Kategórie
Tlačové správy

Jazdenkám sa darí aj v novom roku

AURES Holdings v januári pre­ko­nal pre­daj­ný rekord.

7 951 predaných áut v januári je naj­lepší výsledok spo­loč­nosti od roku 1992.

Skupina AURES Holdings

Sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont, pre­vádz­ko­vaná spo­loč­nosťou AURES Holdings, predala v kra­ji­nách, kde pôsobí, v januári celkom 7 951 vozidiel.

Je to o 9 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Ide o naj­lepší januárový predajný výsledok za celú 32-ročnú históriu spoločnosti. Po re­kor­dnom roku 2023, kedy skupina predala bez­mála 100-tisíc áut, ide o ďalšie potvrdenie pretrvá­va­jú­ceho vysokého dopytu po ojazdených autách.

„Oproti minulému roku sme v januári predali viac vozidiel, na Slo­ven­sku, v Česku, aj v Poľsku sme vlaňajší skvelý výsledok ešte prekonali. Počet 7 951 predaných vozidiel, s medzi­ročným rastom takmer o de­sa­tinu, je najv­yšší objem, aký sa nám v januári podarilo predať od vzniku spoločnosti v roku 1992 a určite nám tento rok pomôže prekonať psychologickú hranicu 100-tisíc predaných áut. Hlavná sezóna pritom bude štartovať až v marci,“ uviedla Karolína Topolová, generálna ria­di­teľ­ka a pred­sed­níčka pred­sta­venstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzi­ná­rodnú sieť auto­centier AAA AUTO, Moto­techna a Auto Diskont prevádzkuje.

TOP 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO a Mototechna v januári 2024

TOP 10 najpredávanejších vozidiel v sieti AAA AUTO a Mototechna v januári 2024.

Za navýšením predajov vidí Karolína Topolová, okrem silného dopytu, aj neustále zlepšovanie kvality zákazníckeho servisu a rozvoj di­gi­ta­li­zá­cie spoločnosti.

„Darí sa nám stále zvyšovať hodnotu indexu zákazníckej skúsenosti NPS (Net Promoter Score) a v hod­no­tení jed­not­li­vých auto­centier vo vyhľa­dá­vači Google sme sa pri všet­kých pobočkách v Česku už v priemere dostali nad hod­no­tu 4,5. Celkový objem zobchodovaných vozidiel sa zvyšuje aj vďaka rýchlemu postupu di­gi­ta­li­zá­cie výkupných a pre­daj­ných procesov v spo­loč­nosti, vrátane využitia nástrojov strojového učenia a ge­ne­ra­tív­nej umelej inte­li­gen­cie,“ dodala.

Okrem vysokého dopytu a zvyšujúceho sa zákazníckeho komfortu spoločnosť vidí za svojím januárovým predajným úspechom aj pokračujúcu digitalizáciu interných procesov.

„V minulom roku sme venovali veľa úsilia využitiu generatívnej umelej inteligencie, ktorá nám pomáha ako v mar­ke­tingu, tak aj v styku so zá­kaz­níkmi v našom Zákazníckom centre. Ďalšie zrýchlenie a zjed­no­du­še­nie výkupu i pre­daja očakávame aj odteraz zavádzanej digitalizácie prevodov automobilov v Centrálnom registri vozidiel,“ zdôraznil nový co-CEO (spoločný generálny riaditeľ) AURES Holdings Petr Vaněček.

Podľa Vanečka digitalizácia prevodov ušetrí jednotlivcom aj firmám každo­ročne stá­ti­síce eur, povedie k transparentnej­šiemu procesu zmien vlastníctva áut a zníži množstvo problémov s ne­do­kon­če­nými zmenami.

„Všetky tieto faktory pomôžu ešte zrýchliť obchodovanie na se­kun­dár­nom trhu,“ podotýka Petr Vaněček.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *