Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus prichádza

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slo­ven­sku či v Ne­mecku, že v Spo­je­ných štátoch ame­rických na­do­búda nebez­peč­né formy diskusia o vý­voji života, pozerali na mňa ne­dô­ver­čivo až odmie­tavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni vše­o­bec­ného vzde­lania ne­mož­né; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evo­lučná teória je viac ako hy­po­téza“.

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus docenta Kováča

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký“), treba sa mať na pozore pred sirénami – či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Koniec ateizmu?

V januári 2014, po dlhej 19-ročnej kariére, ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stup­ňom teo­lo­gic­kej kva­li­fi­ká­cie, po nie­koľ­ko­roč­nej pomalej li­be­ra­li­zá­cii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Za­u­mie­nil som si po­ro­zu­mieť svetu bez do­te­raj­ších „božských okuliarov“. Ako obstojí na­tu­ra­lis­tický sve­to­ná­zor pri ta­kejto skúške?

Kategórie
Zošity humanistov

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Zdá sa, že verejný názor na nano­tech­no­ló­gie ovplyvnia ná­bo­žen­ské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského pred­pisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k obsahu ZH č. 3

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo sve­to­vej tlače, ktorým sa naše redakcie vy­hý­bajú, lebo sú písané v duchu se­ku­lár­neho huma­nizmu, t. j. ra­cio­na­lizmu, voľ­no­myšlien­kár­stva, agnosti­cizmu až ateizmu. Po­va­žu­jeme ich za ak­tu­álne, i keď sú nie­kedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a dru­hom čísle.

Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k „Manifestu evolučného humanizmu“ Michaela Schmidta-Salomona

Čítal som nespočetné knihy a úvahy o proble­ma­tickosti náboženstiev. Stále musím prežívať situácie, že veriaci určité sku­toč­nosti jed­no­du­cho zo seba zotrasú. Prečo sa držia toľkých tvrdení, ktoré sú úplne pro­ti­zmys­lové? Ateizmus im berie boha a tým ich ná­bo­žen­stvo; zdá sa, že potrebujú náhradu za stratený orientačný rámec. Tento rámec vidím v Ma­ni­feste evo­luč­ného hu­ma­nizmu. Michael Schmidt-Salomon v ňom pou­ka­zuje vedecky korektne, no neraz po­le­micky, na proble­ma­tiky ná­bo­žen­skej viery. V ro­zum­nom uva­žo­vaní, vede, umení a fi­lo­zo­fii vidí mož­nosti náj­de­nia zmyslu vecí a javov na tomto svete.

Kategórie
Zošity humanistov

Kliatba kresťanstva

Svojím „Mea culpa!“ (Moja vina) urobil pápež Wojtyła určitým spôsobom záver. Prosil o od­pus­te­nie za to, čo urobili kresťania v mene kresťanstva, ale vyvaroval sa toho, žeby pripustil vinu cirkvi ako takej. Z hľadiska podstaty cirkvi je to pochopiteľné, ale neslúži to pravde, lebo pravda je takáto: k „siedmim smrteľným hriechom“, ktoré pápež vymenúva, došlo nie napriek, ale pre kres­ťan­stvo; ich páchatelia sa ne­pre­hre­šili proti princípom kresťanstva, ale sa len sústavne snažili tieto princípy pre­sa­dzo­vať.

Kategórie
Zošity humanistov

K eseji Harolda Pintera „Umenie, pravda a politika“

Do čísla 53 Zošitov humanistov, ktoré vyšlo 4. ja­nu­ára 2006, bol okrem prílohy Ame­rická aka­dé­mia vied: Veda a kre­a­cio­nizmus vložený aj preklad pred­nášky Harolda Pintera pri prí­le­ži­tosti udelenia Nobelovej ceny za li­te­ra­túru na rok 2005 s názvom „Umenie, pravda a po­li­tika“. Ako všetko pre ZH, aj toto pre­lo­žil vy­da­va­teľ Rastislav Škoda.

Kategórie
Zošity humanistov

Umenie, pravda a politika

Tento text je prednáška, ktorú chorý dramatik a básnik poslal Nobelovej nadácii na video­zázname, aby ju pred­niesli pri odovzdá­vaní ceny Švédskej akadémie v jeho neprí­tom­nosti, čo sa stalo 7. de­cem­bra v Börssalen. Lekári mu zakázali ísť do Štok­holmu prevziať cenu spojenú so sumou 720 000?