Kategórie
Tlačové správy

Blíži sa 6. finále Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov

Kedy to v živote použijem?“ – otázka, ktorá sa vynára mnohým študentom pri učení sa hlavných miest spamäti či analýze Hviezdo­sla­vo­vých básní.

Mladí ľudia pritom často nevedia, ako sa platí nájom, fungujú hy­po­té­ky či dane. Eko­no­mické otázky majú v školských osnovách málo priestoru a mladí eko­nó­movia tak nemajú prí­le­žitosť rozvíjať svoje zručnosti. Eko­no­mická olym­piáda, ktorá vo svojom 6. roč­níku pokorila hranicu 10 000 za­po­je­ných štu­den­tov, chce tento de­fi­cit napraviť.

Po prvých školských kolách, ktoré sa ko­na­li on­line, sa 540 súťažiacich stretlo v ôsmich krajských mestách v krajských kolách. Z nich sa kva­li­fi­ko­va­lo 50 mladých eko­nómov a eko­nómok do celo­slo­venského finále, kde svoje ana­ly­tické myslenie a eko­no­mický prehľad otestujú ešte raz. Vyvrcho­lenie Eko­nomickej olym­piády v podobe celo­slovenského finále sa usku­toční vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave. Projekt zame­raný na zlep­šenie eko­no­mickej a finančnej gramot­nosti stredo­školákov na Slo­vensko pri­nie­sol a orga­ni­zuje INESS – Inštitút eko­no­mických a spolo­čenských analýz.

Celoslovenské finále bude prebiehať formou písomného testu, ktorý je zložený zo zada­ní za­me­ra­ných na súčasné eko­no­mické témy. V predošlých roč­níkoch mali študenti vo finále analyzovať efekty na dopyt a ponuku benzínu po zave­dení ceno­vého stropu na pohonné hmoty v Maďarsku, alebo opísať vplyv eko­no­mických sankcií na ruskú eko­no­mi­ku.

Po vyhodnotení písomných testov postúpi do ústneho kola desať naj­lepších študentov, ktorí budú ob­ha­jovať svoje vedo­mosti pred odbornou porotou. Členmi poroty sú odbor­níci z aka­de­mickej obce, verejného a ne­zisko­vého sektora: Jarko Fidrmuc (Slovenská eko­no­mická spoloč­nosť), Štefan Máj (Nadácia Slo­venskej spori­teľne), Iveta Szabo (Slo­venská aso­ciácia poisťovní), Martin Šuster (Rada pre roz­počtovú zod­poved­nosť) a Martin Vlachynský (INESS).

Riaditeľka Ekonomickej olympiády Monika Budzák: „Stredo­školskú olym­piádu or­ga­ni­zu­je­me 6 rokov a za tento čas sa počet súťa­žiacich stroj­ná­so­bil, čo zna­me­ná, že sme oslovili aj také školy, ktoré nemajú eko­nó­miu vo vyu­čo­va­ní a štu­den­tov, ktorí sa jej aktívne ne­ve­­nu­­jú. Naším cieľom je mo­ti­­vo­vať mla­dých ľudí k tomu, aby po­cho­pi­li, že eko­­nó­­mia nie je vedou len pre pro­fe­­so­rov s dlhými bra­dami, účtovníčky alebo burzových maklérov, ale vie pomôcť komu­koľvek v každo­dennom živote.“

Počas finálneho kola budú prebiehať aj pred­náš­ky a dis­ku­sie na aktu­álne eko­no­mické témy a na záver po­du­ja­tia spoznáme troch naj­lepších stredo­školských eko­nó­mov.

Harmonogram finálového dňa.

„Veľmi rád som sa na tejto súťaži zúčastnil a určite ju od­po­rú­čam každému, kto má aspoň trochu záujem o eko­nó­miu. Budú­cim súťa­žiacim by som poradil, aby sa zau­jí­ma­li nielen o svoje osobné a rodinné financie, ale aj o eko­no­mické dianie vo svojej krajine. Takéto poznatky im okrem Eko­no­mickej olym­piády pomôžu aj v každo­dennom živote a pri roz­ho­do­va­ní vo voľbách,“ hovorí Martin Kips, víťaz celo­slo­venského finále 2021/2022.

Ekonomická olympiáda je celo­slo­venská súťaž z eko­nó­mie a finan­cií pre stred­né a zá­klad­né školy. Jej cie­ľom je pod­po­riť eko­no­mické vzdelá­vanie a roz­víjať fi­nančné zruč­nosti mla­dých ľudí, čo z nich robí aktívnych účastníkov spoloč­nosti a pomáha v bu­do­va­ní ich pro­fe­sio­nálnej dráhy. Vzhľa­dom na vysokú kvalitu súťaže sú fi­na­listi olym­piády pri­jí­ma­ní na viaceré vysoké školy na Slo­vensku bez pri­jí­ma­cích skúšok. V školskom roku 2022/2023 pre­bie­ha jej 6. roč­ník.

Prví traja medailisti Ekonomickej olympiády (zľava): David Guľaš (2.miesto), Martin Kips (1. miesto) a Matej Sova (3. miesto)
Prví traja medailisti Ekonomickej olympiády 2021/2022 (zľava): David Guľaš (2. miesto), Martin Kips (1. miesto) a Matej Sova (3. miesto).

Autorka: Ing. Monika Budzák, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *