Kategórie
Zošity humanistov

Ateizmus je skutočne problém občianskych práv

D. J. Grothe a A. Dacey popierajú, žeby ateizmus bol zá­le­ži­tos­ťou ob­čian­skych práv a od­mie­tajú myš­lienku, žeby si ne­ve­riaci mali voliť na po­li­tické miesta ne­ve­ria­cich. Autor ne­súhlasí ani s jed­ným z týchto názorov.

Je ateizmus problém občianskych práv?

Jedným z testov je odpoveď na otázku, či postoj väčšiny voči menšine odráža ne­ro­zumné pred­sudky alebo vyjadruje vôľu nepriznať jej prísluš­níkom plné občianske práva. Podľa tohto štan­dardu je snaha ateistov dosiahnuť legálnu a sociálnu rovnosť hnutím za ob­čian­ske práva. Treba si uve­do­miť, že v roku 1958 podľa Gallupovho prieskumu 53 % Ameri­čanov by nevolilo čierneho kan­di­dáta na pre­zi­denta len z ra­so­vých dôvodov. V roku 1999 klesol tento údaj na 4 percentá. No ten istý Gallupov prieskum z roku 1999 ukázal, že oveľa vyššie percento Ame­ri­čanov, 49 %, by hlasovalo proti ateistovi len pre jeho ateizmus. Hoci je toto percento naj­nižšie, aké sa kedy zistilo o ľuďoch, ktorí by nevolili neverca len preto, že je neverec, je vyššie, ako sa často zistilo pre ne­jakú zne­va­žo­vanú skupinu oby­va­teľ­stva.

Za takýchto okolností ľahko prejdú zákony, ktoré budú otvo­rene diskri­mi­novať ateistov, a exis­tu­júce zákony sa budú horlivo zostrovať – stačí sa pozrieť na Naj­vyšší súd USA, ktorý od roku 1947 zastáva názor, že nijaký vládny úsek nesmie upred­nos­tňo­vať veriacich pred ne­ve­ria­cimi. Nech sa tento postoj javí ako­koľ­vek osvietený, nikdy nemal podporu väčšiny. Naopak, zakaždým, keď Najvyšší súd, ba dokonca hoci­ktorý súd, zrušil vládne pre­fe­ro­vanie ná­bo­žen­stva pred ne­vierou, prevlá­da­júca väčšina verejnosti bola proti tomuto roz­hod­nutiu.

Dokonca aj po chýrnych rozhodnutiach Naj­vyš­šieho súdu z rokov 1962 a 1963, ktoré učiteľom na štátnych školách zakázali viesť modlitby a čítania z biblie, Ame­ri­čania sa pri kaž­dom prieskume verejnej mienky vyslo­vo­vali za návrat mod­litby do štátnej školy s po­me­rom naj­me­nej 69 ku 27 %. V nie­kto­rých prieskumoch presahuje toto číslo 75 %.

Inými slovami: drvivá väčšina Američanov odmieta ponuku čestnej nestrannosti od ateistov a se­ku­lár­nych hu­ma­nis­tov. Nechceme, aby nás vláda pred niekým upred­nos­tňo­vala; chceme len, aby bola nestranná, neutrálna, aby pred zá­ko­nom boli veriaci a ne­ve­riaci rovní. Chceme, aby sa vláda ne­zú­čas­tňo­vala sporu o boha, aby oficiálna štruktúra spo­loč­nosti zahr­no­vala rovnako veriacich ako neveriacich. Chceme, aby sa vláda ne­vy­jad­ro­vala k otázkam existencie boha a spô­so­bom jeho uctie­vania. Veď aj mierne kon­zer­va­tívna sudkyňa Naj­vyš­šieho súdu Sandra Day O′Connorová sa netají svojím postojom, že Prvý dodatok k ústave zakazuje všetkým vládnym úradom za­ob­chá­dzať s ľuďmi roz­dielne podľa toho, „či a v akého boha veria alebo neveria“.

Naopak, väčšina Američanov túži po tom, aby vláda pri diskusii o bohu zaujala sta­no­visko. Osud nás ateistov a hu­ma­nistov v otázke ústavnej rov­nosti pred zá­ko­nom závisí mo­men­tálne od ne­bez­pečne úzkeho pomeru dvoch hlasov pri Naj­vyššom súde. Presun týchto dvoch hlasov by viedol k vytvo­reniu päť­hla­so­vej väčšiny, čo by stačilo na zru­šenie t. č. vy­ža­do­vanej neutrality vlády vo ve­ciach viery a ne­viery. Dosiaľ sa pre­zi­den­tovi Bushovi darí vy­me­no­vať len na nižšie federálne súdy sudcov, ktorí otvo­rene navrhujú pre náš legálny systém kresťanskú teo­lo­gickú bázu. Títo sudcovia, na­nešťas­tie reflek­tu­júci názor väčšiny Ame­ri­čanov, sa už hlasne ozývajú a pro­tes­tujú, že Naj­vyšší súd nemá pravdu, ak trvá na roz­hod­nutí, že vláda musí s vierou a ne­vie­rou za­ob­chá­dzať rovnako.

Keďže teda väčšina nášho národa sa pozerá na ne­ve­ria­cich s pohŕ­daním a volá po konci vládnej neutrality voči viere a ne­viere, boj ateistov v USA za ich práva je zá­le­ži­tos­ťou občian­skych práv. To však nie je na celej veci to naj­horšie.

Priemerní Američania nielenže odmietajú ateizmus, mnohí z nich veľmi očier­ňujú ateistov, se­ku­lár­nych hu­ma­nis­tov a iných ne­ve­ria­cich ako osoby. Uvažujúc o svojej tesnej prehre pri voľ­bách do ka­li­fornského zastu­pi­teľ­stva v roku 2000 som napísal, že ateisti sú dnes v Spo­je­ných štátoch ame­ric­kých nespra­vod­livo naj­pre­hlia­da­nejšia a naj­utlá­ča­nejšia menšina.

História aj súčasnosť potvrdzujú, aký odpor panuje u nás voči ne­ve­ria­cim. Pomyslime len na ten príval nenávisti voči Michaelovi Newdowovi, odvážnemu žalobcovi, aby sa zo Sľubu vernosti, ktorý musia recitovať školáci na štát­nych školách, odstránili slová „na Boha“. Negatívny postoj voči Newdowovi nie je zvláštnosť, je typický pre priam zlosť, s ktorou reagujú mnohí Američania, ak niekto z nás žiada, aby oficiálne vládne vyhlá­senia brali práve taký ohľad na nás, ako ho berú na iných.

Alebo si vezmime historický príklad. Vo februári 1964 sa v Kon­grese disku­to­valo o pre­lo­mo­vom zákone o občianskych právach. Snemovňa repre­zen­tantov schválila počtom hlasov 137 ku 98 článok, ktorý vyslo­vene vy­ra­ďoval ateistov spod ochrany pro­ti diskri­mi­nácii v zames­tnaní; našťastie to neprešlo v senáte. Ale uvedomme si to, presne pred 40 rokmi tá istá snemovňa repre­zen­tantov, ktorá vyhlásila za ne­zá­konnú diskri­mi­náciu Afro­ame­ri­čanov, bola ochotná nechať zames­tná­va­teľom voľnú ruku pri diskri­mi­nácii tých, čo neveria, že existuje kres­ťanský boh!

Som toho názoru, že zaujatosť proti niekomu, kto odmieta ne­do­ká­zané tvrdenia o nad­pri­ro­dze­ných veciach, je pre spo­loč­nosť rovnako deštruk­tívna ako zau­ja­tosť na základe rasy alebo ná­rod­nosti.

Som toho názoru, že ateisti sú v rov­na­kom ne­bez­pe­čen­stve diskri­mi­nácie ako homo­se­xuáli, ak zrejmá väčšina Američanov, možno až drvivá väčšina Američanov, si praje, aby vláda na všet­kých úrovniach svojimi výnosmi oficiálne fa­vo­ri­zo­vala veriacich pred ne­ve­ria­cimi; ak toľkí Američania vidia v ateizme diskva­li­fi­káciu kan­di­dáta pri fe­de­rál­nych či miestnych voľbách. Dosiaľ sa neudiali fyzické útoky na ateistov – zato, že sú ateisti –, ale diskri­mi­náciu nemusí spre­vá­dzať otvo­rené násilie, aby pred­sta­vo­vala veľkú hrozbu pre úsilie men­ši­no­vej skupiny dosiahnuť rov­nosť pred zá­ko­nom. Okrem toho, ak sa pre­zi­den­tovi Bushovi podarí taká prestavba Naj­vyš­šieho súdu, že sa vytvorí väčšina súhla­siaca so zru­še­ním odluky cirkví od štátu, môže sa otvo­rená diskri­mi­nácia ateistov a se­ku­lár­nych hu­ma­nis­tov stať aktívnym platným zákonom v celom štáte.

Preto snaha ateistov, sekulárnych humanistov a iných bez­ver­cov zaistiť a za­cho­vať si rov­nosť pred zá­ko­nom nie je o nič menej bojom za ob­čian­ske práva ako hnutie homo­se­xuálov.

Majú ateisti voliť svojich ľudí?

Jedným z najdôležitejších krokov nespra­vod­livo utlá­ča­nej men­šiny je začať voliť členov svojej skupiny do po­li­tic­kých funkcií. Spomeňte si, ako pateticky nad­bie­hali cirkvám súčasní po­li­tici – na­príklad, keď každý senátor Spo­je­ných štátov ame­ric­kých pri zí­dení v Ka­pi­tole priam rástol pri slo­vách „na Boha“ odrie­ka­júc Sľub vernosti, keď súd Devia­teho okruhu najprv priaznivo pristu­poval k New­do­wovej po­žia­davke. Je jasné, že naj­lepšia ochrana proti zákonom ne­pria­teľ­ským voči ateistom je dosiahnuť zvo­le­nie pár ateistov do Kon­gresu a štát­nej le­gis­la­tívy.

Grothe a Dacey mi vytýkajú, že navrhujem, aby ateisti volili ateistu len preto, že je ateistom. Vzhľadom k ne­dostatku ateistov na význam­ných po­li­tic­kých miestach v USA by sme mali dať svoj hlas a pod­poru aj takému kan­di­dátovi z radov voľnej myšlienky, s kto­rým ne­súhla­síme vo všet­kých bodoch jeho agendy. Ako bez­verci vieme byť veľmi hašte­ri­vým hlúčikom, odmie­ta­júcim pod­po­rovať niekoho, s kým sa nezhod­neme čo len v jed­nom bode. To nie je dobre – prak­ticky nikdy ne­náj­deme kan­di­dáta, s kto­rým by sme súhlasili vo všet­kom. Navrhujem teda, aby sa ateisti a se­ku­lárni humanisti snažili dať sľubnému kandidátovi svojej komunity väčší ma­név­ro­vací priestor vo veciach, ktoré priamo ne­sú­visia s rov­na­kými právami pre ne­ve­riacich a s od­lu­kou cirkví od štátu. Takého kandidáta by mal pod­po­rovať každý z nás, ak len ne­zastáva sta­no­visko, ktoré je v roz­pore s naším základným pre­sved­čením.

Komunita homosexuálov, ženy, Afroameričania a iné menšiny sa naučili, aký dôležitý je aktivizmus za ob­čian­ske slobody, ako sa vypláca vyvoliť niekoho zo svojho stredu do po­li­tickej funkcie. Keďže v našom štáte panuje opísaná anta­go­nis­tická nálada proti ateistom, je naša snaha zaistiť a za­ch­ovať si rovnosť pred zá­ko­nom zá­le­ži­tos­ťou občian­skych práv. Preto tak, ako iné nespra­vod­livo utláčané menšiny, musíme sa naučiť, ako vyvoliť nie­koľ­kých z nás na miesta moci.


Autor: Edward Tabash.

Prameň: Edward Tabash, “Atheism is Indeed a Civil Right Issue”, Free Inquiry 24/4, s. 44, 2004.

Edward Tabash je člen Prezídia Rady pre se­ku­lárny hu­ma­nizmus v USA a ústavný právnik v Beverly Hills v Kali­fornii. V roku 2000 bol jediným se­ku­lár­nym hu­ma­nis­tom, čo sa uchádzal pri voľ­bách o miesto v štát­nom zá­ko­no­darstve (za poslanca do Sne­movne repre­zen­tantov – bez úspechu).

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 44 v pondelok 12. júla 2004.

Preložil: Rastislav Škoda.

Poznámka: Pri čítaní týchto riadkov si každý čitateľ ne­vyhnutne uve­domí, nakoľko je situácia u nás podobná až iden­tická so spo­lo­čenskou situáciou v USA, prí­padne nakoľko sa tým smerom pohybujeme. Stačí nahradiť výrazy USA a ame­rický občan výrazmi Slovensko a slo­venský občan a všetko sedí! Pozrite sa:

  1. Tá obava kandidátov vyjaviť sa ako ateisti, vi­di­teľná aj u posled­ného komunistu! Kým toto neurobíte, pán doktor Ondriaš, nemôžem mať pre vašu stranu dosť po­ro­zu­menia, nie ste mi hod­no­verný.
  2. Denne sme svedkami, ako sa pod tlakom katolíckej cirkvi zostrujú a v blízkej bu­dúc­nosti majú ešte väčšmi zostriť diskri­mi­nu­júce zákony: či už je to ná­bo­ženská výchova v škole, či aktuálny problém pre­ru­šenia te­ho­ten­stva alebo ne­ak­tu­álna proble­matika bio­tech­no­lógie. (Kdeže sú na tom naše pracoviská s výskumom kmeňových buniek? Kedysi sme mali viro­lógiu na sve­to­vej úrovni…)
  3. Biskupi nás očierňujú rovnakým slohom ako všade na svete, no Mons. Trstenský do­sa­huje sve­tový primát, keď radí „vsadiť (nás) za mreže do ža­lára“ (ZH 22, 2001).

Nebolo by ťažké napísať vlastný článok na túto tému, no po­ne­chá­vam túto vďačnú úlohu schop­nejším a naj­mä po­me­rov na Slo­ven­sku zna­lej­ším.

Dve veci sú potrebné: presvedčiť spo­lu­ob­ča­nov, že ateizmus nie je to, čo bol za ko­mu­nizmu a tieto dva pojmy ne­slo­bod­no sto­tož­ňo­vať; pre­sved­čiť schop­ných ľudí, aby kan­di­do­vali na po­li­tické posty v obci a štáte ako pre­sved­čení ateisti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *