­hoch úspechu.

A veríme, že nás bude aj naďalej úspech spájať.

Jaroslav Havel a Jan Koval.

Havel a Partners
Havel a Partners

Prílohy:

Komplexné poradenstvo vo všetkých odvetviach

Vybrané transakcie s asistenciou HAVEL & PARTNERS za ostatných 18 rokov

Ocenenia kancelárie

Advokátsky trh v Českej republike

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *