Kategórie
Zošity humanistov

Komplexný vzťah nanotechnológie a náboženstva

Zdá sa, že verejný názor na nano­tech­no­ló­gie ovplyvnia ná­bo­žen­ské viery. Ak neboli bravčové rezne nikdy súčiastkou živého bravovho tela, sú podľa halalského pred­pisu (obdoby židovského kóšerového predpisu) zakázané?

V science-fiction historke Halo diskutuje skupina islamských vedcov nad brav­čo­vým rezňom, vytvo­re­ným „mo­le­ku­lár­nym skla­da­čom“; to je prístroj, ktorý zloží rezeň mäsa priamo z jeho indi­vi­du­ál­nych atómov, na­miesto toho, aby ho bolo treba odrezať zo stehna zvie­raťa. Islamský halalský zákon za­ka­zuje jesť brav­čové mäso. Syn­te­tický rezeň je čo do skladby a formy iden­tický so sku­toč­ným, pri­ro­dze­ným, ale nebol nikdy súčasťou živého prasaťa. Je aj tak zakázaný?

„Historka môže znieť ako žart, ale poukazuje na jav, keď schop­nosť nano­tech­no­lógie ma­ni­pu­lovať atómy môže premeniť mate­riálny svet natoľko, že z toho vzniknú nábo­žen­ské problémy,“ hovorí Chris Toumey, kul­túrny antro­po­lóg na Uni­ver­zite Južnej Karo­líny, kde sa zaoberá vzťahom nano­tech­no­ló­gií k vieram.

Dosiaľ sa ozvali k problematike nano­tech­no­ló­gií takmer iba seku­lárne hlasy, ale už počuť aj názor, že sa k tomu mien­ko­tvorne ozvú aj pred­sta­vi­telia ná­bo­žen­ských vier. Pri jed­nom prieskume v USA v roku 2009 sa zistilo, že sila viery nega­tívne ovplyv­ňuje pod­poru finan­co­vania tohto nového vedného odboru. Čím je nejaká oblasť ná­bo­žen­skej­šia, tým menej po­va­žuje na­no­tech­no­ló­gie za mo­rálne pri­ja­teľné.

Náboženstvá až dosiaľ k problematike nano­tech­no­ló­gií napodiv mlčia. Nič podobné ako búrlivé bioetické kontro­verzie okolo fer­ti­li­zácie in vitro.

„Nanotechnológie sú heterogénnym poľom vedeckej a tech­no­lo­gickej činnosti a ná­bo­ženské ko­mu­nity nemajú uni­ver­zitné pra­co­viská a od­bor­né ča­so­pisy, ktoré by sa za­o­be­rali týmito kom­pli­ko­va­nými situ­á­ciami,“ dodáva Toumey. „Ich pozor­nosť pri­ťa­hujú dra­ma­tické objavy, ak sa udejú, či už v po­zi­tívnom (vidina liečby rako­viny) alebo nega­tív­nom zmysle (prírodné katastrofy).“

„Dosiaľ bolo v náboženskom myslení málo záujmu o na­no­tech­no­ló­gie, pre­tože ak sa pozriete do de­tailov, proble­ma­tické sa môžu javiť nie pod­rob­nosti na­no­tech­no­lógií, ale skôr ich špe­ci­fické apli­kácie, napríklad pri vý­robe syn­te­tic­kých potra­vín alebo pri vplyve na ži­vot­né prostredie,“ povedal Donald Bruce, zakla­da­teľ po­ra­den­stva Edinethics v Edin­burgu, ktoré pra­cuje pre Škótsku pro­testan­tskú cirkev.

Toumeyova analýza tých pár literárnych prameňov, ktoré našiel, prichádza k záveru, že viaceré ná­bo­žen­stvá nano­tech­no­ló­giám neprajú: obá­vajú sa, že by mohli pre­me­niť ľudskú pri­ro­dze­nosť, o čo sa vraj usilujú tzv. trans­hu­ma­nisti.

Transhumanizmus je kultúrne hnutie, ktoré hlása, že tech­no­ló­gia (vrá­tane na­no­tech­no­lógií) povedie ľudský vývoj smerom vykántrenia chorôb, predĺženia ľudského života a vy­u­ži­tia infor­mač­ných tech­no­lógií na ky­ber­ne­tickú nesmrteľ­nosť, čo by bolo niečo ako uloženie ľudskej „duše“ na hard­disk. Jeho naj­zná­mejší proponent je futu­rista Ray Kurzweil. Názory trans­hu­ma­nistov na ne­smrteľ­nosť a dušu sa priam zrážajú s po­žia­dav­kami väčšiny ná­bo­žen­stiev.

Druhým javom je obava, že nanotechnológie by mohli človeka zbaviť možnosti in­di­vi­du­ál­nej kontroly svojho života, a to vytvo­re­ním život­ného prostredia bez jeho súhlasu alebo posky­to­va­ním mož­ností lepšieho života len pre bo­ha­tých.

„Tieto obavy sú prejavom nedôvery veriacich voči tech­no­ló­giám vo vše­o­bec­nosti,“ dodáva Toumey. „S nie­kto­rými môžu súhlasiť aj ľudia bez ná­bo­žen­stva, ale prieskumy ukazujú, že veriaci sú pri disku­siách hlas­nejší. Výrazy typu boh, duša, duch a večný život slúžia v celom rade meta­for, sym­bo­lov a osobných príbehov pri po­hybe v oblasti etických problémov vy­vo­la­ných novými tech­no­ló­giami.“

Okrem spoločných obáv vyslovujú jednotlivé nábo­žen­ské de­no­mi­nácie rad vlastných prístupov. Kato­líci zdô­raz­ňujú svoje kla­sické bioetické princípy: povedú nové diagnostické mož­nosti nano­tech­no­lógií k roz­ší­reniu palety potratov? Bude nano­me­di­cína rešpek­to­vať ľudskú dôstoj­nosť aj v prí­pa­doch, keď zhor­šenie zdravot­ného stavu dosiahne taký stupeň, že príde do úvahy euta­názia?

Nekatolícki kresťania varujú pred ľudskou na­mysle­nosťou a jeden autor pri­rov­náva nano­tech­no­lógie k alchýmii a vystríha pred ne­bez­pe­čen­stvami snahy o „úplnú kontrolu prírody schopnosťou meniť povahu každej látky na čo­koľ­vek iné“. Mosli­movia sa uberajú celkom inou cestou: namiesto toho aby sa starali, či sú nano­tech­no­lógie dobré alebo zlé, disku­tujú o tom, kto má právo rozho­do­vať. Otázka sa kladie v rámci ištihadu, čo sú pro­ce­dúry, vedúce k vy­dá­vaniu zákonných pra­vi­diel. Židovskí autori umiestňujú túto diskusiu do historky o Go­le­movi. Tohto tvora s ľudskou podobou zostavili ľudia s ná­bo­žen­skou alebo magickou mocou a jeho správanie môže byť podľa okolností dobré alebo ne­bez­pečné; tech­no­lógia môže tvorstvo zlepšiť, ale to je spo­jené s pre­no­som zod­po­ved­nosti na ľudí.

Toumey si myslí, že ani vedci ani teológovia nie sú pripravení na diskusiu o na­no­tech­no­ló­giách.

Povedal: „Veriaci reagujú na extravagantné myšlienky trans­hu­ma­nistov, ktoré majú v sku­toč­nosti len málo do či­nenia s na­no­tech­no­ló­giami. Mali by sa s nimi lepšie oboznámiť, kým sa pustia do diskusie. Na druhej strane by vedci mali uznať, že ná­bo­žen­stvo môže priniesť rozumné a konštruk­tívne názory. Bolo by úžasné, keby každý vedel toho o na­no­tech­no­ló­giách veľa a rozhod­nutia by sa dali robiť na základe týchto infor­mácií – ale, žiaľ, toto je krajne ne­prav­de­po­dobné.“

Podľa Toumeya si laici vytvoria svoj názor na svo­jich hod­no­tách – vybrú­se­ných a po­la­ri­zo­va­ných názoroch na tech­no­lógie, kde zaváži viac súkromie, auto­nó­mia, aj spra­vodli­vosť, ako objek­tívna infor­má­cia.

Povedal: „Bolo by dobre, keby sa dialóg viedol dvoj­ko­ľaj­ne a vedci si s ne­od­bor­níkmi vymie­ňali infor­mácie a názory. Niečo také je ne­vyhnut­né. Netreba čakať, kým sa rea­li­zuje nie­ktorý z veľkých sľubov trans­hu­ma­nistov. Aj niečo tak pro­zaické ako syn­te­tický brav­čový rezeň môže byť iskrou pre veľkú kontro­verziu.“


Michele Catanzaro má PhD vo fyzike a je no­vi­ná­rom v Bar­ce­lone.

Prameň: Michele Catanzaro, 2012, „Nano­tech­no­logy and religion: a complex relationship“, The Guardian, 12. 6. 2013.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 96 v stredu 19. júna 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *