Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Komentár k obsahu ZH č. 3

Zošity humanistov majú za cieľ uverejňovať preklady článkov zo sve­to­vej tlače, ktorým sa naše redakcie vy­hý­bajú, lebo sú písané v duchu se­ku­lár­neho huma­nizmu, t. j. ra­cio­na­lizmu, voľ­no­myšlien­kár­stva, agnosti­cizmu až ateizmu. Po­va­žu­jeme ich za ak­tu­álne, i keď sú nie­kedy staršieho dáta, ako boli eseje Bertranda Russella v prvom a dru­hom čísle.

Sekulárny humanizmus je nielen voľno­myšlien­kár­stvo s jeho odmiet­nu­tím pred­stavy nad­pri­ro­dzena a posmrtného života. Jeho cieľom je dobrý život všetkých ľudí už tu na zemi a dnes – a to je vzdor bez­hra­nič­nej eko­no­mickej glo­ba­li­zácii na pod­klade neo­li­be­ra­lizmu, ktorý prináša hro­madnú ne­za­mestna­nosť a lik­vi­dáciu sociálnych výdo­byt­kov celého sto­ročia. Preto sme do tohto čísla za­ra­dili na prvom mieste „geo­stra­te­gickú ana­lýzu medzi­ná­rod­nej situácie“, ktorá sa od po­čet­ných roz­bo­rov tohto druhu líši len tým, že je z pera ano­nym­ného vodcu šéfa Zapa­tis­tic­kej armády ná­rod­ného oslo­bo­denia (ZANO) mexických Indiánov, pod­ve­li­teľa Marcosa. (Pôvodne sme výraz „sub­co­man­dante“ prekla­dali ako „zástupca veliteľa“, pre­tože hodnosť sub­co­man­danta sa v žiadnej armáde ne­vysky­tuje; je to slangový výraz a doslovný preklad dobre vysti­huje jeho obsah.) Nie­ktorí ho ozna­čujú za te­ro­ristu – ale to sa hovorilo aj o Beginovi, Mandelovi a Ara­fa­tovi. – O akút­nosti situácie Zapatistov v me­xic­kom Chiapas svedčí aj to, že Le Monde diplo­ma­tique opa­ko­vane uve­rej­ňuje výzvu, aby čita­te­lia písali listy pre­zi­den­tovi firmy Nestlé vo Švaj­čiar­sku, žia­da­júc ho, aby zakročil u me­xic­kej vlády a va­ro­val ju pred vo­jen­ským zákrokom proti Zapatistom.

Uverejňujeme vzor tohto listu v nádeji, že pán Maurer dostane predsa len pár listov aj zo Slo­ven­ska. Pridali sme esej Johna Bergera o rod­nom kraji zakla­da­teľa talianskej ko­mu­nis­tickej strany Antonia Gramsciho, Sardínii, na­pí­sanú ako ozvenu na Mar­cosov článok. V celej histórii tohto vykrad­nu­tého ostrova a v osob­nom osude Gramsciho (umrel vo fa­šis­tic­kom väzení) vidí Berger Marcosove „kapsy odporu“. – Tra­gické spo­mienky na dvad­sať rokov Pino­che­tovej dikta­túry v Chile spra­co­val čílsky spi­so­va­teľ Miguel Littin do po­viedky, ktorá splnila normu pre uve­rej­ne­nie v me­sač­níku Le Monde diplomatique: pútavou formou sprostredkuje čita­te­ľovi zo ži­vota v Chile za Pino­cheta nielen ukrutnosti vojenskej dikta­túry, ale aj lásky a snahy postáv na obidvoch póloch spo­loč­nosti. Politická dohoda zne­mož­ňuje žiadať účty za po­ru­šo­vanie ľudských práv; len v po­viedke sa zrada platí smrťou. – Keď po Thajsku, Južnej Kórei a Ja­pon­sku zasiahlo finančné ze­metra­se­nie v Ázii aj Indo­néziu, komen­to­val to Noam Chomsky, známy poli­to­lóg z MIT, pri­po­me­nu­tím toho, čo sa udialo a pokra­čuje na Vý­chod­nom Timore, ktorého sa Indo­nézia, prí­padne medzi­ná­rodné naftové mono­poly, zmocnili kvôli náleziskám ropy a ne­rešpek­tu­jú roz­hod­nutia Bez­peč­nos­tnej rady ani Medzi­ná­rod­ného súdu v Haagu, aby domo­ro­dému oby­va­teľ­stvu priznali právo na se­ba­urče­nie, čo vy­vo­láva trvalý odpor voči votrelcom a opa­ko­vané masakry.

Všetky príspevky sú z čísiel prestížneho fran­cúz­skeho mesač­níka Le Monde diplo­ma­tique, čo svedčí o ich hod­note. Pre­lo­žil ich Rastislav Škoda.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 3 v stredu 30. decembra 1998.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *