Kategórie
Zošity humanistov

K eseji Harolda Pintera „Umenie, pravda a politika“

Do čísla 53 Zošitov humanistov, ktoré vyšlo 4. ja­nu­ára 2006, bol okrem prílohy Ame­rická aka­dé­mia vied: Veda a kre­a­cio­nizmus vložený aj preklad pred­nášky Harolda Pintera pri prí­le­ži­tosti udelenia Nobelovej ceny za li­te­ra­túru na rok 2005 s názvom „Umenie, pravda a po­li­tika“. Ako všetko pre ZH, aj toto pre­lo­žil vy­da­va­teľ Rastislav Škoda.

Kategórie
Zošity humanistov

Umenie, pravda a politika

Tento text je prednáška, ktorú chorý dramatik a básnik poslal Nobelovej nadácii na video­zázname, aby ju pred­niesli pri odovzdá­vaní ceny Švédskej akadémie v jeho neprí­tom­nosti, čo sa stalo 7. de­cem­bra v Börssalen. Lekári mu zakázali ísť do Štok­holmu prevziať cenu spojenú so sumou 720 000?