Kategórie
Tlačové správy

Slovenská populácia medzicenzálne dramaticky zostarla

29. apríla 2023 slávime Európsky deň so­li­da­ri­ty a spolu­práce medzi ge­ne­rá­ciami. Sviatok si pri­po­mí­na­me od roku 2009 a za­stre­šu­je ho Európska plat­forma pre starších ľudí (AGE) za účelom rozví­jania po­ro­zu­me­nia medzi staršou i mladšou ge­ne­rá­ciou, ich vzájomné vymie­ňanie si vedo­mostí, skúse­ností a zruč­ností. Pri tejto prí­le­ži­tosti sme pri­pra­vili zau­jí­ma­vé fakty zo SODB 2021 o senioroch v našej po­pu­lácii.

SODB 2021

Index starnutia populácie medzi­cenzálne narastá

Podľa SODB 2001 tvorili obyvatelia v po­pro­duktívnom veku (65+) na Slo­vensku 11,4 %. V roku 2011 sa počet zvýšil na 12,7 % seniorov v po­pu­lácii. V roku 2021 pre­siahli seniori nad 65 rokov v slo­venskej  po­pu­lá­cii 17 %. Keď sa na to po­zrie­me medzi­cenzálne za 20 rokov, môžeme potvrdiť, že slo­venská po­pu­lá­cia výrazne starne. Index starnutia, ktorý de­fi­nu­je­me ako počet osôb v po­pro­duktívnom veku (65+) k osobám v pred­pro­duktívnom veku sa ex­ponen­ciálne zvy­šo­val pri každom sčítaní. V roku 2001 bol index starnutia 60,2; v roku 2011 už 82,6 a v roku 2021 pre­sia­hol 107.

Najpomalšie starne Pre­šovský kraj – naj­rýchlej­šie Nitriansky kraj

Najnižší index starnutia podľa SODB 2021 vykazuje Prešovský kraj (81,21), z cel­ko­vé­ho počtu oby­va­te­ľov kraja 808 931 v ňom žije 119 815 (14,81 %) oby­va­te­ľov v po­produktív­nom veku. Môžeme konštatovať, že tento kraj starne naj­pomalšie. Naopak naj­vyšší index starnutia je v Nitrianskom kraji (135,12), kde z cel­ko­vé­ho počtu oby­va­te­ľov kraja 677 900 je v po­produktív­nom veku 126 278 (18,63 %) oby­va­te­ľov. Tu medzi­cenzálne naj­viac vzrástol aj podiel osôb v po­produktív­nom veku k osobám v pred­produktív­nom veku.

Index starnutia najmenej medzi­cenzálne narastal v Bra­tislavskom kraji (104).

SODB 2021

SODB 2021 (index starnutia)

Index starnutia 2021 a 2011

KódÚzemná jednotkaIndex starnutia SODB 2021Index starnutia SODB 2011
 Slovenská republika107,182,6
SK010Bratislavský kraj104,0101,1
SK021Trnavský kraj119,194,2
SK022Trenčiansky kraj133,7103,7
SK023Nitriansky kraj135,1102,8
SK031Žilinský kraj102,475,1
SK032Banskobystrický kraj120,088,8
SK041Prešovský kraj81,259,6
SK042Košický kraj90,666,1

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *