Kategórie
Zošity humanistov

K eseji Harolda Pintera „Umenie, pravda a politika“

Do čísla 53 Zošitov humanistov, ktoré vyšlo 4. ja­nu­ára 2006, bol okrem prílohy Ame­rická aka­dé­mia vied: Veda a kre­a­cio­nizmus vložený aj preklad pred­nášky Harolda Pintera pri prí­le­ži­tosti udelenia Nobelovej ceny za li­te­ra­túru na rok 2005 s názvom „Umenie, pravda a po­li­tika“. Ako všetko pre ZH, aj toto pre­lo­žil vy­da­va­teľ Rastislav Škoda.

Literárny týždenník uverejnil túto prednášku v preklade Vladimíra Draxlera v č. 3 – 4 z 8. 2. 2006 a v č. 5 – 6 z 22. 2. 2005, ktorý pre verše Pabla Nerudu použil ich preklad v knihe: Pablo Neruda: Vám patrím, vám spievam. Preložil Š. Žáry – V. Oleríny. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1953.

Ako vydavateľ Zošitov humanistov prosím čitateľov o ospra­vedl­ne­nie, že som si nezaobstaral tento preklad, oveľa lepší ako môj; uve­rej­ňu­jem ho do­da­točne, v tom znení, ako vyšiel v LT.

Toto je úryvok z poémy Pabla Nerudu Na vy­svet­le­nie nie­kto­rých vecí:

A jedno ráno všetko sa v ohni ocitlo,
jedného rána vyšľahli
hranice zdola, zo zeme,
hltajúc všetko žijúce.

A odvtedy už iba oheň,
iba prach hustol odvtedy
a odvtedy už iba krv.
Banditi s Maurami a s lietadlami,
banditi, grófky s obrúčkami
a čierni žehnajúci mnísi
oblohou prišli zabíjať deti
a ulicami mladá krv detí
tiekla tak prosto ako krv detí.
Šakali, ktorých sám šakal opľul,
skaly, ktoré bodliak by s odporom zvrátil,
vretenice, ktorým ich vlastná mať kľaje.

Pred vami som videl, ako krv Španielska
závratne sa dvíha,
by vás utopila v jednoliatej vlne
hrdosti a nožov!

Hľaďte generáli
a zradcovia zradní:
hľaďte, jak mŕtvy dom môj osirel,
hľaďte, jak Španielsko hrozne zničené je!
No zo všetkých mŕtvych domov oceľ šľahá,
žeravo kvitnúc namiesto kvetov,
no zo všetkých trhlín mdlej španielskej zeme
Španielsko nové povstáva,
no z každej mŕtvolky decka puška cieli,
a každý zločin nové guľky leje,
ktoré jedného dňa zakliesnenie nájdu
v strede vašich sŕdc.

Spýtate sa možno, prečo moje básne
nevravia o listoch, nespievajú o sne,
o veľkých sopkách mojej krajiny?

Poďte len pozrieť na krv na uliciach,
poďte len pozrieť.


Autor: Rastislav Škoda.

Dovoľujem si upozorniť čitateľov ZH, že aj Slovenské pohľady uznali esej Harolda Pintera za takú významnú, že ju uve­rej­nili v plnom znení v č. 5 z mája 2006, a to podľa všetkého v mojom preklade; urobili nie­koľko samo­zrej­mých menších úprav textu. Že ma neu­viedli ako prekla­da­teľa? Cítim sa aj tak poctený. – R. Š.

Článok bol pôvod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 56 v nedeľu 1. júla 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *