Kategórie
Tlačové správy

Živé chodníky ožívajú!

Otvárame nový ročník programu na pod­po­ru tu­ristických trás a cy­klo­trás.

Program Živé chodníky sa už po 15-krát pre­bú­dza a spolu s no­vou výzvou chce aj tento rok pod­po­riť ob­no­vu a op­ra­vu zna­če­nia na ob­ľú­be­ných tu­ristic­kých tra­sách a cyklo­tra­sách. Pri­hla­so­va­nie pro­jektov je ot­vo­re­né do 10. mája 2023 a pod­mienky získania grantu sú do­stup­né online.

Hlavným cieľom programu je obnova, oprava či údržba tu­ristic­kého a cy­klo­tu­ristic­ké­ho zna­če­nia, ako aj od­dy­cho­vých a atrak­tívnych miest pre tu­ristov v ich te­snej blízkosti.

„Teší nás, že môžeme byť sú­čas­ťou skve­lého pro­gra­mu Živé chod­níky, a tým sa po­die­ľať na ob­no­ve a op­ra­ve tu­ristic­kých trás a cyklo­trás. Ce­ní­me si pro­gram Živé chod­níky naj­mä preto, že po­má­ha (cyklo)­tu­ristom zvy­šovať kva­li­tu času strá­ve­né­ho v na­šej krásnej prí­ro­de a vy­tvá­ra tak zá­žit­ky na celý ži­vot. Sme pre­sved­če­ní, že aj vďa­ka to­mu­to je (cyklo)­tu­risti­ka na Slo­vensku na vzostupe a ro­di­ny sa čo­raz viac roz­ho­du­jú svoj voľný čas tráviť v prí­ro­de. Dá sa po­ve­dať, že Ho­ral­ky majú s nimi spo­loč­né rov­na­ké hod­no­ty, sú čas­tým ‚par­ťá­kom‘ tu­ristov a zá­ro­veň sú ná­rod­ným po­kla­dom, ktorý nás spre­vá­dza tak­mer každý deň a spája ge­ne­rá­cie tak, ako aj naša krásna slo­venská prí­ro­da,“ uvá­dza Tomáš Králik, marke­ting ma­na­ger značky Horalky.

Vďaka dlhodobej spolupráci so značkou Horalky zbiera Nadácia Ekopolis pro­jekto­vé ná­me­ty, ktoré sa budú u­chá­dzať o pod­poru v cel­ko­vej výške 10 tisíc eur. O pod­po­ru môže po­žia­dať or­ga­ni­zá­cia, ktorá je dlho­dobo aktívna v oblasti pešej tu­ristiky, cyklo­turistiky, cestov­ného ruchu, roz­vo­ja a skrášľo­vania pro­stre­dia, či spra­vo­va­nia ú­ze­mia. Termín u­zá­vier­ky pri­jí­ma­nia pro­jekto­vých návrhov je 10. mája 2023 a všetky pod­rob­nosti sú zhrnu­té v do­ku­men­te Pro­po­zí­cie.

Podaný projekt môže obsahovať aj ďalšie ak­ti­vi­ty, na­prí­klad ob­no­vu, opra­vu a bu­do­va­nie infra­štruk­túry zna­če­nej tu­ristic­kej ale­bo cyklo­tu­ristic­kej trasy, prí­pad­ne ve­rej­ných priestranstiev na da­ných trasách. Môže ísť na­prí­klad o lávky, mostí­ky, rebrí­ky, proti­erózne opatre­nia, od­po­čí­vadlá, prístrešky a útul­ne, či infor­mač­né a ma­po­vé pa­ne­ly; a mno­hé ďalšie.

„Je vidieť, že počet turistov slo­venskej prí­ro­dy, či už peši ale­bo na bi­cykli, stú­pa a je pre­to potreb­né sa stále viac a lep­šie sta­rať o zna­če­né tu­ristic­ké a cyklo­tu­ristic­ké trasy. Na Slo­vensku sa o trasy sta­ra­jú dobro­voľní znač­ká­ri, robia zásluž­nú, ale ne­do­ce­ne­nú služ­bu ve­rej­nosti a sme radi, že im mô­že­me aspoň v malej miere po­môcť. Sme pre­sved­če­ní, že tu­risti­ka je veľmi vý­znam­ným nástro­jom udrža­teľ­né­ho re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja, a že táto oblasť si za­slu­hu­je našu po­zor­nosť oveľa viac, ako je tomu do­te­raz,“ uvádza Ján Roháč, pro­gra­mový ma­na­žér pro­gra­mu Živé chod­níky v Na­dá­cii Eko­po­lis.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pri­čom pô­vod­ne pod­po­ro­val iba pro­jek­ty v ná­rod­ných par­koch. Od roku 2012 je pro­gram za­me­ra­ný na celé Slo­vensko. V prie­be­hu ro­kov 2008 – 2022 bolo pro­stred­níctvom pro­gra­mu Živé chod­níky ob­no­ve­ných cel­ko­vo už 1 170 km tu­ristic­kých a cy­klo­tu­ristic­kých chod­ní­kov a na nich de­sať­ti­sí­ce ma­ľo­va­ných zna­čiek a stov­ky sme­rov­ní­kov.

Foto:

Živé chodníky 2022 (Belianske Tatry)
Živé chodníky 2022 (Belianske Tatry).
Živé chodníky 2022 (Urbár Žiar)
Živé chodníky 2022 (Urbár Žiar).

Autorka: Martina R. Hromadová, Nadácia Ekopolis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *