Kategórie
Humanizmus

Petícia proti ďalšiemu navyšovaniu štátneho príspevku pre cirkví

Odkaz na podpísanie petície.

My, dolu podpísaní občania a občianky Slo­ven­skej re­pub­li­ky, vy­zý­va­me poslancov a poslankyne NR SR, aby ne­schvá­li­li návrh novely zákona č. 370/2019 Z. z. o fi­nan­čnej podpore činnosti cirkví a ná­bo­žen­ských spo­loč­ností.

Podstatou novely je, aby sa auto­ma­tické na­vy­šo­va­nie od­vo­dzo­va­lo nie od na­vy­šo­va­nia platu štátnych za­mestnan­cov, ale od rastu prie­mer­nej mzdy v hospo­dár­stve. Ide o úče­lo­vú právnu úpravu mo­ti­vo­va­nú zmra­ze­ním platov štátnych za­mestnan­cov počas pan­dé­mie, ktorá by zna­me­na­la výrazné zvý­še­nie štátneho príspevku pre re­gistro­va­né cirkvi. V roku 2024 by cirkvi dostali o 4 098 396 € viac, v roku 2025 o 9 715 731 € viac, a v roku 2026 o 14 711 436 viac, než je plánované. Pritom sčítanie oby­va­te­ľov 2021 ukázalo, že via­ce­ré cirkvi stratili množstvo veriacich, napríklad katolíkov je o vyše 300-tisíc menej. Kvôli absurdnému zákonu o fi­nan­co­va­ní cirkví sa im však každo­ročný finančný príspevok napriek tomu nezníži ani o cent, ba dokonca im fi­nan­cie aj bez tejto novely narastú.

V roku 2023 dostanú cirkvi vyše 57 miliónov eur od štátu, čo je až o 5 miliónov viac ako minulý rok. Navyše dostali cirkvi aj kom­pen­zá­ciu vysokých cien elektriny a plynu, ktoré iné or­ga­ni­zá­cie nedostali. Navyše podľa naj­nov­ších prieskumov verejnej mienky je jasná väčšina občanov SR za úplnú finančnú odluku cirkví od štátu a len 19 % z nich súhlasí so sú­čas­ným systémom ich priameho fi­nan­co­va­nia zo štát­ne­ho rozpočtu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti považujeme za ne­ho­ráz­nosť, že re­gistro­va­né cirkvi, ktoré už teraz majú vysoko nad­štan­dardné po­sta­ve­nie pri čer­pa­ní peňazí daňových poplatníkov a sú vše­možne pod­po­ro­va­né štátom, majú podľa pred­met­ného návrhu dostávať ešte viac.

Považujeme to za neprijateľné a ab­so­lút­ne ne­spra­vod­livé nielen voči ne­ve­ria­cim, ale aj voči štátnym za­mestnan­com. Na­miesto čoraz väčšej závislosti od štátnych príspevkov by mali cirkevní pred­sta­vi­te­lia začať viesť svojich členov k fi­nan­čnej zod­po­ved­nosti za čin­nosť vlastnej cirkvi, efektívne využívať reštituované majetky a re­du­ko­vať svoje prevádzky úmerne poklesu veriacich.

Preto žiadame poslancov a poslankyne NR SR, aby predmetný návrh odmietli a naopak začali pracovať na úplnej finančnej odluke cirkví od štátu.


Ethos

Autor: OZ Ethos.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *