Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Koniec ateizmu?

V januári 2014, po dlhej 19-ročnej kariére, ako pastor adventistov siedmeho dňa, s tretím stup­ňom teo­lo­gic­kej kva­li­fi­ká­cie, po nie­koľ­ko­roč­nej pomalej li­be­ra­li­zá­cii mojej viery, som začal osobne skúmať ateizmus; to obdobie som nazval rokom bez Boha. Za­u­mie­nil som si po­ro­zu­mieť svetu bez do­te­raj­ších „božských okuliarov“. Ako obstojí na­tu­ra­lis­tický sve­to­ná­zor pri ta­kejto skúške?

Veľmi skoro sa ma zmocnila myšlienka existencie Boha. 10. marca 2014 som napísal v článku „Ro­zo­be­ra­nie (a)teizmu“:

„Od prvých týždňov vyšetrovania ateizmu som najviac pokro­čil v otázke, že existencia či ne­exis­ten­cia židovského, kresťanského alebo moslimského boha nie je naj­lepšia ani naj­dô­le­ži­tej­šia, hoci pri­púš­ťam, že je veľmi zau­jí­mavá a natrvalo sa jej nezbavíme.“

Napísal som pár vecí, ktoré by som dnes nepovedal. V pod­state som však od za­čiatku cítil, že debata na tému ateizmus verzus teizmus nás ne­pri­vedie nikam a na­písal som:

„V prvom rade dúfam, že tejto diskusii došiel benzín, ale asi som naivný. Iste som naivný.“

Na moje veľké potešenie vstúpil do tejto oso­bit­nej debaty James Lindsay so svojou novou knihou Nikto nemá pravdu o Bohu (Pitchstone Press, 2015). Lindsay má PhD v ma­te­ma­tike a na­písal knihy Nie Boh, my to robíme, Bodka, ne­ko­neč­nosťBoh sa rovná bláz­nov­stvo. Od prvej strany hádže či­ta­te­ľovi ruka­vičku sériou vy­zý­va­vých kon­šta­to­vaní, ktoré v ďalšom texte rozpitváva.

Po prvé, hovorí, „Boh“ existuje.

Po druhé, tí, čo neveria v Boha, majú veci viac­menej v po­riadku a na ich úrovni myslenia ich názor už oprávnene vyhral.

Po tretie, hlása, že pochopenie rozdielu medzi „Bohom“ a Bohom je roz­ho­du­júce, aby sme sa zba­vili Boha a za­čali žiť pro­duk­tív­nym spô­so­bom.

Kniha budí pozornosť všetkých diskutujúcich už svojím titulom, Nikto nemá pravdu o Bohu/O Bohu sa všetci mýlia. Tí, čo sú ešte stále na strane teizmu, budú bez­po­chy­by po­va­žo­vať Lindsayovo vyhlá­se­nie, že „teizmus prehral vojnu ideí“, za na­mys­lene prehnané. Na a­tei­stickej strane budú pro­tes­to­vať takí, čo v boji proti ná­bo­žen­skej hege­mónii po­cho­pili zásadný význam tohto pojmu a va­rujú pred jeho po­u­ží­va­ním.

Lindsay ho nazýva neužitočným až kon­tra­pro­duk­tív­nym. Jeho tón je raz agre­sívny, ino­kedy súcitný. Ako lekár, po­dá­va­júci vám neprí­jemnú, ale dô­le­žitú správu o vašom zdra­vot­nom stave, píše ostro, ale jasne.

Teizmus je výraz, ktorý sa vo filozofických slovníkoch ešte stále teší pred­stie­ra­niu, že je to za­u­jí­mavý tech­nický pojem. Ústred­ným motí­vom tejto knihy však je, že keďže teizmus je druh my­to­ló­gie, nie je to ani tech­nický, ani za­u­jí­mavý pojem: je to zlý model pre hľa­danie zmyslu myriád ideí, skrytých v slove „Boh“, čo je jediná príčina, prečo sa o ňom vôbec diskutuje.

Rozlíšenie pojmov Boh, ako ho chápu teisti – či už je to nad­pri­ro­dzená inter­ve­nu­júca bytosť, občas obradne anga­žo­vaná veriacimi, alebo nezávislá „neprístupná“ bytosť – a „Boh“ v úvo­dzov­kách, ako odpo­veď na zlo­žité ľudské psy­cho­so­ciálne potreby, je kľúčom k Lind­sayovmu argu­mentu.

Skrátka, Lindsay tvrdí, že ateizmus a teizmus existujú v akomsi druhu symbiózy, jeden pod­mie­ňu­júc existenciu druhého. Ateizmus je niečo, čo neexistuje; je to negácia, popretie. Existuje len ako pro­ti­hod­nota k teizmu a môže pokra­čo­vať ako odlišná pred­stava, len ak pojem teizmu ostáva pri­ja­teľ­ným súborom ideí. Bez­pod­mie­nečne sa nám treba vymaniť z tohto víru, ak sa máme venovať dô­le­ži­tej­ším problémom ľudstva a pla­néty. Podľa Lindsaya to urobíme, ak pri­vo­láme otázku teizmu, vyhlá­sime ju za mŕtvu a prej­deme k post-teistickej kon­ver­zácii o ži­vote – o ak­tu­ál­nych psy­cho­lo­gických a so­ciál­nych problémoch, ktoré nás tlačia a držia pri živote ideu „Boha“.

Teistov táto kniha nepresvedčí, keďže autor neplytval časom, aby ich presvedčil, že teizmus je mŕtvy. On sám a ne­spo­četní iní to urobili v iných knihách, článkoch, debatách a osob­ných roz­ho­vo­roch. Práve som sa vrátil zo se­mi­nára Ame­rickej aka­démie ná­bo­žen­stva, kde som počul pred­nášku jedného historika a teo­lóga na tému „Boh po smrti Boha“, takže mám úplne živú pred­stavu o tom, ako je teizmus na­po­jený na me­cha­nizmy zachra­ňu­júce život. Teo­ló­gia dosiahla stav, keď sa stala ne­zmy­sel­ným krú­že­ním okolo stra­te­ného bodu. Potre­bu­jeme roz­ho­vor o „Bohu“ (sku­točná psy­cho­so­ciálna potreba, stratená počas kon­ver­zácie o Bohu) a radu, ako pohnúť našimi životmi.

Posledná tretina knihy sa venuje konkrétnym vše­o­bec­ným návrhom stra­tégií pre cestu do post­teizmu, skôr ako do a­teizmu. Dúfam, že hu­ma­nis­tické a se­ku­lárne orga­ni­zá­cie ju použijú ako bielu knihu svojej čin­nosti. Moje súčasné snahy po za­lo­žení komu­nity Život po Bohu cha­rak­te­ri­zuje spo­lu­práca s jed­notliv­cami, ktorí po prvý raz vo svojom živote zane­chá­vajú Boha za sebou a ve­nujú sa post­teizmu. To je cesta, ktorou ide vo svojej knihe James Lindsay, a ktorá vo mne tak rezonuje od dní môjho roku bez Boha, keď sa vo mne zro­dilo podozrenie, že ateizmus je slepá ulička. Takmer bez­pro­stredne po tomto som zastavil cir­ku­lárne kon­ver­zácie o teo­lógii.

Nikto nemá pravdu o Bohu je manifest; je to volanie po konci bitky o Boha, ktorá bola už dávno vyhraná, no mnohí ju ďalej zanietene vedú a stavajú sa do čela boja o bu­dúc­nosť všetkých cítiacich bytostí. Nie každý bude súhlasiť s Lind­sayovými závermi, ale každý, komu záleží na se­ku­la­rizme a hu­ma­nizme, by mal túto knihu čítať a silne o nej disku­to­vať.

* * *

Ako komentáre bolo pridané:

  1. Budúcnosť ľudstva je v božích rukách.
  2. Má to znamenať, že robíte zo seba Pontského Piláta a umý­vate si z rúk zod­po­ved­nosť? Prestaňte s tým. Pre bu­dúc­nosť sa môžete zbaviť zod­po­ved­nosti za pred­po­kladu, že existuje Boh, čoho evi­den­cia je nulová. Viem, že ste svoju myseľ zatvorili, ale čitatelia chcú vidieť po­kry­tectvo Vášho sta­no­viska. Prestávate debatovať, pre­tože veríte, bez stopy po dô­kaze, že tu Boh priložil ruku k dielu. Ale ne­opo­vážte sa citovať bibliu ako dôkaz čo­ho­koľ­vek. Tento rukou človeka vy­ro­be­ný plagiát pre­doš­lých mýtov som dávno zahodil ako niečo, vhodné len na ospra­vedlne­nie ge­no­cídy nevercov.
  3. Badám, že Vám chýba odvaha. Nemáte vieru vo vlastného Boha, aby viedol Vaše slová. Ne­dô­ve­ru­jete svojmu Bohu, že dokáže aj viac ako pre­be­rať a odo­vzdá­vať poštu. Detsky sa chichotať, ako ste to tým ateistom „dali“. Ak ste si taký istý svojimi dôkazmi, disku­tujme o Vašom sta­no­visku. Vyložte svoje argu­menty. Pre­meňte tento chodník sata­nistov na pravú cestu k spáse. Nechceli to od Vás Ježiš Kristus aj apoštol Pavol? Ale Vy zlyháte aj pri vlastnom Bohu. Vy­zý­vam Vás v mene Ježiša Krista, napíšte zmyslu­plný ko­men­tár na pod­poru svojich argu­men­tov. (David R. Allen)

Prameň: Ryan J. Bell, The End of Atheism?, The Huffington Post, 12. 2. 2015 a James A. Lindsay, Everybody Is Wrong About God.

Autor: Ryan J. Bell.

Preložil: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 106 v stredu 30. decembra 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *