Kategórie
Zošity humanistov

Krátke správy v ZH 35

K prekladom Nietzscheho diel do slovenčiny – oprava.

Keď som v 15. čísle Zošitov humanistov (marec 2000) odô­vod­ňo­val svoje roz­hod­nu­tie pre­lo­žiť do slo­ven­činy Tak vravel Zarathustra, prejavil som veľkú nezna­losť údajom, že do slo­ven­činy nebolo dosiaľ pre­lo­žené ani jedno Nietzscheho dielo.

Je pravda, že som sa odvolával na zborník Nietzsche  sú­čas­nosť Fi­lo­zo­fic­kej fa­kul­ty Šafá­ri­ko­vej uni­ver­zity v Pre­šove z roku 1994. Nevedel som o preklade Olivera Bakoša: Friedrich Nietzsche – Zrod tra­gé­die z ducha hudby, Prípad WagnerNietzsche proti Wagnerovi v edícii Di­va­del­né obzory zv. č. 4, vydalo Ná­rod­né di­va­del­né centrum, Bra­tislava, z roku 1998.

Verte mi, v roku 1999 som toto dielo nenašiel v Uni­ver­zit­nej kniž­nici v Bra­tislave a ani jeden z mno­hých, u kto­rých som hľadal radu a pomoc, ma na tento preklad ne­u­po­zor­nil. Prosím pána docenta Olivera Bakoša o ospra­ve­dlnenie. – R. Škoda.

* * *

Hovienko mesiaca

Na výročnej konferencii nemeckej Spoločnosti pre ve­decký výskum para­vied v Ber­líne re­fe­ro­val Dr. Gregor Huesman v sekcii „Zázračné lieky a potra­vi­nové doplnky – právo súťaže kontra ochrana spotre­bi­te­ľov“ o svojej akcii „Scheiss des Monats“ (Hovienko mesiaca): vo výklade svojej lekárne vysta­vuje pod týmto ozna­če­ním každý mesiac nejaký far­ma­ko­lo­gický pro­dukt, ktorý je podľa jeho odbor­ných znalostí nielen neúčinný, ale často škod­livý. Vyrába, pro­pa­guje a pre­dáva sa, nie aby spotre­bi­te­ľovi po­mo­hol, ale aby zvýšil obrat. Ako príklady uviedol o. i. ce­lu­ló­zový pre­pa­rát na od­tuč­ňo­va­nie, ktorý v ža­lúdku napučí a tak vraj utíši hlad; viedol však k zápche až uzavretiu čriev; keďže sa to dalo dokázať, musel výrobca platiť odškodné; po mno­hých sťaž­nostiach bol nahradený podobným pre­pa­rá­tom, ktorý sa má rýchlejšie odbúrať. Poukázal aj na mul­ti­vi­ta­mí­novú šťavu, ktorej exor­bi­tantná cena sa odô­vod­ňuje magnetom na dne fľaše, ktorý vraj udržuje účinné látky v sus­pen­zii. Na otázku z publika, či si touto čin­nos­ťou finančne ne­ubli­žuje, od­po­ve­dal, že je to za­ned­ba­teľ­né, lebo pre­pa­ráty tohto druhu ne­ro­bia viac ako 1 % obratu lekární.

Prameň: Skeptiker, č. 3, s. 109, 2002.

* * *

Expert v otázkach biblie

Profesor Joachim Gnilka (72 r.) – prednáša novozákonnú teo­ló­giu na Pá­pež­skej uni­ver­zite v Ríme a na Uni­ver­zite v Mníchove – pred­kladá svojim štu­den­tom (a zve­da­vej ve­rej­nosti) dosť prekva­pu­júce nové ve­do­mosti a názory o zakla­da­te­ľovi kres­ťan­stva: Ježiš „prav­de­po­dobne“ vedel čítať a písať, ale ne­za­cho­valo sa nič kon­krét­neho. Hovorí sa o tom len na jed­nom mieste v biblii –  „Ježiš prstom píše do piesku“.

Mal košeľu, plášť a povraz ako pás; celý život chodil bosý. Jedol ze­le­ni­nu, ovocie a chlieb; len zriedka, zriedka mäso.

Ženu nemal, ale Mária Magdaléna mu bola blízka až po kríž a aj potom. Naproti tomu všetci apoštoli boli ženatí – Ježiš raz vyliečil Petrovu svokru; iba Pavol nebol, ale veď ten ani nebol riadny apoštol – s Kristom sa stretol raz, a to až po jeho zmŕtvych­vstaní. Vraj bol stále na cestách, a to by bola zniesla má­lo­ktorá žena aj v tých časoch.

„Najväčší“ omyl biblie je asi údaj, že sa Ježiš narodil v Betle­heme – podľa naj­nov­ších výskumov to bolo prav­de­po­dob­ne v Na­za­rete, kde nebola taká veľká ne­za­mestna­nosť. O Bet­le­heme sa hovorí asi preto, aby sa splnilo, čo pred­po­ve­dali o Dá­vi­do­vom meste pro­roci v Sta­rom zákone. No k to­muto bodu je údaj aj na s. 32 tohto čísla.

* * *

Rastlinné lieky: Luxusná či základná liečba v le­kár­skej praxi?

Po vymenovaní a rozbore existujúcich rastlinných a syn­te­tic­kých anti­depre­sív­nych pre­pa­rá­tov (proti skľú­če­nosti) prichádza autor k záveru, že pri tejto chorobe prispievajú lieky k po­zi­tív­nemu výsledku liečby asi jednou tre­ti­nou. Oveľa väčší podiel na úspechu má vplyv lekára a pa­cien­tovho okolia, takže podľa Schulza môže skúsený lekár vhodným prípravkom z ľu­bov­níka (Hypericum) dosiahnuť skoro tie isté výsledky ako s oveľa drahšími syn­te­tic­kými pre­pa­rát­mi. Článok končí záverom, že lekárom usmer­ne­ná fyto­te­rapia by mohla viesť pri prísluš­ných indi­ká­ciách k enor­mné­mu zní­ženiu nákladov na liečbu, čo je pri sú­čas­nom stave financií zdra­vot­ného poistenia veľmi významný faktor.

Poznámka prekladateľa: Veľmi by sa mýlil, kto by z tohto článku od­vo­dzo­val vše­o­becný súhlas s tzv. alter­na­tív­nou me­di­cí­nou, ktorá tiež pou­žíva rastlinné prípravky; potiaľ dobre, ale napríklad ho­me­o­pa­tia a antro­po­zo­fická me­di­cína sú niečo celkom iné.

Prameň: Schulz V., Wiener Med. Wschrift, č. 152, s. 193, 2002.

* * *

Via Campesina

Bola oficiálne založená v roku 1993 v Mons v Belgicku a v ostat­ných rokoch sa šíri najmä v La­tin­skej Ame­rike. Vzala si za úlohu brániť „ľudskejší“ model poľ­no­hospo­dár­stva ako je li­be­rálna glo­ba­li­zácia sve­to­vej výživy, sme­ru­júca k ras­tú­cej kon­cen­trá­cii pro­duk­cie v rukách mul­ti­na­cio­nál­neho agro­ali­men­tár­neho prie­myslu. Pre­do­všet­kým ide o právo každého štátu na po­tra­vi­no­vú su­ve­re­nitu, t. j. aby každý národ mohol udržovať a roz­ví­jať svoje možnosti vyrábať si základné po­tra­viny pri reš­pek­to­vaní kul­túr­nej a pro­duk­čnej rôz­no­ro­dosti.

V praxi to znamená odmietnuť najdôležitejšie pravidlo Sve­to­vej orga­ni­zácie pre obchod (OMC), vyslo­vené v Do­ho­de o poľ­no­hospo­dár­stve, t. j. právo ex­por­to­vať, ktoré má za násle­dok, že sa aj do chu­dob­ných štátov do­vá­žajú lacné po­tra­viny (spra­vidla z bo­ha­tých štátov, napríklad obilie a sója idú z USA do ce­lého sveta) a ich poľ­no­hospo­dár­stvo sa odsu­dzuje na zánik. Samo­zrejme je v roz­vo­jo­vých štátoch potrebným pred­po­kla­dom tohto sme­ro­va­nia redistri­bú­cia pôdy do rúk bez­zem­kov, prí­padne úplná prestavba existu­jú­ceho poľ­no­hospo­dár­skeho systému na pod­klade sociálneho vlastníctva.

* * *

Milí páni archeológovia,

keby bolo po Vašom, mali sme na Štedrý večer povedať svojim deťom: Nebolo betle­hem­skej hviezdy ani jasličiek, nebolo anjelov ani troch kráľov od Vý­cho­du…

Betlehemské bábätko je predsa Harry Potter pred 2 000 rokmi! Jeho ne­beský Otec bol po­han­ský bôžik, stra­ši­del­ný, a mal „ženu s pev­nými prsiami a zad­kom vysoko“.

Presne na Vianoce uverejnili „Spiegel“ aj „Stern“ (dva naj­mien­ko­tvor­nej­šie nemecké týž­den­níky) výsledky Vašich posledných vy­ko­pá­vok v tzv. Svätej zemi a ten prvý uzatvára:

„Všetko bolo vymyslené a vynájdené na spô­sob holly­wood­skych fil­mo­vých scenárov.“

No a? Čo je na tom zlé?

Samozrejme bol na začiatku mýt o prírode s bohom dažďa tan­cu­jú­cim od ra­dosti – lebo po daždi sa púšť za­ze­lená. Boh bol pred ti­sí­cami rokov tvo­rivá pred­stava ľudskej lásky namiesto praštenia skalou po hlave. Niet dô­le­ži­tej­šieho vyná­lezu, nie je to te­le­fón ani te­le­vízia, a ni­jako nie atómová bomba. Otázku, či žil Ježiško, alebo nežil, si nekladiem.

Ale keď som bol malý, vysvetlil mi Ježiško začiatok sveta, nebo a zem, čo je dobré a čo zlé. To mi v živote pomáhalo. Preto, milí páni arche­o­ló­go­via, neberte deťom Ježiška!

Váš Franz Jozef Wagner

Prameň: Franz Jozef Wagner, Bildzeitung, 24. decembra 2002.

* * *

Malým deťom ho neberieme. Ale len čo začnú klásť otázky, od­po­ve­dáme im prav­divo, doma a potom v škole. Po­va­žu­jete za správne, že sa na teo­lo­gic­kých fa­kul­tách dospelí ľudia učia veriť, že Ježiš Kristus žil a učia metódam, ako túto vieru všte­po­vať deťom a udržo­vať v dospe­lých? Vedenie cirkvi uznalo, že Zem sa krúti okolo Slnka, že astro­nó­mi majú pravdu – po akých bojoch! Raz uznajú, že arche­o­ló­govia a bio­ló­go­via majú pravdu. – R. Š.


Spracoval: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 35 v stredu 1. januára 2003.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *